Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ile metafizik bilgisi

 replika telefon


replika telefon ile metafizik bilgisi bugün sizin icin yine replika telefon  yazılarını  yazdı ve sizler icin replika telefon dediki Ama hareket ettiricinin fiili, hareket edenin fıilindeıı(n ka bir şey değildir. O her ikisinin de fiili olmak zorundadır. hareket ettirici bilkuvve olarak göz önüne alındığında hareketcııiıi,; bilfiil olarak göz önüne alındığında hareket edendir. Ancak onun(|j haline getirdiği, hareket edendir; öyle ki gerek hareket ettirici, hareket edenle ilgili olarak fiil tektir, nasıl ki birden ikiye ve ikidf, bire aynı aralık varsa ve nasıl ki varlıkları bir olmaksızın çıkijlainjj birse, hareket ettirenle hareket edenin ilişkileri de aynı
35 Sonsuz ya doğası bakımından kat edilemez olduğu içinkatEfi mesi imkânsız olandır (bu, sesin görülemez olması a ulamında sonsüi-
1)Yani eksik, tamamlanmamış bir fiil olduğu. Kış. Simpl., 4M, 18-19.
2)I l.ıreker salt bir ilinek okluğundan zorunlu olarak ya hareket eden veya hareket«tiıtıılıı tözde Inılıınmak zorundadır. Aristoteles bunun hareket eden okluğunu ispat etmektcdiı.Çirli hareket, h.ıreket edenin fiili olarak tanımlanır. İmdi hir şeyin fiili (entcllckheia). ancakMltfe ğu şevin kendisinde bulunabilir. O halde hareket, hareket edendedir. Ancak kendi paymcık hareket edeni fiil haline geçirmek olan hareket ettirici de gerek valmzca hilkmvc (kinetikonl,;-rekse bilfiil fkioun. to kinein) olanak göz önüne alınabilir. Bilfiil olarak göz önünealııukinıiı-hareket edeni fiil haline geçilir ve bu fil haline geçirme şüphesiz hareket edenin kemlisiniti’ haline geçmesiıulcıı avn değildir. Eğer hareket ettirenin fiili hareket ettirmekse, btı fulld'»'»' edenin kendisi fiil halinde bulunur. O halde hareket ettiren ve hareket edenin yonüneıÇ dönmemize göre ikili bir görüntü altında göz önüne alman hir tek ve aynı fiil karşısıiKİ;ihJ“ nıaktayız. Krş. .Syiv. Maurus, 308.
^^,ı)(D veya kat edilmesi mümkün olan> ancak sonu olmayandır veya edilmesi hemen hemen imkansız olandıd^) veya doğası gereği kar edilebilen, ama katedilemeyen olan veya sının olmayandır.*^) Ayrıca l^jrleşrirme bakımından sonsuzla, bölme bakımından sonsır/*A) veya l^er ibiî^l bakımından sonsuz vardır.
Sonsuzun bağımsız bir varlık, bir kendinde şey olması mümkün değildir.Çünkü eğer o ne uzaysal bir büyüklük, ne çokluk değilse, eğer sonsuz onun tözü ise, bir ilineği değilse, o bölünmez olacaktır; çünbü bölünebilir olan ya büyüklük veya çokluk olmak zorundadır. Ama eğer o bölünemezse, sonsuz olamaz; meğer ki sesin görülemez olması anlamında sonsuz olmasın. Ama bizim sözünü ettiğimiz ve araştırdığımız sonsuz bu sonsuz değildir, kat edilmesi mümkün olmayan anlamındaki sonsuzdur.(^)
Ayrıca sonsuzun yalnızca bir yüklemi olduğu sayı ve büyüklüğün kendileri özleri gereği var değilseler,*^) sonsuzun kendisinin özü gere-
106" ;i 23-33=111, 3, 203 b 24-206 a 7 ]06":ı33-3"=m, 7, 207 b 21-23
(Küdil^ nuTİn farklılıklarına işaret etmiyoruz)
]) Çünkü omm doğası, görülemez olmasıdır. Genel olarak nicelik olmayan her şey sonsuzdur.
2)Örntğin Okyanus (Philop., 410, 6.)
31 Dnirc (Philop., 410, 12)
D Kdinıcsi kelimesine çevirmek gerekirse: Toplama bakımııulan (prosthcsei) veya ayırma ba-kımımhın (aph:nreseİ). Ancak burada ayırmak (aphairesis), bölmek (tliairesis) anlamındadır. Bir-Iışnrmc Kıkımından sonsuz, örneğin sayının sonsuzluğu; bölme bakımından sonsuz, örneğin ııravın sonsu7lnğu; bölme ve birleştirme bakımından sonsvız ise zamanın sonsu7İuğudur. Zaman, hirsayı olması iıakımından birleştirme, sürekli olması bakımından bölme bakımmtlan sonsuzdur ılrj.Sinıpl., ^"0. 36 vd; St. Thomas, s. 661, not 2319-0, 6, 1048 b 1 2 ile ilgili nota tla bkz.)
5)Bııraıla kastedilen öğreti Pythagorasçılar ve Platoncuların öğretisidir. Krş. Fizik III, 4. 203 al: W 630 b 33. Aristoteles önce bilfiil sonsuzun duyusal şeylerden ayrı bir varlık olarak ı-arolmaJığını. başka bir deyişle bir töz olmadığım (1066 b 1-21) sonra onun şeylerde de var oU mdıgınt kanıtlamaktadır (b 22’den sonuna kadar). Bu anuln (9-1 1 ve 19-21. satırlar sonsuzun Mf ilinek olmadığını tla göstermektedir. Krş. Hamclin, jLr d'Ar.. s. 281 vd.
611:gcr sonsuz, niceliğin türleri olan bir büyüklük veya çokluk değilse, tersine özü gereği bir t'in'scholıinehilir olmayacaktır (çünkü bölünebilirlik, niceliğin bir özelliğidir). .\ma bölünemez l^irsonstız. brcdilmesi mümkün olmayan bir sonsuzu arayan ne bizim kendimizi, nc de fizikçi-b ilgilendiril (krş. Philop., 4 13, 18-22). Şu şekilde de akıl yürütülebilir (Philop., 411, 3-8): %rsonsuzun Ateş veya Su gibi bir töz olduğu kabul edilirse, o ya bölünebilir veya bölünemez *^Uakrır. Pğer bölünebilirse zorunlu olarak büyüklük veya çokluk olacaktır; öyle ki bu durumda ^nsıız, liir kcndiıulc töz değil, bir nicelik olacaktır. Eğer bunun tersine o bölünemezse, ibtiyacı-"^•7nlan bu tür bir sonsuz değildir - St. dTomas, s. 601, not 2322'ye tle bkz.
) Tersine sailecc tözlerin belirlenimlerinden ibaret iseler. Bu erkilenimler (pathe) eğer özü (kath’iuıta) var değilseler, ancak Öznede bulunmak İıakımından (en hypokcimeno) varsa-‘^^■'•ayı ve büniklüğün yalnızca bir hali (mode) olan sonsuz tla haydi haytli özü gereği var olan değildir. (Siınpl., 476, 3-6)replika telefon sundu....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder