Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

arı kovanı ve allah dostu

arı kovanı ve allah dostu

 evet arkadaslar bugün en güzel bilgileri sizlere yzan arı kovanı diyorki "Hayır, sadece bu dediklerin değil, bunlardan uzak olup namazını kıldığı ve orucunu tutup sadakasını verdi-lihâldebu ibadetlerinin kabul olup olmayacağından korkulardır." diye cevap verdi.Hasan-ı Basri hazretlerine:"Ey Ebâ Said, öyle bir takım va-i '^ler var ki hep Allah'ın rahmetin-I ve ümit etmekten bahsederler-en o derece ileri giderler ki, sevinci-adeta uçacak hâle geliriz, bu olur?" dediler. Hasan-ı Basri;

şüp kalkmanız, korku gelip çatmcaya kadar ümit vç yet bahşedenlerle düşüp kalkmanızdan çok daha
Eskiden Allah dostları, Allahü teâlâ kendilerine da bulundukça, ilimleri arttıkça kalplerindeki Allah kuşu da artardı. Şimdi ise, ilimleri artıkça Allahtan laşıyorlar. Bunların ya öğrendikleri gerçek ilim di da, kalpleri bozuk. Tatimm şeker hastasının hastahğunj tırması gibi.
Hasan-ı Basrî hazretleri buyurdu ki: "Biz, öyle ki® lere yetiştik ki, onlar her ne zaman İlâhî nimet ve y ğm artmasma mazhar olsalar, Allah'tan korkulan daartî dı."
Süfyanı Sevrî hazretleri buyurdu ki: "Müslümanki-ka, Allah korkusu olarak, Allahü teâlâ'mn yasaklamşıi duğu şeyleri terketmeleri yeter!"
Allah korkusunun sebebi, ilim ve marifettir, nim" marifet sahipleri, kendi ayıplarmı, günahlarmı veibadeS ki kusurlarım görerek, bunun yarımda Allahü teâlâ® kendisine verdiği sayısız nimetleri düşününce, rmdan utamp, kalbinde korku başlar. Nitekim, Hadis'! rifte de "Her hikmetin başı Allah korkusudur."
Hikmetin birçok manası vardır. Faydalı ili®, sanat, manevî ilim gibi manalara gelir. Şu hâlde AUai'* korkup haramlardan kaçan ve ibadetleri yapan hikmet sahibi, akıllı biri olduğu anlaşılır. Hadis-i f "En aktlhmz, Allah'tan en çok korkandır" buyuni'‘*“
Allah korkusu, sevileni kaybetmekten meyda''^^ bir korku olduğu gibi. Ona isyan ederek tehlikele'^'’’^ kalmaktan da meydana gelen bir korkudur. AÜaia^
"En şerefliniz, Allah'tan en çok korkanmızdu:." (Hu-curat; 13)
Allahtan korkmanm alâmeti şu yedi şeyde, yaıü; dilde, kalbde, gözde, midede, elde, ayakta ve ibadette belli olur. Dilinden kötü şey çıkmaz, kalbinden kötü şey ohnaz, gözü harama bakmaz, midesine haram girmez, ayaklan harama gitmez, devamlı ibadetle meşgul olur.
AUah korkusu, rızık için de çok faydalıdır. Peygamber Elendimiz, "Allah korkusunu kendine sermaye edinenin nzkı, ticaretsiz ve sermayesiz gelir" buyurup, "Allah'tan korkana, Allah bir çıkış yolu ihsan eder, ummadığı yerden rızkını gönderir", mealindeki âyet-i kerimeyi okudu.
Allah korkusunun alâmeti emre uymaktır!
Allahü teâlâ'dan korkan, O'nun emirlerine uyar. Korkmanm en büyük alâmeti budun
İshak bin Half hazretleri buyurdu ki; "Allah'tan korkan, günahlan terketmediği hâlde ağlayıp gözyaşını süen kimse değildir. Gerçekten Allah'tan korkan o kimsedir ki, o;Cenab-ı Haktan korkarak günahları terketırüştir."
Evliyanm büyüklerinden Abdullah bin Hubeyk hazretleri korku ve ümit hakkında şöyle buyurdular; "Korkunun en faydahsı günah işlemene engel olan, elden kaçırdı-j ^ fırsatlar için uzun uzun üzülmene sebep olan ve geri-I ye kalan ömür içinde seni devamlı olarak düşündüren 1 korkudur. Ümidin en faydalısı ise amel etmeni kolaylaştı-hândır.
Devamlı günah işleyip de kendisini AUahü te| nın affedeceğini umamn ümidi. Bu ümit makbul değile
Allah korkusu ve Allah sevgisi, insanları saadeı, huzura kavuşturan iki kanat gibidir. Peygamber miz buyuruyor ki:
"Allah'tan korkandan her şey korkar. Allah'knki mayan ise her şeyden korkar."
"En akıllınız, Allah'tan en çok korkan, emrevtp saklara en iyi riayet edendir."
"Aklın çokluğu, Allah korkusunun çokluğu ile U olur."
AUahü teâlâ'nm emrine riayet eden mümin Rabfc çok sever. KuPân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:
"İman edenlerin Allah sevgisi çok sağlamdır"! kara; 165)
"Mümin öyledir ki, Allah'ın ismi söylenince kalt» ne korku düşer." (Enfal; 2, Hac; 35)
Hadîs âlimlerinden İbni Hibbân hazretleri hfi-ki:
"Şu dört hasleti kendisinde bulundurmayan ki®t!' akılh ve ilim sahibi denmez.
Birincisi; Allah korkusu. Bütün hayır ve fazîletl^* başı budur.
İkincisi; güzel bir hayâ, utanma duygusu. Asalet**' nunla anlaşıhr.
Üçünçüsü; yumuşaklık.
Dördüncüsü; emri altında bulunanlara cömertlM*^ mak."
Şeytanın zehirli okları
Allahtan korkan, haram işleyemez, harama bakmaz, iiadis-i şerifte, "Harama bakmak, şeytanın zehirli okla-^,i(Jan bir oktur. Allah korkusu ile harama bakmayana, 0ahü teâlâ öyle bir iman verir ki, tadını kalbinde hisse-jjer" buyuruldu.
Tabiînden, meşhur hadîs âlhni ve velî Hazret-i Tâvûs bin Keysân buyurdular ki: "Müslümanda ümit ve korku aynı olmalıdır. Eğer tartılırsa eşit gelmehdir."
Şabî hazretleri buyurdu ki: "Sen, sana emniyet gelinceye kadar Allah korkusu üzere ol! Zira senin, sana korku gelinceye kadar ümit hâlinde olmandan bu daha iyidir."
Ebû Süleyman Dârâni buyurdu ki: "Allcih'a yemin ederim ki ben, kıyamet günü yüzü üstü cehenneme sürüklenecek ilk kimse olmaktan korkuyorum."
Atâ Sülemî buyurdu ki: 'Tvleydanda bir ateş yaküsa ve "Kim kendisini bu ateşe atarsa yok olacak ve cehennemdeki büyük ateşe atılmayacak!" diye ferman çıkmış olsaydı, ben kendimi ona atardım!"
İman etmeyen için, Allah korkusu bahis konusu olamaz. İman edenin de, imamn tadım bulması için, AUahü teâlâ'yı çok sevmesi ve kâfir olmaktan çok korkması gerekir. Hadis-i şerifterde buyuruluyor ki:
"Allah'ı ve Resulünü her şeyden çok seven, yalnız Al-sevdiklerini seven ve küfre düşme korkusu, ateşte ^wma korkusundan çok olan kimse imanın tadını bulur."
"Allah korkusu ile gözden “kan bir damla göz yaşından Allah yolunda akıtılan bir I kan damlasından daha ; W»ıetE, Allah indinde bir yoktur."
'Cenab-ı Hak, yemin ile bu-ki: "Dünyada benden
korkarak ağlayant, cennette ebedî güldürürüm." rimelerde buyuruldu ki:
"Rabbinden korkan kimseye iki cennet vjj (Rahman; 46)
"Allah'tan korkan kimse, öğüt kabul eder,"(A'|j,
"Yalnız benden korkun." (Bekara; 40)
"İnsanlardan korkmayın, benden korkun."arı kovanı yazdı ve sundu..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder