Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

arı kovanı ve allah dostu45

arı kovanı ve allah dostu45

 sizlere en güzel yazıları yazan arı kovanı  dediki Ömer bin Abdülaziz hazretleri buyurdu ki: "Şüpij siz Cenab-ı Hak, bazı vakitlerde gaflete düşmeleri sdf biyle kullarma merhamet buyurmaktadır. Yoksa bu kai cık gaflet olmasaydı, halk Allah korkusundan helâkolıı du." Her gaflet, kalbe gelen her düşünce suç kabul eli memiştir.

Muhammed Hadimi hazretleri buyurdu ki: "tt gelen düşünce beş derecedir: Birincisi, kalbde durmaz,İ! edilir. İkincisi kalbde bir zaman kalır. Üçüncüsü, yap® ile yapmamak arasında tereddüd olunur. Dördüncü te ce, yapması tercih ediHr. Beşinci derecede bu tercihi vetlenip, karar verir. Kalbe gelen, ilk üç düşünce, eldei madiği için günah olmaz, melekler yazmaz. Dördüncülf rece, hasene ise yazılır. Seyyie yani kötü düşünce ise,® ediürse, sevap yazılır. Dördüncüde, bir günah yazıb'I^ mezse, bu da af olur."
Ebû Süleyman Dârânî hazretleri buyurdu ki; ümidi korkusuna galip geldiği zaman kalp fesada 'if Ahmaklar böyledir."
Emîı'ül-müminin Hazreti Ömer buyurdu ki: ^ cennetle cehennem arasında durdurup da bir kül ol»' nereye gideceğimi bilinceye kadar orada beklemek da muhayyer kılsalar, şüphesiz ben derhâl bir kül ol’”^
“Vücudu Allah korkusu ile ürperen kimsenin günahla-ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür."
"Allah için gözlerinden yaş akan müminin vücudu-ııım, cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbir zaman krhğa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartılır. Bunlardan Allah korkusu ile akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir."
"Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada Allah korkusu ile, bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır."
Ağlamak için kendilerini zorlarlardı!
Ebû Süleyman Dârâni hazretleri buyurdu ki; "Ali bin el-FudayI; kıyametin kopmasmm, kıyametin dehşetinin, sonra amellerin tartılmasmm anlatıldığı el-Kâria sûresinin okunduğu esnada dinlemeye dayanamazdı. Onun bu hâli ölünceye kadar devam etti. Bir gün farkma varmadan onu dinlemeye başlamıştı. Büyük sarsıntı geçirip üç gün, üç gece kendine gelemedi.
Sırrıyı Sekatî buyurdu ki: "Gerçekten Allahtan korkan Kuı^ân okunurken kalbinde bir incelme başlayan değil; hâlinin ne olacağım ve nereye varacağını bilinceye kadar yemesini ve içmesini terkeden ve uykuyu bırakan kimsedir."
Abdullah bin Mübarek hazretleri, çoğu zaman şâirin 5^1 mısralarını okurdu;
"Gece karanlık basınca taata koyulurlar,
Ortalık ağardığında rükû'da bulunurlar, i ks)rku uykularını kaçırmış da kâim olmuşlar.
\ korkusuz olanlarsa yatıp uykuya dalmışlar.."
Çünkü Allah korkusu ile ağlamanın fazileti büyüktü, Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
"Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden akana, kıyamette azap olmaz."
"Allah korkusu ile ağlayan göze, cehennem atej dokunması haramdır."
"Allah korkusu ile, gözünden yaş akan mümini, teâlâ ateşten koruduğu gibi, ateşi de onun nuruniank
"Allah için gözlerinden yaş akan müminin v nun, cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbirim darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartıkk lardan Allah korkusu ile akan gözyaşı, ateş d söndürecek güçtedir."
"Vücudu Allah korkusu ile ürperen kimsenin ^nâi] n, ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür." ^ "Ağlayın, ağlayamazsanız, kendinizi zorlayın, li zünlenin! Kıyametteki azabın dehşetini bilseniz, ııı/ııte duramayacak hâle gelinceye kadar namaz kılar, sesim: kısılıncaya kadar ağlarsınız."
"Gözyaşı rahmettir!"
Hazreti Mevlânâ buyurdu ki: Allah rızası için ağla)'* göz ile, O'nun için yanan gönül ne güzeldir. Su bulnı>‘ yerde yeşillik olur. Gözyaşı, Allahü teâlâ'mn rahmal'' vesile olur. Gözyaşı dök ki, ağlayanlara şefkatin ols" Rahmet dilersen, zayıflara merhamet et.
Behlül Dânâ ve Halife Harun Rişid, bir hac iba**' sırasında yüksekçe bir yere oturup oradan ibadet ve**' eden ve bu arada ağlayıp gözyaşı döken insan selini a*' rediyorlardı.
lifesi, bütün bu ağlayıp sızlayan insanlar kendi nefislerinin günahlarının hesabını verip veremeyeceklerini bihne-dikleri için ağlaşıyorlar. Hâlbuki sen kendi nefsinin hesabı yanında bütün bu insanlarm da hesabmı vereceksin. Senin hâlin n'olacak?"
Hazreti Ali buyurdu ki: "Allah korkusundan dolayı göz yaşı dökmek, kalbi nurlandırır. Tekrar günah işlemekten inşam korur."
Mahşer yerinde, haram işlemeye gücü yettiği, imkâm bulunduğu hâlde, nefslerine hâkim olup haram işlemeyenler çağrılacaktır. Bunlara türlü türlü cennet elbisesi giydirildikten
Her şeyin bir zekatı vardır, aklın zekâtı da hüzün ve tefekkürdür.
sonra, Yûsuf aleyhisselâmın yeşil bayrağı altında toplanırlar, bütün muratlarma kavuşturulduktan sonra Arş'ın sağ tarafma gönderilir. Bunlarla ilgili olarak, Kuı'ân-ı kerîmde şöyle buyurulmuştur: "Cennet, Allah'tan korkup haramlardan sabnanların yurdudur." (Nahi; 30)
Sonra yine bir nida işitilir: "Nerede o benim, rızam için birbirlerine arı kovanı muhabbet edip kardeş olanlar, birbirlerini sevenler?" Bu nida üzerine, dünyada yalmzca Allah rızası için birbirlerini sevenler, bu sevgiyi her şeyin üzerinde tutanlar bir yerde toplanır. Diğerleri gibi Cenab-ı Hakk'm cemaliyle müşerref olduktan sonra, İdris aleyhisselâmın kırmızı yakuttan sancağı altında öncekiler gibi bunlar da Arş'ın sağ tarafına
Daha sonra, da şöyle bir nida işitilir: "Nerede o, dünyada ıssız yerlerde, Allah için ağlayanlar, benim rızam 'Çİn göz yaşı dökenler?" Bu nida üzerine, âlimler ve şehit-"Bizim mürekkebimiz, kanımız bunlarınkinden ağır gelir." derler. Allahü teâlâ bunların göz yaşları ile şehitle-1*^ hamnı ve âlimlerin mürekkebini tarttırır. Allah için ağ-®yanlann göz yaşları ağır gelir.
"Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir, dünyada Allah korkusu ile bir damlacık gözyaşı dokni^ ağlamayacaktır."
"Allahü teâlâ, Hazreti Musa'ya buyurdu korkup ağlayarak yapılan ibadet, diğer ibadetleri iı. tündür."
"Cenab-ı Hak, yemin ile buyuruyor ki: "Dünyakk den korkarak ağlayanı, cennette ebedî güldürürüm.''
"Sağılan süt, tekrar memeye girmediği gibi, AMk kuşundan ağlayan da ateşe girmez."
"Allahü teâlâ'nın, himayesinden başka hiçbir km yenin bulunmadığı kıyamette, himayesine aldı^ p kimseden biri de, yalnız iken Allah'ı anıp gözündetif, akan kimsedir."
"Allah korkusu ile gözden akan bir damla göiijujti dan veya Allah yolunda akıtılan bir damla kan toıto* dan daha kıymetli, Allah indinde bir damla yoktur."
"Her mümin dağlar kadar günah ile mesciıİ0'‘^ bulunsa, ağlayan şu kişinin hürmetine oradakilerin kf nin günahları affolur. Çünkü melekler "Ya Rabbi yanları, ağlamayanlara şefaatçi kıl!" derler."
"Diline sahip olan ve kusurlarına gözyaşı şeye ne mutlu!"
Kalbin kararmasının sebepleri Kalbinde Allah korkusu olmayan, ibadetlerden laşır, ibadetlerden uzaklaşanm da kalbi kararır, dinden' ğuma alametleri baş österir.arı kovanı yazdı..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder