Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

arı kovanı ve allah dostu88

arı kovanı ve allah dostu88

 evet arkadaslar bugün en güzel bilgileri yazan arı kovanı diyokri İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki; Allahü te-âlâ'mn emirleriıü yapmamak kalbin bozuk olmasındandır, Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. İmanm alâmeti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır. Kalp, sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalp ölmüş demektir. Kalpte, ya dünya sevgisi veya Allah sevgisi bulunur. Allah'ı anarak, ibadet yaparak, kalpten dünya sevgisi çıkanimca, kalp temiz olur. Bu temiz kalbe, Allah sevgisi, kendihğin-den dolar. Günah işleyince, kalp kararır, hastalanır, dünya sevgisi yerleşir ve Allah sevgisi gider. arı kovanı Kalbin bu hâli, bir şişeye benzer. Su doldurunca, havası çıkar. Suyu boşaltınca, hava kendiliğinden dolar. Namaz kalmayıp günah işleyenin, (Benim kalbim temiz, sen kalbe bak) demesinin çok yanlış olduğu buradan da anlaşılır.

Biri, haram işlemeye niyet edip, Allah'tan korktuğu için vazgeçerse, niyetinden dolayı günaha girmez. Nefse ''e şeytana uymadığı, Allahü teâlâ'ya itaat ettiği için büyük sevaba da kavuşur. Eğer o haramı işlemeyişi Allah korkusundan değil de, insanlardan utandığı için ise, seva-'^3 kavuşamaz.
Bazı âlimler, "Haram işlemeyi hatırından geçirse, fa-azmetmese günahkâr olmaz" buyurdu. Azmederse ^'^riahkâr olur, ama o işi yapma günahı kadar değildir.
Bazı âlimler de, 'Yalnız kalbe gelen şeyler maz" buyurdu. Bir hadis-i şerifte, "Kötü düşünce, tnedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affoluı^ yuruldu.
Kalbi temizlemede engeller!
Kalbi temiz olan, Allahtan korkar; ibadetim tam yj par, kötülüklerden uzak durur. Kimse bundan zarar gü, mez. Bir kimsenin kalbinin temiz olmasının onun düıi|| ve ahiret hayatında önemli bir yeri vardır. Bunun için la} bi temiz tutmalı, buna mâni olan engellerden uzakduma. hdır. Kalbi temizlerken dört engel çıkar. Bu engelleri ş bilen kalbini temizler:
1-Mal sevgisi: Kalbi temizlemek, ahireti kazannul için malın önemi büyüktür. Fakat mal sevgisi engei Mal sevgisini kalpten çıkarmalıdır!
2-Makam sevgisi: Ahiret nimetlerini elde etmek ş makam ve mevki elbette iyidir. Mal gibi makammdakör dişi değil sevgisi engeldir. Hizmet için bir makama tai[ olmak başka şey, nefsin arzularını tatmin için makama hibi olmak ayrı şeydir.
3-Yabancı sevgi: Allah sevgisinden başka her sevgi}' kalpten çıkarmalıdır!
4-Günah: Her günah kalbi karatır, hemen tevbeet®'' lidir!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kim günah işlerseM binde siyah bir nokta hasti olur. Tevbe ederse nahlara devam ederse, o leke büyüyüp kalbin kaplar."
Bu dört engeli aşmak için dört şey gerekir:
1-Çok yememek, helâhnden yemek.
■"Haram kanşttrmadan, ktrh gün helâl yiyenin kalbi
nurla dolar. Kalbine nehir gibi hikmet akar. Dünya sevgi-I si kalbinden çıkar."
f2- Çok uyumamak. Çok yiyen çok su içip çok uyur.
Çok uyuyan da kıyamette pişman olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Allaha teâlâ, çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez"
3-Çok konuşmamak. Hadis-i şerifte, "Çok konuşan çok hata eder, çok günah işler. Çok günah işleyen de, cehenneme gider" buyuruldu.
4-Kötülerden uzak durmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin."
İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki; "Evliyanın her sözü, her hareketi dine uygun olur; yanında bulunanların kalplerinde Allah korkusu ve sevgisi hasıl olur, başka şeylerden kalpleri soğur."
Bir damla göz yaşı binlerce altına bedeli İbni Ömer hazretleri buyurdu ki; "Allah korkusu ile bir damla gözyaşı akıtmak, binlerce altm sadaka vermekten daha kıymetlidir."
İsâ aleyhisselâm, zayıf kimselerin yanından geçiyordu. Sordu:
-Size ne oldu?
-Biz Allah korkusundan böyle zayıfladık.
-Elbette Allahü teâlâ sizi cehennem azabından emin eder.
Başka bir kavme uğradı. Bunlar daha zayıf idi. Onlara sordu;
-Size böyle ne oldu?
-Cennete kavuşmak arzusu bizi bu
İsâ aleyhisselâm başka bir kavme rastladı. Onig,. zayıf ve kuru idi. Yüzleri ise nûr gibi parlıyordu, "Size ne oldu?" diye de sordu.
-Allah sevgisi bizi böyle eritti, dediler.
-Siz Allahü teâlâ'nm sevgili kullarısınız! buyurdu
İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: Sevgi, gönlj,^
zevk aldığı şeye meyletmesi demektir. Bu meylin kuvvet, hsine aşk denir. Sevgi, hiçbir karşılık beklemeden AUaJj teâlâ'ya tâbi olmak. Ona itaat etmek. Onun her işini güa( her eziyetini, her iyilikten daha tath görmek ve On dostlarmı dost, düşmanlarım düşman bilmek, kısacas Onun rızası için yaşamaktır.
Sırrî-i Sekâti hazretleri buyurdu ki: "Kıyâmetteheı keşi peygamberi ile çağırırlar. Meselâ, ey Mûsâ'nın iiı meti, ey İsâ'mn ümmeti gibi. Fakat Allahü teâlâ'yı seveı 1er için "Ey Allahın sevgili kulları" diye hitap edilir." Al hü teâlâ buyurur ki: "Ey kullarım, beni sevdiğiniz iç» ben de sîzleri seviyorum."
Cüneyd-i Bağdadî hazretleri buyurdu ki: "Yûnii aleyhisselâm gözleri görmeyinceye kadar ağladı. Belit)»' külünceye kadar kıyam etti. Kuvvetsiz kalmcaya namaza devam etti. Sonra "Yâ Rabbî, eğer seninle ar# da ateşten deniz olsa da onu aşar ve sana gelmeğe ç# nm." dedi. Sevgi böyle olur."
Hasan-ı Basrî hazretleri'’'^ yurdu ki: "Allahü teâlâ'p yan, O'nu sever. Dünyayı tan>f® Mümin dün)'
Her şeyden çok sevmedikçe Sevgi, imanın esaslarındandır. Hadis-i şerifte, "Bir Ictmse, Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe, iman etmiş sayılmaz" buyuruldu.
Abdullah bin Muhammed hazretleri anlatır; "Gözlerinden yaşlar akarak ağlayan birinin, "İlâhî, hayattan usandım. Eğer ölümü şatsalar, sana ulaşmak için, ölümü hemen satın alırdım." dediğini duydum. Bunun üzerine bu kimseye sordum;
Ameline g;üvenerek mi, böyle konuşuyorsun?
-Hayu, amelime değil, AUahü teâlâ'ya olan sevgime vehüsn-i zannıma güveniyorum. Ben O'nu sevdiğim hâlde acaba O, bana azap eder mi, dersin?
-AUahü teâlâ'yı hüsn-i zannm gibi bulursun, dedim." AUahü teâlâ'yı sevmek, makâmlarm en yükseğidir.
Cenâb-ıHak, Kuı'ân-ı kerîmde buyurdu ki; "Onlara de ki, eğer Allahı seviyorsanız, bana uyunuz! AUahü teâlâ bana tâbi' olanları sever ve günahlarınızı affeder.", "Allah müminleri sever, müminler de Allahı sever."arı kovanı sundu..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder