Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve rüya tabiri konu1

replika telefon ve rüya tabiri konu1

 yerlerde süründüğünü görürse, rüya sahibinit^ iflas edeceğine, sadakaya muhtaç biri olacağına yorumlanır.
Rüyada normalden fazla sakalın uzamasını kimi yorumcular, niya sahibinin borcuna, üzüntülerinin artacağına işaret say. mışlardır. Bazı yorumcular da, o kişinin ömrünün ve malının artacağına işaret etmişlerdir.

Bir kadın rüyada sakalının çıktığım ve uzadığını görse, rüya sahibinin utanmaz bir komşusundan kötü sizler duyacağına işaret eder. Ya da aile huzurunun kaçacağına, eşinden gizli işler yaptığına hükmedilir. Eğer küçük bir çocuk bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin ömrünün uzun olacağına işaret sayılır. Rüyada san renkte bir sakal görmek ise, ağır bir hastahğa işarettir.
Kimi zaman da rüyada görülen sakal güce, kuvvete, işyerine ve kazanç olarak tammlamr.
Hamile bir kadın rüyada sakalının bittiğini görürse, bir erkek çocuğu doğuracağına işaret eder. Eğer hamile değilse, rüya görenin yaşamı boyunca çocuk doğuramıyacağına hükmedilir.replika telefon Şayet rüyaya gören dul ise, o kimsenin tekrar evleneceğine işaret sayılır. Yahut eşinden mirasa kavuşacağına yorumlanır.
Bir kimse rüyada bir başka adamın sakalını tutup çektiğini görse, sakahm çektiği kimsenin mahna varis olacağına işaret eder. Eğer rüyada kendi sakalından bir veya iki tutam aldığım fakat sakahnm eksilmediğini görürse rüya sahibine, zengin ünlü bir kimseden yardım göreceğine hükmedilir.
Evli bir erkek rüyada, karısının sakalı olduğunu görse, rüya sahibinin malının artacağına, fakat eşinin hastalanacağına işaret eder. Eğer buluğ çağına gelmeyen bir çocuk rüyada sakallı olduğunu görse, rüyayı görenin ecelinin yakın olduğuna yorum-lamr. Bir kimse rüyada sakahnm yansının traş edilmiş olduğunu görür ise, rüya sahibinin yoksullaşacağına ve şöhretini kaybedeceğine hükmedilir. Rüyada görülen sakal kimi zaman günahkâr kimse için tevbe; sapıklar için hidayet ve küçük çocuk için ise uzun ömre çağnşım yapar.
Hasta bir kimse rüyada sakalının döküldüğünü görse, yakın bir zamanda öleceğine işaret eder. Eğer rüyada sakalını dişleriyle ısırdığmı görürse, hastalığının azacağına hükmedilir. Şayet sakallı gürleşir ve koyulaşırsa, sağlığına kavuşacağına işaret sayılır. Sakalı beyaz olan bir kimse, rüyada sakalının ağardığını görür ise, sevinçli bir haber alacağına işarettir.
Bir kimse rüyada sakalım boyadığını görse, ayıplannı ailesinden ve çevresinden saklamaya çalıştığına işaret eder. Eğer sakalını çamur veya benzeri şeylerle boyamak istediğini görür ise, o kimsenin saklamak istediği sırlann açığa çıkacağına yorumlanır. Şayet rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığım ve kılı atmadığım görürse, servetinin bir bölümünün kendi ehy-le dağıtacağına işaret sayılır.
Rüyada görülen sakal kimi zaman yemin etmeye işarettir. Bazan da yalana, cimriliğe ya da cömertliğe çağnşıra yapar.
SAKAT- Rüyada görülen sakat, rüya sahibine uyan sayılır. Sakatlık ise arzulanan bir şeyin aksayacağına, erişilmeyeceğine işaret eder. Bazan işlenecek günaha, beğenilmeyecek bir davranışa, bazan da kötü söze, kötü arkadaşa, haram nzka yorumlanır. Kimi zaman, üzüntüye, sıkıntıya, hastalığa, kimi zaman da, yardıma, yeni bir iş bulmaya, dostluk kurmaya çağnşım yapar. Bazan ise gelecek bir kazaya, müsibete, belâya işaret sa3nhr.
SAKIZ- Rüyada görülen sakız, yararsız işlerle uğraşan, faydasız tartışmalara girişen, boş konuşan ve sürekli şikâyetçi olan bir kimseye çağrışım yapar. Bazan geçimsizliğe, kıskançh-ğa, tembelliğe, bazan da sıkıntıya, işten çıkarılmaya işaret eder. Kimi zaman dargınlığa, kavgaya, hastalığa, kimi zaman da, seven iki kişinin arasını bozmaya çalışan üçüncü bir kişi olarak tanımlanır. Bazı yorumcular, arsız, utanmaz, yuva yıkan bir sokak kadımna işaret sa5mnşlardır.
SAKSAĞAN- Rüyada görülen saksağan kuşu, yalnız kendi çıkarını düşünen, kurnaz, hileci, gözünü budaktan sakınma-
yan, mal ve fırsat düşkünü bir kimseye çağrışım yapar. Baza^ kötü arkadaşa, asi evlâda veya vefasız bir sevgiliye, bazan da geçimsiz bir kardeşe, aksi bir ortağa işaret eder.replika telefon Kimi zamaıj ayrılığa, sıkıntıya, geçim darlığına, kimi zaman da yoksulluk-tan zenginliğe, kolay kazanılan haram bir mala, geçici bir üzüntüye yorumlamr. Bazan ise dedikoduya, iftiraya, boş uğra, şa, faydasız bir yolculuğa işaret sa3nlır. Bazan da mal, mülk sa-hibi olmakla yorumlanır.
SAKSI- Rüyada görülen saksı evliliği simgeler. Ayrıca bolluk, bereket ya da bol kazanca işaret sayılın Bazan hastalıktan şifaya, borçtan kurtulmaya, bazan da mülk sahibi olmaya, gelecek bir yardıma çağrışım yapan Kimi zaman doğacak bir bebeğe, yeni bir işe girmeye, kimi zaman da, dargınlığa, kinci bir söze veya ölüme yorumlanın
Bekâr bir kimse rüyada bir saksıya çiçek diktiğini görse, rüya sahibinin yeni bir yuva kurup evleneceğine işaret eder. Yahut rüyayı görenin iç güve3d olacağına yorumlamr. Eğer evli bir kimse bu tür bir rüya görürse, evlenecek çağda evlâtlan varsa yakın bir zamanda düğün yapacaklarına hükmedilir.
Evli bir kadın rüyada bir saksı alıp eve getirdiğini görse, rüya sahibinin eşiyle hoş geçindiklerine işaret eder. Eğer getirdiği saksıya çiçek diktiğini görürse, rüyayı görenin bir çocuğu olacağına hükmedihr. Şayet evli bir erkek içinde çiçek olan bir saksı aldığını görürse, rüyayı görenin yabancı bir kadınla gönül ilişkisine gireceğine işaret sayılır. Yahut aile arasında bir huzursuzluğun çıkacağına yorumlanır.
SAL- Rüyada görülen sal kayığı çağrıştırdığından, geniş bilgi için KAYIK bölümüne bakımz.
SALATALIK- Rüyada görülen salatahk, çapkın bir delikanlıyı çağrıştırır- Ayrıca güzel söz işitmeye, yeni bir arkadaşlık kurmaya veya evlenmeye işaret sayılır- Bazan bol kazanca, ko-
lay kazanılan helal mala, bazan da aldatmaya, ihanete, ayrılığa yorumlanır. Kimi zaman parça parça ele geçecek az miktarda bir paraya, kimi zaman da, borç ödemeye, sevap işlemeye ya da gelecek bir yardıma işaret eder. Bazan ise, üzüntü veya sıkıntı olarak tanımlanır.
Bir kimse rüyada görülen salatalığı bıçakla kestiğini görse, rüya sahibinin şifa bulacağına işaret eder. Eğer rüyada kendisine verilen salatalığın acı olduğunu görürse, rüyayı görenin hastalığının azacağına yorumlanır. Şayet sağlıklı bir kimse rüyada sararmış bir salatalık görürse, rüya sahibinin hastalanacağına hükmedilir.replika telefon
Kimi zaman rüyada görülen salatalık, mahzun bir çocuğa çağrışım yapar. Bazan da mevsiminde görülen sakatlık nzık olarak tanımlanır. Fakat mevsim harici görülen salatalık has-tahğa işaret sayılır.replika telefon
Evli bir erkek rüyada salata aldığını görse, rüya sahibinin eşinin hamile kalacağına ve bir kız çocuğu doğuracağna işaret eder. Eğer bostandan salatalık topladığını ve bunları sattığını görürse, rüyayı görenin kısmetinin açılacağına, işlerinin yoluna gireceğine hükmedilir. Bir öğrencinin bu tür bir rüya görmesi ise, rüya sahibinin faydalı ilimler öğreneceğine ve ailesinin adını yücelteceğine işarettir.
SALINCAK- Rüyada görülen salıncak, evli bir kimse için doğumu çağrıştırır. Bazan da yuvanın dağılacağına işaret eder. Ayrıca kısa bir süre için rahatlamaya, borçtan kurtulmaya veya yüksek bir makama yorumlanır. Kimi zaman seven iki kişinin aralarının bozulmasına, kurulu bir işin dağılmasına, kimi zamanda uzaktan gelecek sevinçli bir habere, tath bir söze, faydasız bir mirasa çağrışım yapar.
Bazı yorumcular ise, sapıklığa, dini inancın bozukluğuna, günaha işaret saymışlardı. Kimileri de , üzüntüye, zenginlikten yoksulluğa yorumlamışlardır.
SALON- Bilgi için oda bölümüne bakınız.
SALYA- Rüyada görülen salya, herkesle hoş geçinen, kalp kırmayan alçak gönüllü tatlı dilli bir kimse olarak tanımlanır. Bazen haram yiyen, dedikodu yapan, ara bozan hastalıklı yaşk birine çağrışım yapar. Kimi zaman kavgaya, düşmanhğa, kuru-lan bir tuzağa, kimi zaman da işlerin bozulmasına, verilen sözün yerine getirilmeyeceğine işaret sayılır.
Bir kimse rüyada ağzından salyaların aktığını görse rüya sahibinin kolay kazanılacak hayırlı bir mala sahip olacağına işa-ret eder. Eğer salyasının kuruduğunu görürse, rüyayı görenin işlerinin bozulacağına ve çevresine kötülükler yaparak nefret edilecek bir kimse olacağına hükmedilir. Şayet ağzından salyaların etrafa sıçradığını fakat üzerini kirletmediğini görürse, rüya sahibinin yeniden eski durumuna geleceğine yorumlamr.
Bir kimse rüyada salyasının kanh aktığını görse, rüya sahibinin yakınlarına iftira edeceğine ve kanlı bir kavgaya neden olacağına işaret eder. Eğer salyasının kanla karışık irinli olduğunu görürse, rüyayı görenin haram yediğine, verdiği sözü tutmayacağına hükmedilir. Yahut o kimsenin ateşli bir hastalığa yakalanacağına işaret sayıhr.
SALYANGOZ- Rüyada görülen salyangoz, bekâr için yuva kurmaya çağrışım yapar. Evliler için sıkıntılı zor günlerin geleceğine işaret sayılır. Kimi zaman işlerin durgunlaşacağına, üzüntüye, geçim darlığına, kimi zaman da güven duymaya, gelecek küçük bir yardıma yorumlanır. Bazan tembelliğe, ele geçen fırsatı kaçırmaya, bazan da yapılacak bir işin sonuç vermeyeceğine, o işten zarar görüleceğine işaret eder. Kimi yorumcular zayıf bir düşmana yorumlarlarken, kimi yorumcularda, haramda gözü olmayan, dünya zevklerini bırakıp kendini hayırlı işlere, dine adayan bir kimseye işaret saymışlardır.replika telefon

replika


replika telefon


replika telefonlar

1 yorum: