Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve rüya tabiri konumuz

replika telefon ve rüya tabiri konumuz

 Rüyada görülen yorumcu, kimi zaman çamaşırcı, bez atıcı veya yün kırkıcı olarak tanımlamr. Kimi zaman ise üzüntü veya sıkıntıh zamanlarda kişiyi teselh eden kimse olarak yorumlamr.
Bir kimse rüyada yorumcuya rüyasım anlattığmı görse, rüya sahibinin rüyada verilen yorumun aynen geçerli olduğuna hükmedilir. Rüyadaki yorumcu rüyayı nasıl yorumlamışsa normal
RÜZGAR- Rüyada görülen rüzgâr, esintisine, türüne ve kj, şiye göre çeşitli çağrışımlar yaptığından değişik şekillerde yo. rumlanır. Bazan yolculuğa, sevince ya da evlenmeye, hazan da doğuma ve yaşamdaki değişikliklere işaret sayılır. Kimi zaman güçlü, kudretli, yüksek bir mevkide bulunan bir kimseyi çağnş. tınr. Kimi zaman da, afete, felâkete, ölüme yorumlanır.

Bir kimse rüyada sıcak bir rüzgârın estiğini görse, o yörede yakıcı bir hastalığın meydana geleceğine hükmedilir. Eğer esen rüzgârın soğuk olduğu görülürse, meydana gelecek hastalığın bulaşıcı olacağına yorumlanır. Şayet ılık rüzgârın estiği görülürse, sağlığa işaret sayılır.
Rüyada bahar rüzgârı görmek, o yöre halkının durumlannın iyi olacağına yorumlanır. Eğer ağaçlan kökünden sökecek derecede şiddetli bir rüzgânn estiği görülürse, o yöreye kıtlık, felâket veya musibet geleceğine hükmedilir. Şayet yağmur bulutlan taşıyan rüzgâr görülür ise, ucuzluk, bolluk ya da müjdeli bir habere işaret sayılır.
Rüyada görülen rüzgâr bazan da başağnsı, nezle gibi hastalıklara çağrışım yapar. Bazan ise, sözün geçmesine, mala, ölüm, şifaya veya rahatlığa işaret sayılır.
Bir kimse rüyada rüzgârın kendisini sürüklediğini görse, rüya sahibinin uzun bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuktan büyük yararlar sağlayacağına işaret eder. Eğer rüzgânn kendisini yerden göğe doğru kaldırdığını görürse, rüyayı görenin ecelinin yaklaştığına hükmedilir. Şayet rüzgârla havalandıktan sonra tekrar yere indiğini görürse, rüya sahibinin hafif bir kaza geçireceğine yorumlanır. Eğer hasta bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüya sahibinin kısa bir sürede sağlığına kavuşacağına işaret sayılır.
Bir kimse rüyada rüzgâra tutulduğunu görse, ihtiyaçlannı temin etmek için tanıdık birinden yardım isteyeceğine işaret eder. Eğer rüzgârdan evinin yıkıldığını görürse, rüyayı görenin yuvasının dağılacağına hükmedilir.replika telefon Yahut evin reisinin öleceğine işaret sayılır. Şayet esen rüzgânn sadece başa etki ettiğini görür ise, rüya sahibinin başının ağnyacağına yorumlanır.
Bazan rüyada görülen rüzgâr, yüksek mevkili zengin bir adamın düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğe çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada lodos rüzgârına tutulduğunu görse, rüya sahibinin yaşamında büyük değişiklikler olacağına işaret eder. Eğer poyraz rüzgârına tutulduğunu görürse, rüyayı görenin şiddetli bir aşka kapılacağına hükmedilir. Şayet Şam rüzgârına yakalandığını görür ise, rüya sahibinin sıkıntılara düşüp hastalanacağına işaret sayılır. Rüyada görülen ılık güney rüzgârı ise, sevince, mutluluğa veya müjdeli bir habere çağrışım yapar.
Bazı yorumcular, rüyada görülen sebâ rüzgârını rahmet, şiddetli esen poyraz rüzgârım ise musibete, felâkete işaret saymıış-lardır. Kimi yorumcular ise, sebâ rüzgârını galibiyet, poyraz rüzgârını ise düşkünlük olarak yorumlamışlardır. Başka yorumcular da, seba rüzgârını, üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve dertlerden şifa bulmaya ya da sevinçli habere işaret saymışlardır.
SAAT- Rüyada görülen saat, kişiye, türüne ya da duruma göre çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Bazan dürüst sadık bir eş, dost veya ortağa işaret sayılır. Bazan ise, sözünde durmayan, yalancı, aldatan eşe, dosta veya ortağa yorumlanır. Kimi zaman işlerin düzgün gittiğine, bol kazanca, kimi zaman da geçim sıkıntısına, yoksulluğa, işlerin kötü gittiğine işaret eder. Bazan ise, sağlığa, hastabğa, ölüme işaret sayıbr.
Bir kimse evinde saat olduğunu ve saatin ZEimanı doğru gösterdiğini görse, rüya sahibinin eşinin evine ve kendisine bağh dürüst bir kimse olduğuna işaret eder. Eğer saatin zamam doğru göstermediğini görürse, rüya tersine yorumlanır. Şayet saatin bozuk olduğunu görür ise, rüyayı görenin eşinin kendisini başkalarıyla aldattığına hükmedilir.
Rüyada görülen kol saati kimi zaman kardeşi veya samimi bir arkadaşa çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada kolundaki saatin doğru çalıştığım görse, arkadaşımn veya kardeşinin dürüst kimseler olduğuna işaret eder. Kolundaki saatin zamam doğru göstermediğini görürse, anılan kimselerin rüya sahibine dürüst davranmadıklarına hükmedilir. Şayet kolundaki saatin bozuk olduğunu görür ise, o kimselerin rüya3u görene ihanette bulunacaklarına işarettir.
. İşyerinde görünen saat, iş ortağına çağrışım yapar. Kaybolan, kınlan saat ise hayra yorumlanmaz.
Hasta bir kimse rüyada saatinin yavaş çalıştığını veya kaldığını görse, rüyayı görenin hastalığının yavaş yavaş ğine işaret eder. Eğer saatin hızlı çalıştığını, ileri gittiğini ise, hastalığın azacağına yorumlanır. Şayet saatin durduğu^^j görür ise, rüyayı görenin ecelinin yakın olduğuna işaret saydjj,
SABAH- Rüyada görülen sabah, iyilik kapılanmn açıldj^, na yorumlanır. Çoğunlukla hayra işaret eder. Bazan sıkıntıdan üzüntüden kurtulup ferahlamaya, bazan da hastalıktan şifg bulmaya çağrışım yapar. Kimi zaman işlerin durgunluğundan, borçtan, kimi zamanda, ticaretin canlanmasına, borçlann ödenmesine işaret sa5ahr. Bazan ise, mahkum için özgürlüğe, yolcu için selâmete yorumlanır.
Bir kimse rüyada sabah olduğunu görse, rüyayı görenin kabir azabından kurtulacağına, akrabalarına, çevresine hayırda bulunacağına işaret eder. Eğer rüyada kuşluk vaktini görürse, rüyayı görenin kısmeti kapalıysa açılacağına hükmedilir. Şayet rüyada sabah olduğunu ve ortalığın yavaş yayaş aydınlandığını görürse rüya sahibinin borçlarını ödeyeceğine yorumlanır.
Hasta bir kimse rüyada sabah olduğunu ve ortalığın yavaş yavaş aydınlandığını görse, rüya sahibinin şifa bulacağına işaret eder. Bekâr bir kimse bu tür bir rüya görür ise, rüyayı görenin yeni bir yuva kurup evleneceğine hükmedilir. Gamlı ve kederli bir kimse aynı rüyayı görse, rüya sahibinin kederinin dağüıp ferahlayacağına işaret sayılır.replika telefon
Bir kimse sabah olduğunu ve kendisinin o sırada çirkin bir durumda bulunduğunu görse, rüya sahibinin günah işlediğine işaret eder. Eğer bu tür bir rüyayı hasta bir kimse görse, rüyayı görenin hastalığının azacağına hükmedilir. Şayet yatağından kalkıp abdest aldığını ve namaza durduğunu görür ise, hastala-ğının geçeceğine işaret sayılır.
İftiraya uğramış bir kimse rüyada sabah olduğunu görse, rüya sahibinin suçsuzluğunu kanıtlayıp temize çıkacağına hükmedilir. Yoksul bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin
yorumlanır. Seven bir kimse aym rüyayı görür ise, rüyayı görenin sevgilisine kavuşacağına işarettir. •'
SABUN- Rüyada görülen sabun, teseli veren, yardım eden aym zamanda uyaran bir kimse olarak tanımlanır. Aynca borçtan kurtulmaya, kederin, üzüntünün geçeceğine işaret sayılır. Bazan bir düşmana, kurulan bir tuzağa, atılan bir iftiraya yorumlanır. Bazan ise günah işlemeye, haksızbk yapmaya veya tevbeye çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada kirli çamaşırlarını sabunla yıkadığını görse, rüya sahibinin kirli ve günâh işlerden kaçınarak tevbe edeceğine işaret eder. Eğer sabunun elinden kayıp düştüğünü görürse, rüya}^ görenin eski davramşlanna devam edeceğine hükmedilir. Şayet sabunu köpürterek yıkandığım görürse, rüya sahibinin tevbekâr olacağına ve ha3nrlı işler yapacağına işaret sayılır.
Bir kimse rüyada sabun aldığını görse, rüya sahibine beklemediği bir yerden yardım göreceğine işaret eder. Eğer rüyada sabun sattığını görürse, rüyayı görenin yardıma ihtiyacı olan yakınlarına yardımcı olacağına, onlann sıkıntılarını, üzüntülerini gidereceğine işaret sayılır. Hasta bir kimsenin bu tür bir rüya görmesi ise, rüyayı görenin kısa bir zamanda sağlığma kavuşacağına işarettir.
SAÇ- Rüyada görülen saç, biçimine, rengine, uzun veya kısalığına göre çeşitli çağnşımlar yapar. Bazan mala, uzun ömre, bazan ise ecelin yaklaştığına, sıkıntıya veya geçim darhğına işaret sayıhr. Kimi zaman güzellik, bolluk ve bereket, kimi zamanda çirkinlik, kötülük, kıtlık olarak tanımlamr. Bazan ise doğuma, evlenmeye, Bazan da hastalığa, iftiraya pişmanhğa yorumlamr.
Bir kimse rüyada, saçlarının uzadığını görse, rüyayı görenin ömrünün uzun olacağına işaret eder. Eğer rüyayı gören yoksul bir kimse ise, o kişinin zengin olacağına hükmeilir. Şayet zen-
izahlı Rüya Tabirleri Ansikin,
gin bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüya sahibinin mahruj, artacağına ve hayırlı işler yapacağına yorumlanır.
Bir kimse rüyada saçlan düz olduğu halde kıvırcık olduğun^ görse, şöhretinin artacağına, halk arasında tanınacak işler yg. pacağına işaret eder. Eğer saçları siyah olan bir kimse saçlan. mn ağanp beyazlaştığını görürse, rüyayı görenin üzüleceğine yahut fakirleşeceğine hükmedilir. Şayet rüyada başkasının saç. lannı kendi saçlarına karıştığını görürse, rüya sahibinin ödünç parayla iş yapıp zengin olacağına işaret sayılır. Rüyada görülen saç, bazan ekilmiş tarla, kadın için kocaya, bekâr erkek için evlenmeye, evliler için ise çocuğa çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada saçı uzun olduğu halde kısa olduğunu görse, rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntılanndan kurtulacağına işaret sayılır. Eğer rüyada saçlarım yolduğunu görürse, rüyayı görenin malına bir musibetin geleceğine veya bir belânın erişeceğine hükmedilir. Şayet kederli olan bir kimse rüyada saçlarımn uzayıp gürleştiğini görürse rüya sahibinin kederinin artacağına veya hastalanacağına yorumlamr.replika telefon

replika


replika telefon


replika telefonlar

düzce kiralık daire : düzce kiralık daire

kiralık daire : kiralık daire

düzce merkez kiralık daire : düzce merkez kiralık daire


düzce kiralık daire 1+1 : düzce kiralık daire 1+1

düzce eşyalı kiralık daire : düzce eşyalı kiralık daire

düzce kiralık daire metek toki : düzce kiralık daire metek toki

düzce kalıcı konutlar kiralık daire : düzce kalıcı konutlar kiralık daire

düzce günlük kiralık daire : düzce günlük kiralık daire

düzce emlak : düzce emlak

düzce satılık daire : düzce satılık daire

düzce satılık daire sahibinden : düzce satılık daire sahibinden

düzce merkez satılık daire : düzce merkez satılık daire

düzce satılık daire toki : düzce satılık daire toki


düzce satılık daire kalıcı konutlar : düzce satılık daire kalıcı konutlar

düzce satılık ev : düzce satılık ev


düzce satılık dükkan : düzce satılık dükkan


düzce satılık arsalar : düzce satılık arsalar

satılık arsalar düzce : satılık arsalar düzce

satılık arsalar : satılık arsalar


sahibinden düzce satılık arsa : sahibinden düzce satılık arsadüzce günlük kiralık daire merkez : düzce günlük kiralık daire merkez

sahibinden günlük kiralık daire : sahibinden günlük kiralık daire

sahibinden günlük kiralık daire düzce : sahibinden günlük kiralık daire düzce

düzce günlük kiralık daire : düzce günlük kiralık daire

1 yorum: