Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve rüya tabiri bilgimiz

replika telefon ve rüya tabiri bilgimiz

 Bazı yorumcular da, rüyada görülen putu yalancı, hileci ve soyu belh olmayan bir kimse olarak tanımlamışlardır. Kimileri de, bir kadının veya bir çocuğun sevgisine işaret saymışlardır.
RAD StTRJESI- Rüyada okunan veya dinlenen Rad Suresi, rüyayı görenin ecelinin yaklaştığına yorumlanır. Ayrıca bolluğa, berekete ya da düşmana üstün gelmeye işaret sa5nbr.replika telefon Eğer rüyayı gören ehil ise, iüm tahsilinde. Kur'an okumada şöhret sahibi bir kimse olur. Şayet ehil değilse, ibadetine ve yüce yarada-nı anmakla devam eder.

Bazı yorumcular bu mübarek surejd tamamen veya kısmen okuduğunu veya dinlediğini gören kimsenin korkudan emin olacağına ve Yüce Allah tarafından sakınilacağına işaret say-ımşlardır. Kimileri de, rüya sahibine cennetin bütün kapılan-nm açılacağı yorumunu yapmışlardır.
RADAR- Rüyada görülen radar, kendini ve niyetini gizleyen düşman bir kimseye çağrışım yapar. Bazan uzaktan gelecek bir habere veya gurbete çıkan bir akrabanın sağ salim döneceğine işaret sayılır. Bazan ise meraklı, herşeye burnunu sokan bir komşuya yorumlanır. Kimi zaman da saklanan bir sırrın açığa çıkmasına işaret eder. Bazan ise uzaktan gelecek bir misafir olarak tanımlamr.
RADYO- Rüyada görülen radyo, davetsiz gelen bir misafire işaret sayılır. Bazan sevince, müjdeli bir haberin geleceğine yorumlanır. Bazan da bir akraba tarafından ahnacak üzüntülü
bir habere işaret eder. Kimi zaman zenginliğe, şöhrete ya da gj. , rilecek yeni bir işe çağrışım yapar. Kimi zaman da dedikoduya arkadan çekiştirmeye veya aile içinde baş gösterecek bir huzur^ suzluğa yorumlanır. Bazı yorumcular da, ahiretini unutup ken. : dini dünya zevklerine bırakan günahkâr bir kimseye işaret say. ■ mışlardır. ^
RAF- Rüyada görülen raf, sırları açığa vurmayan, sadık bir | eş olarak tanımlanır. Bazan sadık bir ortağa işaret eder. Bazan I da ferahlığa, yüksek bir mevkiye, doğuma veya uzak yolculuğa ■ * yorumlamr. Kimi zaman evlenmeye, yeni bir ymva kurmaya 'Ş çağrışım yapar. Kimi zaman da, bilgili, deneyimli, yüksek ve te- İ miz ahlâklı arkadaşa işaret sayahr. i
Bir kimse rüyada odasında raflar bulunduğunu görse, yük- .| sek mevkiden bir çok kimselerle tanışıp çevresini genişleteceği- * ne ve halk arasında itibarının artacağına işaret eder. Bekâr bir ^ kimse bu tür bir rüya görse, rüyayı görenin yeni bir yuva kurup a evleneceğine hükmedilir. Yahut uzak bir yolculuğa çıkıp a selâmetle döneceğine yorumlanır. Hamile bir kadımn aym rü- ^ yayı görmesi ise, rüya sahibinin ağrısız doğum yapacağına ve M doğacak çocuğun ailesine şeref kazandıracağına işaret sayılır.
Rüyada görülen raf bazan hacca gimeye işaret eder. Bazan da büynik bir mevkiye yükselmeye yorumlanır.
Bir kimse rüyada rafların üzerine oturduğunu görse, rüya sahibinin mali durumu çok iyi olan zengin bir kimseyle gönül ilişkisi kuracağına hükmedilir. Eğer odasında bulunan raflann kaybolduğunu görse, rüyayı görenin karşı taraftan yakınlık görmeyeceğine yorumlanır.
RAHİBE- Rüyada görülen rahibe, evde kalmış, kısmeti kapalı bir kadına çağnşım yapar. Bazan kendi köşesine çekilmiş, kendini sadece ibadete vermiş bir kimse olarak da yorumlanır. Bazan da umutsuzluğa, aldatılmışlığa işaret eder. Kimi zaman ise, evdeki geçimsizliğe, davetsiz misafire ya da yalmzhğa işa-
ret sayılır. Bazan ise, hayırlı bir iş yapmaya, gönül rahatlığına veya dünya zevklerinden vazgeçmek olarak da yorumlanır.
Bir kimse rüyada bir rahibe görse, rüya sahibinin kıt kanaat geçineceğine ve onun ile avunacağına işaret eder. Eğer bu tür bir rüyayı bekâr bir erkek görürse, rüya sahibinin temiz, bakire bir kadınla gönül ilişkisi kurup evleneceğine yorumlanır. Şayet bir rahibe ile tartıştığını görürse, rüyayı görenin aile içüde bir tatsızlığa neden olacağına hükmedilir. Yahut o kimsenin dini inancında zayıflık olacağına işaret sayılır.
RAHİP- Rüyada görülen rahip aynı zamanda Papaza'da çağnşım yapar.replika telefon Geniş bilgi için PAPAZ bölümüne bakınız.
RAHMAN SURESİ- Rüyada mübarek Rahman suresi'ni okumak veya dinlemek, rüya sahibinin yalan söylemekten korkacağına ve doğruluktan aynimayacağına işaret eder. Rüyayı görenin hayırlı işler yapacağına, yetimleri, yoksullan sevindireceğine, aile ve çevresine iyi davranacağına hükmedilir. Aynca Yüce Allah’ın bu kuluna tüm mağrifet kapılannı açacağına, kendisini şehitlik mertebesi ile ödüllendireceğine işaret sayılır.
Rüyada mübarek Rahman suresini ezbere okuduğunu görmek ise, rüya sahibinin ömrü boyunca hastalık, sıkıntı, üzüntü ya da darlık görmeyeceğine işarettir.
RAKAM- Rüyada görülen her rakam değişik çağnşımlar yapar. Bazı rakam, ders almaya, belâdan kurtulmaya, bazı rakamlar da, kötü haber almaya, sözünde durmaya yorumlanır. Rakamlar kimi zaman, sıkıntı çekmeye, mevki yükselmesine; kimi zaman ise, işlerin hayırla sonuçlanacağına, gebe kalmaya, hayırlı işe girmeye işaret sayılır.replika telefon
Bir kimse rüyada bir sayısını saydığını görse; rüya sahibinin değerh bir kimseden büyük bir yardım göreceğine işaret eder. İki rakamını sa3onak ise, belâdan kurtulmaya kötülüklerden sakınmaya yorumlanır. Üç rakamını saymak da kötü haber al-
İzahlı Rüya Tabirleri Ansikl^
maya, verilmiş sözün yerine getirilmesine işaret eder. Rüyadg dört rakamını saymak, duaların kabul edilmesine; beş rakarm, m saymak da, beş vakit namaza veya ibadetin düzgünlüğün^ hükmedilir.
Rüyada altı rakamının sayıldığını görmek; halk arasında ha. yırla anılmaya, yedi rakamını saymak ise gebe kalmaya veya uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Sekiz rakamım say. mak, yüksek makamlara, dokuz sayısını saymak, sıkıntı çek meye, on rakamını saymak da, arzu edilen şeylerin hayırla sonuçlanmasına yorumlanır.
Bazı yorumcular da rakamları şu şekilde tanımlarlar.*
Rüyada görülen bir rakamı. Yüce Allah'ın birliğine ve imana; iki rakamı anaya-babaya, yahut iki şahide; üç rakamı sadakaya, dört rakamı da kabul edilecek duaya, toplu mala veya evlenmeye işarettir. Beş rakamı ise yüksek makama, şansa veya beş vakit namaza işaret sayılır.
Kimi yorumcular da hayırlı olmayan rakamları şöyle sıralamışlardır. Üç-yedi-sekiz-dokuz-onüç-onsekiz-kırk-elli-seksen; ynizler hanesinde beşyüz-yediydiz; binler hanesinden ikibin-yedibin; onbinler hanesinden de ellibin-yüzbin rakamından fazlası ise istenenlerin elde edileceğine hükmedilmiştir.
Belirtilen hayırlı olmayan rakamlardan bazıları şu çağrışım-lan yaparlar.
Dokuz rakamı, servetinin dağılmasına; onüç; ecelin yaklaştığına; on sekiz, fesada, sefalete; ondokuz rakamı ise, düşmanın üstün geleceğine yorumlanır. Kırk rakamı, şaşkınlığa, iş zorluğuna, elli rakamı, ömrün tamam olduğuna, altmış rakamı da tövbe etmenin gerektiğine işaret eder. Beşyüz rakamı, işlerin durmasına, dokuzyüz, düşmanın rüya sahibine üstün gelmesine, yediyüz, üzüntü ve sıkıntıya, altıbin, geçim yönünden kedere, ellibin ise, eziyet ve durgunluğa yorumlanır.
Hayırlı rakamlardan bazıları da şöyle yorumlanır;replika telefon

1 yorum: