Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve rüya tabiri bilgi

replika telefon ve rüya tabiri bilgi

 yediğini görürse, rüyayı görenin sıkıntılı bir haber alacağı;, yorumlanır. Şayet piliçlerin seslerini duyduğunu görürse, rüy^ sahibinin çocuklanndan hayır görmeyeceğine hükmedilir Bekâr bir kimse rüyada piliç yakaladığını görürse, o kimsenin birine aşık olacağına işarettir.
PİPO- Geniş bilgi için AĞIZLIK bölümüne bakınız.
PİRE- Rüyada görülen pire, inatçı, zayıf ve miskin bir kim. se5d simgeler. Bazan korkaklığa, ihanete, iki yüzlülüğe işaret sayılır. Bazan gelecek haberin sıkıntılı veya üzüntü verici olduğuna yorumlanır.replika telefon Kimi zaman ahlâksız, terbiyesiz bir kimseden gelecek zarara işaret eder. Kimi zaman da yoksulluk, geçim darlığı veya hastahğa çağrışım yapar. Bazı yorumcular, yağmacı, şehri istila eden askerlere işaret saymışlardır.

Bir kimse rüyada pireler tarafından ısınidığını görse, bol kazançlı bir işte çalışacağına yahut çalıştığı işten bol kazanç sağ-layacağma hükmedilir. Eğer yatağında veya üzerinde pirelerin olduğunu görürse, rüyayı görenin eşi tarafından aldatıldığına yorumlanır. Şayet rüyada bir pire öldürdüğünü görürse, yukarda tanımlanan bir kişiden kurtulacağına işaret sayılır.
pirinç- Rüyada görülen pirinç, yakınlan tarafından dışlanmış, iyi yürekli şanssız bir kimse olarak tanımlanır. Bazan mülk alıp satan emlakçıya işaret eder. Kimi zaman haram yolla kazanılmış mala yorumlanır.replika telefon Kimi zaman da verilecek bir ziyafete veya yakında yapılacak bir düğüne çağnşım yapar. Bazı yorumcular yatalak bir hastaya işaret saymışlardır.
Bir kimse rüyada pirinç yediğini görse, rüya sahibinin sıkıntılı günler geçireceğine işaret eder. Eğer pirinçlerin yerlere dağılıp saçıldığını görürse, rüyayı görenin servetinin elinden gideceğine hükmedilir. Sıkıntılı bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin sıkıntıdan kurtulup ferahlayacağına işaret sayılır. Rüyada pişmiş pirinç görmek ise, rüya sahibinin şansımn
Bir kimse rüyada pişmiş pirinci yoğurtla birlikte yediğini görse, rüya sahibinin aile ferdinden birinin hastalanacağına işaret eder. Eğer pirinci harman edip kabuğundan çıkardığını görürse, rüyayı görenin ev halkı ile arasının bozulacağına hükmedilir. Şayet topladığı pirincin kanncalar tarafından götürüldüğünü görürse, rüya sahibinin bulunduğu yerden taşınacağına hükmedilir.
PİYAZ- Rüyada görülen piyaz, fasülyeyi çağrıştırdığından geniş bilgi için FASÜLYE bölümüne bakınız.
POLİS- Rüyada görülen polis, rüya sahibine uyandır. Ba-zan Azrail'e çağnşım yapar. Bazan da, şiddet, üzüntü ya da sıkıntıya işaret sayılır. Kimi zaman korkuya, haksızlığa veya kötü bir habere işaret eder. Bazan çalman bir malın bulunmasına, aynlan iki sevgilinin tekrar buluşmalanna yorumlamr. Bazan ise, gözyaşı, tehlike veya umulmıyan bir yakından gelecek zarara işarettir. Aynca hapse, hastalığa ya da ölüme işaret sayılır.
POSTACI- Rüyada görülen postacı, hayra çalışan, herkese iyilik yapan, orta halli bir kimse olarak tanımlanır. Bazan yolculuğa, habere veya mirasa işaret sayılır. Bazan da üzüntüye, sıkıntıya ya da geçim darlığına yorumlanır. Kimi zaman hayırh bir işe misafirliğe veya yolculuğa işarettir. Aynca günaha, isyana ya da ölüme çağnşım yapar. Bazı yorumcular, düşmanlığa, tartışmaya veya mal biriktirmeye işaret sa5Tmşlardır.
Bir kimse rüyada asık yüzlü bir postacı görse, rüya sahibinin sıkıntılı bir haber alacağına işaret eder. Eğer postacıyı güler yüzlü görürse, rüyayı görenin müjdeli bir haber alacağına yorumlanır. Şayet rüyada kendisinin postacı olduğunu görürse, rüyayı görenin uzak bir yolculuğa çıkacağına işaret sajnhr.
PUL- Rüyada görülen pul, yakın bir dosta çağrışım yapar. Bazan gelecek bir mektubun habercisi olarak yorumlamr. Ba-
zan da, vasiyet veya şahitliğe işaret sayılır. Kimi zaman veriledi sözü yerine getiren bir kimse olarak yorumlanır. Kimi zama^l ise, birliğin, beraberliğin ya da mutluluğun işareti sayılır. Ayn,^ ca kolay kazanılan helâl paraya veya beklenen bir yardımın | leceğine işarettir.
PUSULA- Rüyada görülen pusula öğretmeni ya da öğütve-j ren bir kimse olarak tanımlanır. Bazen güzelliği, ana-babaya itaat etmeyi ve doğruluğa işaret sayılır. Bazan da uzak bir yol-culuğa, üzüntüye veya karşılaşılacak zorluklar olarak yonımla-| nır. Kimi zaman güzel amele, hayırlı bir işe ya da verilecek birİ haberin doğruluğuna işaret eder. Kimi zaman ise, kaybedilecek] bir sevgiliye veya askere gidecek aileden birine çağrışım yapar. | Bir kimse rüyada elinde bir pusula olduğunu ve yönü doğru] gösterdiğini görse, büyüklerinin sözünü dinlediğine ve büyükl başarılar elde edeceğine işaret eder. Eğer gördüğü pusula bozuk] veya yanlış bir yön gösteriyorsa, yanlış kimselerle görüşüp on-= lara kandığına ve büyük zararlar göreceğine hükmedilir. Şayet! bozuk olan pusulayı onardığını görür ise, işlerini yoluna koyacağına işaret sayılır. Bir kimse rüyada kendisine verilen bir pusulayı sattığını görse, rüya sahibinin büyüklerinin sözünü dinlemediğini ve bu yüzden başına musibetler geleceğine işaret eder. Eğer rüyada kendisinin pazarda bir pusula aldığını görürse, rüyayı görenin uzak bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuğun kendisine hayırlı kazançlar sağlayacağına yorumlanır. Şayet pusulaya kaybettiğini görürse rüya tersine yorumlanır. Hasta bir kimsenin bu tür bir rüya görmesi ise, rüya sahibinin sağlığına kavuşacağına işaret sayılır.replika telefon
PUT- Rüyada görülen put, aldatıcı bir güzelliğe sahip acımasız, kindar bir kimseye çağrışım yapar. Bazan dinden çıkmaya, çok kötü işler yapmaya işaret eder. Bazan ise, tövbekar olmaya, kötü bir arkadaş edinmeye veya meşru olmayan bir işe yorumla- -nır. Kami zaman gönül kırmaya, hırsızlığa, zinaya işaret eder. ^î Kimi zaman da kısa süren bir zenginlik olarak tanımlanır.
izahlı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
Bir kimse rüyada bir puta taptığını görse, rüya sahibinin çok kötü işler yapıp, başımn belâya gireceğine işaret eder. Eğer gördüğü put odun veya tahtadan ise, rüyayı görenin zâlim ve inancı zayıf olan biri ile arkadaşlık yapacağına hükmediUr. Şayet gördüğü put altmdan yapılmışsa, rüyayı görenin meşru olmayan bir iş yaparak hapse gireceğine yorumlanır. Eğer rüyada gördüğü put bakırdan yapılmışsa, o kimsenin çıkacağı yolculukta büyük bir kaza geçireceğine işaret sayılır. Gümüşten bir put görmek ise, rüya sahibinin zina suçu işleyeceğine işarettir.
Rüyada görülen put kimi zaman güzel, şuh bir kadın olarak tanımlanır. Bazan da, ahmak, kibirli, kendini beğenmiş zengin birine çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada bir put satın aldığım görse, rüya sahibinin yaran olmayan işler yapacağına işaret eder. Eğer bekâr bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin evleneceğine hükmedilir. Şayet aldığı putun taştan yapılmış olduğunu görürse, rüya sahibinin evleneceği kimsenin katı yürekli bir kimse olacağına ve bu evhliğin felâket getireceğine işaret sayıhr.
Kimi yorumcular, rüyada görülen putu, sağır, dilsiz bir kadına işaret saymışlardır.
Bir kimse rüyada bir putla konuştuğunu veya onu öpüp sevdiğini görse, rüya sahibinin, sağır, dilsiz bir kimseyle ilişkiye gireceğine ve bu ilişkiden çok zarar göreceğine hükmedihr. Eğer elindeki putu yere fırlatıp kırdığını görürse, rüyayı görenin iş hayatında başarılı olacağına ve şöhretinin artacağın yorumlanır. Şayet hasta bir kimse bu tür bir rüyayı görürse, rüya sahibinin kısa bir zamanda sağlığına kavuşacağına işaret sayıhr.replika telefon

1 yorum: