Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

cep telefonu ve felsefe yapısı konulari

cep telefonu ve felsefe yapısı konulari

 cep telefonu dediki Gelışmcnin olanaklı olduğuna iyimser bir şekilde inanan Liberaller re-fafaı ve iyileştirmenin devTİmsei değil derece derece evrimsel olarak ger-çekleştinlmesini ve bunun da genel durumlardan ziyade tek tek sosyal, eko-»omık, siyasal ve eğitimsel durumlarla sınırlı kalması gerektiğini savunmuş-lırdu.cep telefonu
Liberalizm'in süreç; gelişme, derece derece reform ve değişme kavram-lınna verdiği önem seçilmiş yasama üyelerinden oluşan bir siyasal düzen düşüncesi doğurmuştur. Bu düzende seçilmiş cep telefonu
 cep telefonu
temsilcilerden oluşan temsili fcûkumet. seçmenlerine karşı sorumludur. Özellikle İngiltere'de ve Birleşik Devletler'dc Liberalizm'in siyasal yaklaşımında süreç içinde azınlık ve ço-ğunhıkların rolüne büvtik bir önem verilmektedir. Parlamenter sistemin oluşumuyla devrim sokaktan kurtarılıp, barışçı bir parlamenter süreçte kurumlaşarak yasal bir çerçeveye sokulmuştur. Böyle bir sistemde çoğunluk istismar edilemeyecek bir güçtür; azınlıkların da yasal süreçler içinde değişim için çaba gösterme hakları vardır. Dahası, çoğunluk ve azınlıklar.
I.ibcral bir devlet yönetiminde, seçilmiş ve seçmenlere »r olan bir kongre veya bir parlemento yer alır. Ayrıca Liberal bireylerin haklan yönetimin keyfi uygulamalarına karşı garanti aln-"
I788'dc oluşturulan Birleşik Devletler Anayasası kurumsal br yansıtmaktadır. Amerikan Anayasası'na göre, devlet halk egemenhj,’^ Haklan Beyannamesinin korunması, halk özgürlüklerinin güvea« alınması ve Anayasa’nın da barışçı yollardan İslahı gibi olguları temeı alır.
Liberallere göre; dengeli bir devlet ve toplum herhangi bir kışıvt,,., grubun gücünün en iyi şekilde yönlendirilmesini sağlayan güçlerin cLç , ilkesine dayanır. Sözgelimi Birleşik Devletlerde devlet; yasama.yunıtır. yargı organlarından oluşmuş ve bu ayrım Amerikan sistemini oluşir federal, merkez ve yerel yönetimlerde de geçerli olmuştur. Buguçdai, veya dengeler sistemi tek bir kişi, parti veya bir grup hakimiyetine dj merkezi bir yönetime tamamen karşıt bir sistemdir.cep telefonu
Liberaller için, seçilmiş bir temsili hükümet en ideal siyasal düzemk Böyle bir siyasal düzenin eğitime ilişkin onayladığı düşünceler de şunlart I- Genel olarak eğitilmiş bir halk kitlesinin varlığı gereklidir, 2-Vatancm eğitiminin bir parçası da katılımı öğretmektir, 3- Ayrıca, bireyler sivil «s ticilerin vatandaşlara karşı olan sorumluluklarının ne kadar önemli okkş konusunda bilinçlendirilmelidir.
❖ Liberalizmin Sosyal ve Eğitim Programlan
Bu hedefleri Liberalizm şöyle belirlemiştir; 1- Açık bir şekilde tanıte nan ilişkilere göre bireylerin özgürlüklerini ve haklarını korumak, 2-T» lum içinde bireylerin refahını sağlamak, 3- Bireyler arasında özgür ilenş* imkan verecek sosyo-politik dengeleri sağlamak. Bireylerin refahım ıiîi mak konusunda fliberallerin kendi aralarında görüş ayrılıkları vardır. Klai Liberaller genellikle en ideal dengenin bireyler arasındaki yarışa devlelıı> çok az müdahale ederek ya da hiç müdahale etmeyere^^ğlanacağına»
nırlar. Amerikan ilericileri gibi sosyal-reformcu iletişim ve değişim süreçleriyle kurulması gcrekt refahçı Liberaller, sosyal ve eğitimsel programların ye ulaştırmaya ve bireylerin refah düzeyini yükselt gerektirdiğini savunurlar.cep telefonu
Liberallere göre iyi bir toplumda denge sağlay. lumun .sosyal, siyasal ve ekonomik kurumlard
Çağdaş Felsefeler 1 331
temsilcilerin ilgilerinin çeşitli olmasıdır. Bu çeşitli ilgiler; çatışmaları ^ntâşmazlıklan çözümlemede kullanılan ortak bir yöntem işlevi görürler. İh bir toplum statik değildir, toplumsal düzenin merkezindeki olgular; jcr doğnıltusunda sürekli değişir. 'Hayati merkez’ kavramı önemlidir; ^11. böyle bir merkez, hem aşınhğı törpüler; yumuşatır, dengeler hem de ’^mu tek bir merkeze bağlı kalmaktan korur.
❖ Liberalizmin Karşıtları
Uberaller, mutlak monarşi ve dogmatik kiliselerin baskı ve zorlayıcılığı it mücadele etmişlerdir. Liberalizmin muhalifleri Nazizm, Faşizm, Komü-ggn gibi totaliter İdeolojiler ve rejimler olup, bunlar Liberalizmi getirdiği ekonomik bencillik, siyasal kararsızlık ve ahlaki ilişkilerdeki mantığı açısın-jn eleştirmişlerdir. Bu ideolojiler, sorgulanamayan doktrinler veya kutsal hrlidere dayanan yeni bir mutlakçılık felsefesine dayanmışlardır.
1 ıbcralizme bir tehdit olarak ortaya çıkan Totaliterciliğin yanısıra, kitle loplumuyla birlikte kitle medyası ve kitlesel eğitimin ortaya çıkardığı daha Urmaşık bir olgu gündeme gelmiştir. John Stuart Mili, modern toplumda hep aynı tipteki yaşam biçimlerinin ve davranışların yaratılmaya çalışılmasındaki tehlikeye karşı uyarmıştır. Toplu üretim sistemleriyle Endüstri Dev-nmi, tüketim piyasası için üretilen ürünlerin tüketimine dayalı belirli standartta bir maddi kültür yaratmıştır. Üreticiler, ürettikleri şeyleri ortalama hır insanın zevklerine cevap verecek şekilde belirleyip, bunlar için çok geniş bir pazar da yaratmışlardır.'Orta'/'ortalama' kavramı aşırılıklann törpülenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu 'seviyeli' eğilimler benzer şekilde toplumun sosyal, siyasal, eğitimsel ve kültürel alanlarında da gündeme gelmiştir, Gazele, magazin, sinema, radyo ve televizyonu kapsayan medya da çok geniş bir halk kitlesine ulaşmakta ve tüm bunların sonucunda da homojen bir toplum mirasını devralan homojen (aynı yapıda) bireyler Yaratılmaktadır
❖ Liberalizm ve LJğitim
Kitle toplumundaki kurumlaşmış bir eğitim veya öğretimde bireyciliği en aza indirmek ve bir homojenlik yaratmak eğilimi vardır, l.iberal toplumlar toplumsal ve eğitsel karmaşıklığa sahip bir eğitsel ikilem ile, yani mükemmellik ile eşitliği aynı anda geliştirme ikilemiyle karşı karşıyadırlar.
Süreç/üelişme; araştırma, yenilik, buluş, düşüncelerin test edilmesi ile fe bireysel eğilim ve yeteneklerin teşvik edilip geliştirilmesine bağlıdır Aynı imanda toplumdaki birey hem mükemmellik hem de eşitlik olgularının bir bulunduğu bir eğitime ihtiyaç duyar. Mükemmellik ve eşitlik arasın-cep telefonu sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder