Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

cep telefonu ve felsefe yapısı

cep telefonu ve felsefe yapısı

 cep telefonu diyorki İçin bu kişiler “değerini'Vönemini kayİK'der. Mutluluk, haşan ve şam gibi olgular da önemini yitirir.
Böyle bir yaşamda insan merkezli, duygusal bir ynşam bis'imımnpj^ şansı yoktur. Eğer değer ölçünüz; nesnel, akıkı \e sınırlı ise sonuıjm belirli tipde okul, çocuk, insan \e toplum çıkar.
Ancak böyle bir yaşamın ne derece “değerli” bir yaşam olduğun. guJamak gerekir.
 cep telefonu
(Tom Shakespeare - bivoetikçi. Bilim >e l'eknik Oergisı, Cumbr Gaz. 22.08.2008)
frkefenin idealisi spekülasyonun parçalanıp dağılmasıyla baş-^laMfüılir. Bu felsefe, somut insana, onun tarihsel yaşamına ve ya-0Bİtıllriü fenomenine yönelir. Ortaçağ “tanrıyı”. Yeniçağ idealizmi ir»f 'düşünceyi” tahta çıkartmıştı. Çağdaş felsefeye göre “tin” ve insani yaşamda ortaya çıkan fenomenler olup her kültürde Kaakrde ortaya çıkan üst yapılar insani yaşamın yansımalarıdırlar ■ ılüm insanlığa egemen bir “tin”-“ide” yoktur “evrensel akıl yerine pMT özelleşmiş göreli “dünya görüşleri” vardır.cep telefonu
h4[>ğrultuda çağdaş felsefede pragmatizm, liberalizm, varoluşçuluk, taMarimu analitik felsefe, hermeneutik, felsefi antropoloji, biyo-etik, (**** phi yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi felsefe tarihi İMKa .vtaya çıkan düşünce sistemleri, olgu ve kavramlar felsefe prob-Wn ie 8gili yanıtlardan oluşan önermeler topluluğudur. Herkesin gö-çozum olan, filozof için yeni bir problem olabilir. Filozof bir ba-leı çnçBBİuğun kesin doğrularını problem haline getiren kişidir. Dolayı-nli fchtknın işlevi ve önemini şu iki filozofun cümleleri en iyi şekilde KpİMtaktadır: Jaspers’a göre “lelsefe, insanın kendi varoluşunun bihnci-yerde düşündüğü her şeydir”.
HTHerden haşlayarak hümanizm eleştirisi felsefenin gündemine gcl-iKyr başlanıştır. Özellikle yapısalcıların ve yapı lxr/umcuların e.serlerinde hümanizm eleştirisi göze çarpmaktadır.cep telefonu Kendi kendini belirleme-je, nçiakriylc toplumun üzerinde veya tarihin akışında ciddi değişim vr yaratabilmeye muktedir iızcrk insan tanımıyla belirlenen huma-1-Slıaua.s, Althusscr ve l'oucault gibi duşıınuıieriu eserleriyle bu iğır bit yara almıştır, /.mı bu düşünürler lophımsal. ekonomik w rapılaim etkileri üzerinde durmuş ve bu etkilerin bireylerin ev-»sil etkileyip belirlediklerini gözler önııııc seıiniştir.
Bılms-, nedensel ya da yapısal olarak belirlenm.,
.Vntihümanizm, insancılık (hümanizm) temel savlarına ku^ şan; insanı tüm koşullardan soyutlayarak onu özgür kılaağımı^'^ eleştiren; “özne” ya da “birey” kimliğine bürünmüş insanı (eltooü»,' lumsal ya da dilsel yapıları hiç hesaba katmaksızın) kendi yazgmaıİK^ yetisine sahip “özerk” bir varlık olarak dahası insanı evrende olup şeyi denetleme gücüne sahip “dünyanın efendisi” olarak gören sıyan yaklaşımların tümüne verilen addır.
20. vüzyıl felsefesi , 19. yüzyıl felsefesinin doruğa çıkardığı “bils “ilerleme” nin aynı şey olduğu yolundaki görüşe katılmıyordu. Cfe. hümanizmin ortaya attığı “insanın ilerlemesi” olgusunu temelsiztnıİBjKj.
Yirminci yüzyılda Aydınlanmanın bir yandan kazanımlarma ederken diğer yanda onun yanlışlarını, eksikliklerini vurgulayan klasî, dınlanma yorumları, iki büyük dünya savaşının dehşetiyle keskinleş» başlar. Mevcut akıldışlık hali içinde. Aydınlanma ve bu akıldışlığı defedt; bir rasyonel değer manzumesi ya da bu akıl dişiliğin yegane kaynağm» runılusu olan süreç veya elit hareketi diye değerlendirilir.
Nitekim !930’ların akıl dişiliği içinde yeni Kantçı düşünür Ea Cassirer Aydınlanmayı akılsallıkta kökleşen rasyonalitede ortaya çıkat değer sistemi olarak yorumlar. Özlemini duyduğu, uğruna mücadelevni ve başardığı her şeyin bir ifadesi olarak akıl kavramının kendisinin bırkşr ci ve merkezi bir noktasını meydana getiren yüzyılın felsefesinin yışii özelliğini anlatır ve şöyle der: “Aydınlanma felsefesi aklın özgürce ham. etmesini ve bu içkin harekette gerçekliğin temel yapısını doğal vc üB varlığın formunu keşfetmek ister”.
18. v'uzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında ideal bir sosyal vc sn» bir dıı/en oluşturmaya çalışanlar dünya üzerinde "tanrısal bir şehir'yar» mayı başaramadılar. Sosyal kuramcılar vc politikacılar ideal bir şehir dcNİfe pot,s g,|ı, ,yi bir lojüurn yaralnıak için çeşitli seçeneklerd. '
mışler; şaşırtıcı bir .sayıda da ideolojik ihli/aflar içeren yavmlanıııış tırtışmalar yapılnıışiır. İngiltere'de John doğal haklar, özgiırliik ve refah gibi kavramlarıyla öv '
taşıyan tek tek durıımlarla/yaşanlılarla birlikte ele alınır Amenkî^ James’a göre bilgilenmede ilk nesnelere, ilkelere ve katcgorileıt nesnelere, sonullara vc ürünlere yönelmek gereklidir. Dünya varlıktan değil bireylerden oluşur. Dünyayla ilgili bir teori mut ilgili bir çok konuyu göz ardı ederek kesin sonuçlu yanıtlara «ıla|i»s,^^ dedilmelidir çünkü bu dogmatik bir teoridir. I
Pragmatizm ise hiçbir dogması olmayan yalnızca yaşamı vc lemlerini ölçü alan bir öğreti olup bu kuram çerçevesinde gerçekü^^^ ruluk insanın düşüncelerinden; eylemlerinden bağımsız dcgüdff yöntem olan pragmatizmin insan yaşamının bir amaa oiduğuınıck^ an da öncelikle eyleme (pratiğe) dayandığını ileri sürer.cep telefonu Om nun biricik ölçütü başarıdır; düşünceler eylemde bulunmak ıçârea^ ğımız aletlerden başka bir şey değildirler, doğru düşünce ca bakk^ getiren, en verimli, en etkili düşüncedir.cep telefonu
Birçok bakımdan Faydacılık, Amerika'dan batıya doğru ^ «iş.e Icri yen değişime uğratan ama aynı zamanda buralann kultûnmdcEcx nen kişilerin yaşantılarının fcl.sefi bir ifadesidir. Bu gıiç olgusu .Ameıta. nn, insanın hedeflerinden olan çevre kullanımını sonuçlan habraadK' başarı olarak değerlendirmelerine ııctlen olmuştur.
Zjımanla sınırın genişleyip, açılması .sürekli değişme ve harekette mıklcrını içeren bir evren düşüncesini gündeme getirmiştir. Pragmıa bilim ve endüstrinin yem bir teknoloji toplumu yarattığı donemde oıtı çıkmıştır kı, bu unsurlar gıınuımız toplumlarında hülâ canlılığını ktm tadır, 19 yüzyıldan 20 yüzyıl geçerken bilim.selliğm ölçıitü »usan yaşat daha kolay hale
I>^'e gvsrc, felsefenin yöntemi, bilimin yöntemi gibi deneyseldir. Dü-#cdmmı de insan problemlerinin çö/ümünde kullanılan araçlardır.
düşüncelerini eğitim problemleri ü/erindc yoğunlaştıran bir İmMv Vapıtlannda eğilime ilişkin birtakım sonuçlara varmıştır.
N«ce, latnes. Mead ve diğer başka düşünürler Pragmatizmi formüle dıAıtca. John Dc>aey eğitimdeki Pragmatizme öncülük yapmıştır. X«RÜ bcyunca onun düşünceleri eğitim felsefesini yönlendirmiştir.cep telefonu sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder