Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

cep telefonu ve felsefe yapısı bilgi

cep telefonu ve felsefe yapısı bilgi

 cep telefonu dediki Mb Dewcy. Clurics DaoMin in "Türlerin Kaynağı" adlı eserini yazdığı Burlıngton-Vermont'da doğmuştur. l)ewcy’in babası bir aticst de demokratik ilişkilerin yoğun olduğu Vermont da
•yM «oBİannda siyasal ve sosyal yaşama aktif olarak katılmaktaydı. JkmYAmmfal felsefesinin temelindeki düşünce, düşüncelerin ve problcm-l^^vtak yaşaadiğı btr toplulukda ilişkilerin yu/yuze olması gerektiği idi. tai dnnkratık görüşü, kişılcnn prı>blcmlcrınc barış içinde tartışarak, mı «emek çonim ürettikleri bir kasaba olan New l-ngland'da olıışmuş-cep telefonu
•S«ıyal»e eğitim felsefelerini geliştirirken l)cwcy Sosyal zeka kavramını BgİHH katlim ve bilimsel yöntemi uygulama kavramlarına dayandırır.
 cep telefonu

üraeyw (bir Kungrcgalıuııalısl, her cemaatı bağımsı/ sayan kilise ıda-■ Maam beaımaeycn bin olarak) ilen vurduğu dinsel görüşleri onun sos-pt«( «idi güruşlerını bclırlcnıışlır.cep telefonu 1 ulucu Protestanlık. topUnmın sosyal ve ıknamh BUhını insanın etik sorumlnUığıniH sokan 'sosyal gerçeklik' olgıı-■|li ihfctımr uğramıştır. Dini dü/entcıııc çabasına rağmen I>c\cey. A yhişd b^Urındakı pek çok ılcncı (Piogressıvısl) dnşunur gibi, dünyayı ive kaıumlarU daha lyı yaşanacak bıı yer yB|>nıa nnsyomınu usdcnımş ■ImMİ tclocmtuydu l>cvifcy. Vcımoııl uınvcrsncsnulen mc/un olup. ^Prnm.yW.m.d» Od şebrnule ve Ve.ınontda oğrc.mcni.k yap U.^ım i nıvetsılesı ndc Alman araştırma ımnUlı n/cııno vaptıutduımuşlıır Hu üniversite daba
I)ewcy, John f[opkins'dc okurken. hcKası fJeorge SyK**,,. etkisiyle negerin İdcali/m'i üzerinde çalıjjip onu benimsemişi,:.'* Pragmatizme yönelmiştir. İdealizm ve dualizmi reddetmesine 'büyük toplum' kavramı Ifegel'den gelmedir. Doktorasını verile ' Desvey, 1889'dan I894'e kadar hocalık yaptığı Michigan L'nr.er ■ bölümüne girmiştir.
I894'te Chicago Üniversitesi'ndc \ViIliam Rainey Marper'in duğu, eğitim araştırma ve çalışmalarının yapıldığı uluslararası fakültede çalışmaya başlamıştır. Devvey bu üniversitede Eğitim, Pu Felsefe Bölüm Başkanlığı yapmış, daha sonra her biri ayn akaden haline gelen bu alanların üçüne de ilgi duyup, araştırmalar yaparak yazmıştır. Bu üç alan Devvey'in eğitimin sosyal rolüne ilişkin duşu*^--^ etkili olmuştur.
Desvey'in 1894'ten 1904, yılma kadar süren Chicago Üniversitesi çalışmaları özellikle onun felsefi gelişiminde ve Üniversite Labaran, Okulunda kazandığı eğitim deneyiminde çok etkili olmuştur. Ayna bölümdeki meslektaşı olan George Herbert Mead'in katkısıyla Pra|Mı düşünceleri şekillenmiştir. Mead en ünlü ilerici düşünürleri davet cdş». yal reformların temelindeki düşünceleri ve eylemleri tartışmıştır. De*eş! Mead ile paylaştığı düşünceler şunlardı; (I) Bir ideal olarak demokraH.pıi tik yaşamın sosyal görevlerinin ve sorumluluklarının bilincine varabkoı kadar eğitim düzeyi yüksek bir halka gereksinim duyar, ve (2) ahlak (der ler), gündelik yaşam problemlerine (kişisel), siyasal, sosyal ve eğitimselde ranışa) yansıtılmalıdır.
Devvey gibi Mead de çocuk gelişimine, özellikle çocukluğun ilk do» mindeki eğitime ilgi duymuştur. Mead, bir oyun teorisi geliştinmşttr. S teoriye göre, oyuna katılanlar aktiftir ve oynanırken -bu o anda anlaşılmış da- oyunda yapılanlar birbiriyle bağlantılıdır. Öğrenmede oyunun doğalbc yol olduğunu gören Mead, çocuğun çevresinin oyun için çok uytm" okh»
nu savunmuştur.cep telefonu Ona göre, öğretmenler özellikle çocukluğu öğrenme çevresini düzenlemelidirler ki, bu çevre çocukta uyandırsın. Alan çalışması ve labaratuvar ile öğrencilere d< tim uygulanmasını gerekli gören Mead'in düşünceleri D( Üniversitesi'ndeki eğitim ve fel.scfe çalışmalarını etkilemişi
Chicago Üniversitesi'ndc Devvey, kurduğu I abat 1896'dan I904'e kadar yönetmiştir. Devvey'in I-abaratuvar ()|^
dan 14 yaşma kadar devam eden çocuklara gri
„,ovun.anm,rma. doğa ara,t,rmas. ve kendin, ifade g.b. aktivUeler.n bir aktif öğretim yöntemi uygulanmıştır. Bu faaliyetler, öğrenen. ^ ,îvc ona önceki yaşantılarını yemden hatırlatacak şekilde düzenlenir •"^nun .çın okul küçük bir toplum modeli haline getirilir. Çocukların ^«1 dilimleri bu birarada yaşanılan okul topluluğunda yönlendirilir.cep telefonu
Deneyselcilik felsefesine uygun olarak Desvey'in kurduğu Labaratuvar jmlu test edilmiş eğitim teorileri doğrultusunda oluşturulmuş deneysel bir ^Idur, Dcwey'in öğrencilerin daha geniş toplumsal eylem tecrübeleri oluş-.»nnalarında yardımcı olan eğitim tezleri daha sonra geniş bir uzmanlar ve Ukhilesine sunulmuştur.
Chicago Ûniversitesi’ndeki Labaratuvar Okulunu Devvey şöyle tanım-lıımşlıt. Bu kavramın altında yatan anlam, okulun bir labaratuvar olmasıdır. Sısıl kı biyoloji, fizik veya kimya labaratuvarlarında bu alanlara ilişkin ça-lı^alar yapılıyorsa, bu labaratuvarda da eğitim üzerine çalışılır. Herhangi te labaratuvar gibi, bunun da iki temel amacı vardır, (1) Kuramsal yargıları vc ilkeleri araştırmak, tanımlamak, serimlemek ve eleştirmek ve (2) Olay ve ilkelerin özel bir biçimde kısa açıklamalarını yapmaktır.
Dewey okulun işlevini bir eğitim reformu yaratacak yeni düşünce-ler/idealler ve standartlar ışığında belirlemiştir. O, okulun sosyal işlevine çokonem verir, çünkü okul "özel bir sosyal topluluk" ve "sosyal bir çevre"dir. Ona göre, küçük bir toplum modeli olan okul, çocuğun asıl topluma hazırlanmasını kolaylaştırırken, kendini ifade etmesini ve güçlerini kontrol altına almasını sağlar.
1904 yılında Desvey Chicago’dan ayrılarak, 1930 yılına kadar eğitmenlik yaptığı Kolornbiya Üniversitesi Felsefe Bölümüne girmiştir. Japonya, Çin ve Meksika'da Üniversitelerde dersler veren Dewey uluslararası bir üne kavuşmuş. Sovyetler Birliği’ndeki ve Türkiye'deki okulları ziyaret elmiş, yazdığı kitapları ve binin üzerindeki makaleleri ile Amerikan eğitim ve toplum felsefesini etkilemiştir.
Labaratuvar okulundaki yaşantıları üzerine inşaa ettiği "Okul ve Toplum" (The School and Society) (1899) adlı eserinde ana konu, endüstrileşmenin okullaşmaya/öğretime etkisi ve topluma uyum sağlamak için okullara buyulan ihtiyaçtır. Devvey, "Çocuk ve Müfredat Program'da (The CTıild and kCurriculum) (1902) müfredat programlarla, çocuğun ilgisi vc gelişim arasında kurulan ilişkide öğretmenin oynadığı rolü konu edinir. Oğ-‘ie kişinin deneyimlerini/yaşaıUılannı temel alan Dewey, çocuğun ilgilerinden hareket eden bir öğretim, tavsiye eder.
I9l0'da ya/dığı "Nasıl Düşünürüz?" (Mow wc 'Hıinkn Dcwcy, problem çözümlerine dayalı deneysel düşunmevi-cep telefonu sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder