Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

cep telefonu ve felsefe yapısı bilgilerimiz

cep telefonu ve felsefe yapısı bilgilerimiz

 cp telefonu dediki toplumun temelinde insanın kurumsal hayata nt surece ve yaygın bir şekilde katılması ve bunlan paylaşması yalar.
"^'ın felsefesinde karşı çıktığı dualizm, toplumda aralarında ayrım yapı-loplumsal hayattan uzaklaşmış kişi veya gruplardaki ikilikleri de ^piıUnsurları) kapsar. Sınıf, ırk, cinsiyet ya da etnik temellere dayana-^puplaşmış toplumlar tüm insanların fhalkın) katılımıyla oluşan toplum-^«pıtıdan kaynaklanan sosyal zenginlik ve zeka gibi olanaklardan \x>k-dlılırlar Oysa değreler, bu katılım ve gelişmeden kaynaklanırlar.
 cep telefonu

Demokratik toplumsal düzenler deneysel araştırma için yöntembilimsel t* jcrekliliktir. Böyle düzenler, değişmez ilk prensipler olarak adlandınlan ılpılınn incelenmesini engelleyen felsefi soyutlamalardan annmıştır, bun-aışnca açık tartışma yolunu kapatan totaliter politik rejimlerin araştırma-ajelirdikleri sınırlamalardan da arınmıştır.cep telefonu
l)cwey'in değer kuramı eğitim kurumlarında özgür bir sınıf ortamını ve ın^tırıcı zihinleri teşvik eder. Bu durumda etkisi uzun süren düşünce ve değerler etkisini yitirme veya yeniden yapılanma gibi riskler taşırlar. Öğretenler ve öğrenciler, düşünce ve değerleri aktif olarak test eden araştırma-olırdır Açıklık, eğitimsel anarşi veya naif bir romantizm anlamına gelmez, ıcrsmc açıklık, insanla ilgili konularda deneysel ve zihinsel yöntemlerin kullanılmasını teşvik eden sosyal düzenlemeler gerektirir.cep telefonu
❖ Deneyciliğin Eğitime İlişkin İlkeleri
Demokrasi ve F.ğitim adlı eserinde Dewey'in üzerinde durduğu düşünce. toplum ile eğitim arasındaki ilişkidir. Eğitim süreci, genel olarak kişiyi olgunlaştıracak kültürel bir çevre sağlayarak, ona grup yaşamına katılımı kolaylaştıracak dil, bilgiler ve yetenekler kazandınr. Okul ve eğitim daha spesifik açıdan değerlendirildiğinde, kişinin grup etkileşimine girebilmesi için gerekli sembol ve dilsel araçları sağlayarak onu olgunlaştıran hır düşünme sürecidir.
Dewey eğitimin hem tutucu hem de yeniden-inşaao o/ellıklcr taşıdifinı ileri sürer Eğitim, toplumun olgunlaşmamış üyeleri olan çocuklara yetişkinlerden kültürel mirasın geçişini ve boylece kültürel bir akışı sağladığı ^'in tutucudur. Hem genel hem de dar anlamıyla eğitim çoğunlukla nn ahlakın geleneklerin ve d.lm oğrei.ldığ. değer vuk u bır süreçtir. Bu ^ul’türe yükleme,
araalığıyla sosyaUeşirler. Böylelikle eğitim, toplumun k değerlerini ve bilgisini yeni nesülere transfer eden ve boyiç'*^ devamını sağlayan bir araç, bir süreç işlevi görür.cep telefonu
Dev,-cy eğitimin kültürel sürekliliği sağlayan tutucu öy^ıı, \ onun statükoyu korumak işlevinden çok daha dinamik ve
işlevi olduğunu ileri sürer. Dil ve teknoloji gibi en kültürel araçij^ miras olarak aktanlan kültürü değiştirme olanakları da sunulma^j**'^ yanın sürekli bir değişim içinde olduğunu düşünen Dewey, insan kui';,^'' de değişmekde olduğuna inanır, insanoğlu bilimsel yöntemi kuib^ değişimi yönlendirme olanağına sahip olmuştur. *
Dewey, geçmişi araç olarak ele almıştır. Ona göre, önceden şimdi ile çok sıkı bağlantısı olmaktan ziyade, şimdi olup biten olay^^ zûmlemesinde kullanılan araçtırlar. Eskiden olan şeylerin haiıtlantj^ insan problemlerinin çözümünde yeni hipotezler ortaya atarken yatatlu maktadır.
insan sovnınun birikmiş yaşantılan ve bir grubun önceki yaşamdanım kültürel miras da değerli ve değersiz olan unsurlar içerir. İşte bir toplının-resmi (formel) eğitiminde, bu unsurların değerli olanları yer alır.cep telefonu
Dewey'c göre okul, gençlerin kültür kazanımı için kurulmuş ûmI i* çevTcdir. Soss’al ve seçici bir kurum olarak okul, kültürü aktarırken çakılı gereksinimleri de gözönünde bulundurur. Okulun 3 temel işlevi şunlaıık kültürel mirası 1.) Sadeleştirmek 2.) Daraltmak ve 3.) Dengelemekiir.Okı lun sadeleştirme (basitleştirme) işlevi şöyle tanınılalanabilir; program yv panlar ve öğretmenler öğrenenin olgunlaşma ve bilinç düzeyine uygunk öğrenme için konulan belirleyerek onlann karmaşıklığını giderip ve kiitoıd mirasın unsurlarını da bir seçime tabii tutulmalıdırlar. Konuları daraliıç özetleyerek sunan bir kurum olan okul, kültürel mirasın insanı gelişimy zenginleştiren unsurlannı insanı sınırlandıranlardan ayırarak yeni nesik aktarmalıdır. Ayrıca okul, kültürel mirası, insan yaşantısının özüne işle® seçilmiş yaşantılardan hareket ederek dengelemeye çalışmalıdır.
.. .xnifTj kavranılan ’siireç-merkez/ı' ıtri « *"f i ve loplum kavramlarıyla ilişkilidir.cep telefonu
Amerikan yönelim biçimiyle veya İh, ziyade deneysellikle karaklerıze "'S bir kaıramdır. Deneysel toplumda valan-S veva genel geçer felsefelerin engellerm-kurumlar, gençleri grup değerler, ,1e demokralik eğitim deneysel b,r çevreden /<^'!frk«'i okuldan meydana gelir.
bağlamda Dewey'in demokratik toplunıunda üyeler ilgilerin / ''‘W * geniş olanaklara sahiptirler. Herhangi bir dinsel, ırksal ya n gibi, grup etkileşimini kısıtlayan ya da buna engel olan P^lj^dlımıyla çatışır. Demokratik toplumun ruhunda insan istismarı I ^adır Ne zaman bireyler katılımsız bir davranışa yönlendirilirse orada f ^fu(istismar) vardır, paylaşmaktan ziyade
"Mireycilik; f:ski ve Yeni” adb eserinde Dcwrr, ^ekacioı «« lelılikesiiKİen, kırsal topluluk yaşaımnın ötümûndcs v? inaunı « problemlerden söz ederken, bireylerin teknoiofnı pıylif ı- « çok dalla büyük endüstriyel- teknolojik-yönetimse! ki»cicri;awE^ yaşayıp, çalışma zorunluluklar olduğunu belmır. O. ı luğunun az sayıdaki zengin insanın yaran fçın son "bırakınız yapsmlar-bırakımz geçsinler' (Laissez-faıır-ticaret işlerine karışmaması) ilkesini temel alan
Kapitalizm ekonomisi çoğunluğun kişisel veieneL'enaı aaİMMim. sosyal ve siyasal değişikliklerin gerçekleşmesini zonaşt?» teknolojik değişim sosyal sistemleri değiştirirken, ıesTiok«i ı lenen, bunların tüm toplum için faydalı olmasıdu^- TophıasıJ ı riyle yönlendirilen endüstriyel ve teknolojik bir unsur Kal i ve sıkıcı atmosferi içinde özgür insanlann bir yetisi olarak erjyaouE « gun bir şekilde yönlendirildiğinde özgür insanın eneneri Kte^esaCâ zihinsel değerleri oluşturur.
i;ski yarışsal eğitim kentsel, teknolojik toplumun proNfmiersk ksı değildi. 20. yüzyılda. Faşizm, Nazizm. Kominizm gibi kJeosîoiik:
devlet düzenlerine totaliteryen/baskıcı nitelikte modeller geîırtr'jşserâr îı baskıcı sistemleri reddeden Devvey. Deneyselciliği. ınsuıhna lekn» ama demokratik, paylaşımlı bir toplum oiuşturmalannı \r bvKfk» da yaşamalarını sağlayacak toplum ve eğitim felsefesi cUrak gonk.
Devvey, kişileri arasında en özgür ve en donanımlı yük bir topluluk veya büvük bir toplum düşünmekte lum'u kişilerin büyük çoğunluğunun ortak yaşam f ilişkilerle çözdükleri bölgesel toplulukların genişleme; görüşü 20. yüzyılın başlarındaki ilerici Amerikan duşuı-cep telefonu sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder