Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve kelimeler bilgi serisi

replika telefon ve kelimeler bilgi serisi

replika telefon ve kelimeler bilgi serisi Bunıda MoloKlenn adları da içte ve dıı»takı harflerle benzerle rfndcn <.ıkmokifidır, Bumı bbylo bilmolısln^
Rıı H'm Çok derin bilgi rekA ve güçlü bir çatılma ile rtdc edile bilir. ZIrA bu anlattıklarımızın vhrümü hcrkeııln başaracağı bir İlim <lab rieijrlidir. Runu böyle bitnııdhiniz!
Oıs kap» harfleri 10 bölümden oluşan 40 harften ibâretir
İsle, aşağıda sekil vc metni görülen dört labıaUaki harflenn unsurlara göre keyfi mertobolori ve /Atlarındaki Uıbii sıfattaki ka-nçımlan söyledit;
RÜlubel Kuruluk Soğukluk Sıcaklık
Burada büyük kapıtann sayıları 8645 dır Ad saydan ise m 929’ dur. Adların harf sayıları ise 677 37$ dır Kapıların bölümünden 12 Burea göre çıkan sayı 725dir Gece ve gündüzün sehimı, yAm kısmeti ise 24’dür
Küçük kapıların sayılarına gelince. 792’dir. Adlarının sayısı da 17426'dır Bu adlann harf sayılarına gelince 3 833 85S'dir Bu «ayı lYi ve (Bi, yAm 12 Burcun bölümünden çıkan sayılardır
$unu bıiki! Coce ve gündüz 24 saattir Saatin ısa konakların sayısına göre kırılıp yayılması 28 harftir Adlann luımı Ebced Ifarf* lehnm resim sekimden İhArettır.
Allah’ın her gUnü kınlıp yayılma yönünden 24 kapıdan oluşmaktadır kl. buna kıyAsen ayda 720 kapıyı bulmakladır. Bu da seneye göre 8640 bölümü bulur Mer kapı gece ve gündüz olarak, yâ* al 24 saatinde 28 harfi vardır ki. bu yekûn günde 672 harfi bul* makta, ayda 20160 harfi, senede 241920 harfi bulmaktadır Şimdi bu hajf sayısını senenin 6640 kasına bölecek olursak i2 sayısını ekte
LslTüreyen btıRışlayan Allah adiyle sözüme bsı^İayarak, bi?a açıp ba^ışlad)^ nimetlere bizlaıi hıd&yet nûruna kavuşturan, bi^’oro r.çm ^ oldui^u hikmet kapılanndan, bizlari cehAlet karanlığından, zulumün karanhklanndan aydınlığa kavuşturan, Allah’ıma hamdu »enâler olsun. Alemo rahmet olarak ^derdiği ve bizlare hIdAyat >*olunu c^^tercn, karanlığı aydınlığa, kavuşturan Yüce Teyğambetim İz Muhemmocl Mu itlafa SaUallahü Aleyhi ve Selle m Efendimize saldt ve selAmlanmız olsun Fazilet ve nimetlerini hikmet ve ğizh liklerlni kuUarmdan esir^meyen o bûyuk yaradana şûkOrler olsun
Ey okuyucum! Şunu bıikll Bu ^na dek ilAhi sanat kttaplannı buyiık bir istek ve çaba ila aram<tktaytm Hak TeAlA bana bu İlâhi sanal bilimini öğrenmem için llhAmım esirgemediğinden, bu Bilimin incelikleri üzerinde durmakla beraber, felsefe, ilminin mâhi* yetini öğrenmem için iiham buyurdular. Böylece. bu Bilimin içine dalarak derinliğine ve genişliğine, derin ve sonsuz v&düenne dal dım. bûyûk çaba harcadım, bu bilimin esrarlı denizlerinde yüzdüm, böylece, bu bilimin cıürunu kendime örtü ve elbise edindim. Öyle bir duruma goldim ki, arzu ve isteğimin kapısına eriştiğimi anladım. Bu bilimin kapısını çaldım. Allah'ın izin ve yardımı İJe bu kepinin anahtarlarını elde ettim. Bu baş&n bûyûk sabır ve çabamın semeresi İdi. Aklıma şu şUr geldi, elimde olmayarak şu iki satır söz ağzımdan dökuldO
Boylere, bu bılımm lallı vo acı yonlerir.ı tatlım tUm na büyük san at kapılarmı çaldırdı Hıcâb örtülenyle ktpıj, ^ kslbierı açıp feyiz nüru ile doyurmak için ve benden sonra için kourı)tm$ hazır bir ılım anbarı bulmalarına hizmet olmai bu kitabıma ilaveler yapmak isledim
F.dmdıgım bilgilere göre benden çok eski zamanlarda bu yaşadığı halde, kimsenin bundan haben olmadığını bııyub bv ^ acısı ılc öğrenmiş oldum Nitekim büyük Bilginlerden Hazrei-jç^ bir şöyle konuşmuştu, -Ne yazıktır ki. esef edilecek husiıs ba(ı lımle kimsenin uğraşmadığı bundan raydalanmaöıklandır. hanı bu bilimin varlığından dahi kimsenin haberi yoktur» buyumıusltrtı
Ben de bu yonu bulun anlamı ile lesbit etmiş olduğumdan. ^ mış asırlardaki şu bilginlerin yazmış oldukları kitaplardan fınU-landım Dünya yaşamından asırlar önce göçmüş olan bu tiıkınn sahibi kimselerin kiıaplarmı. kitaplarının içindeki dûşünceterinia. celedım Günlerce sahıfelenm karıştırdım, okudum, düşündüm. Bun lardan bir çok şeyler öğrendim, yararlandım Nitekim Devsen Sn Sasehm kitaplarını dikkatle okudum Feylesof F*sagorun eserhn ni inceden inceye tedkik ellim Ve yine eski bilginlerden MenliT<$ un kitaplarını elden geçirdim Ve yine F.ba Mûsâ Cabir Ibni Hır yan'ın 200’e yakın telif kıtaplannı bırbır okudum Büyük Sklguıkr den Eba Bekir El Bâzı gibi. Feylesof Ey is. Sokrat, Hürmüş. Galista Arsus. Kolika ve Lukanın yazmış olduktan kitapları karşılaştıri rak okudum Ibnil Muhtar ve Feylesof Halld ibni Zeyd gibi dû^û nürlerin yazmış oldukları kifaplan tedkik ettim Bu gün için Ct'* herden daha kıymetli olan bu kimselerin eserlerini, dûşüncetehni anlamak ve bunlardan faydalanmak için lam 12 sene durmadan dinlenmeden, büyük bir tevekkül ve sabırla, şehirden şehire. W den köye dolaştım durdum Elime ne geçti ise okudum.
Röylece Hak Teaiâ bana bu ilmin meriebo ve kapılannı aç mış oldu Bu sırada inandığım ve inanmadığım düşünce ve bılgıleh birb’rivle karşılaştırarak, gerçegi öğrenmek, bulduğumu tasbıt ei mek istedim. Onların gösterdiği maha yoluna yöneldim, düşüne» yollannı izledim Boylece azametli, fakat yararlı bir yolda senelf rimi tükettim. Belki de halA etmiş oldum, şâyet Allah vergisi olan bu İlâhi san at biliminde kusurum varsuş olur ÜunİArdAn bazı fordlor r.ehırlenır Kar.ıİHn da zehirlen kekmiş vo bırakmış olur Işının içindeki durum ise İnsanın içine sırüyei o<1on nCırla katlanmış olan /ahırlı maddelan kapayıp mııhurlryon odur Yine ışının ıçmdo olnn tok bir durum vardır kL cisimlerdeki kcsr\fotlon temizlemiş ve parlatmış olur ki, cısımlon zAhiıi kısımlarında dnftınık bir variyetle bulunur Runlar tabii nefisle ımiı/AÇ ederek, nefsi ulvi alemine şterı çevirmiş olur Bu du< ruma başan ile varan kimseler ancak Allah ın sevffılı elçileridir ki. onlar bu keyfiyeti daha Önceden bildiklerinden ve bu durumlarla trızlice karşılaşmış olmalarından dolayı, bu durum onlan etkilemez olmuştur Onlar ancak daha yükseklerde otan ve bitenlerle uğraşmaktadırlar
Ey Kardeşim' Yüce Peyaambenmız Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize kasden hazırlanmış ve yemiş olduğu zehirli koyun kolunu. içinde zehir bulunduğunu bildiri halde nasıl yedisini görmedin mi? İÇİ ilahi ve ulvi nOrlarla dolu olan Cfendimı/ln yemiş oldu-g\i zehirli yemek etkilememişti Ve yme örnek olarak insanların yedı^ nebâU ba2i mdAlan sAllh ve drif kimseler yemedikleri gibi, süfli alemin bu gibi gıdaların zararlı olduklarını bildiklen halde yediklerinden, bu gibi ermiş kimseler hiç bir kimsenin elinden bu gibi şeylen alıp yemezlerdi Bu gibi kimseler var olmanın sebebini keşf edince ulvi AJeım. süfli Alemin dereceleriyle gerçek sârette İncelemiş olduklenndan. butun bunları külli ve cut l yönlenyle gör-muşlardır Onlar cOz'i yönden butun bunlan başlangıçlarına geri çevirmiş replika telefon oldular Bunlan yürüdükleri yolda güzel btr düzene soktular Höytece mutlu olarak görünmeyen Alemin anahtarları ile ulvi Aleme çıkacak basamaklan elde ettiler. Aı^ık onlar için göklerde olan ve bitenler hükümleri altına girmiş bulunmaktadır
Şunu bllki' Ulvi ışınların sebebi ve süfli olanların sebebi; her iki yön ışınlarının nürian ile imtizaç etmiş olmasındandır Bu sebeple bitkiler kesinlikte var olan hayvanlar için yaratılmıştır KAi-natta canlı ve cansıt ne varsa Allah’a hamdü senA etmekte onun yüce varlığını teşbih «'tmoktedir tşte bu keyfiyet bu tlAht ve nürAn
Bu üç mertebenin giziUıkiermi bilen ve anlayanlar ^ Ki£İiU|iım ve bunlartn ne turlû imtizaç edeceğini Boylece kalın örtülen çekip açmak için nürlu ırûzellıkien la tal ^izblıklen. etrafa dallan ı!.^hl ışınların kuvveti çekip olur Böylece ^rek cisimlerde ve irerek kıymetli taşlana yenilenmesinin isbalı anlaşılmıştır Bunlann ıçı jşıldayaa toplamış, dış görünüş kısımlan da nüntni bir kanşjtnJs tur Şimdi bunları inceleyelim, kimya ilmini bir yöne bmka;^ mutluluk kimyasını isteyelim Yer yüzünde ve içinde bulunan deler şunlardır. Taş. bitki ve madenlerdir Bu maddelerde nOru ile ışıldıyanlarm toplamı 23l‘dır. Bunlardan nUrdnl elanUr r dır Karışık olanlar 3dO'dir
Bir kimse bunlardan nürani olanları karışık olanları toptea» olursa v© bu topladıklarından bir kısmım cAhil zümreler» aiwak olursa, o kimselerin kalblerini batını cevherlerle, parçaladığı içlerindeki şehvet kibrini söndürmüş olur, aynı zamanda, e ba selerin içlerinde yanan ateşi söndürerek içlerindeki masiyetleri küp atmalarına ılAhi tAat gizliliğinin yolunda yürümelerine olmuş olur. Demek bu hıU çabuk çözülen ve dağılan cıvaya vücOdun bir kimyası olmuş olur
llAhS san at ilmi bütünü ile ılAhI kattan atıldığına göre, sen a» bu ilimden bir miktarını bir ölçü içinde atacak olursan ve o ılâhi ilmi tabi sıfatlarından ayıracak olursan hiç bir vakıl ılAhI şeref vt ululuk mertebesine varamazsın* ŞAyet bu ilAhi san At Hmindsn bA tını korumak şartı ile kalbin belirli bir ölçüde bu İlimden gerçeklik gözüne bir kısmım atacak olursan. RabbAni ilmi, ululuk gerçe^"^ elde etmiş olursun ^yet cisimleri birbiri ile karıştırıp blH dllrerin* don büyük ve kıymetli «rörecek olursan, hiç şüphe yoktur ki. sen kendi kendini eriterek yok etmiş olursun* ^yet bunların û»eriıW belirli bir ölçüde bu ilAhl san atı atarak olursan, bu durum bötml gözden hakikat gözüne dönüşerek. RabbAni ilimle birlikte ululuk gerçeğini elde etmiş olursun kİ. «şte bu senin üzerinde mutluluk kimyası, büyük zenginlik parlayan bir elmas olmuş olur Allah'a hamd olsun ki. Hak TeAlA bana bu yolun gerçek yönünü göstsr mtş oldu.
Altıncı yön tae» Madenler cevheri üzerindeki idAri bilgi ve feyc-d ir. Yukarda anlatugımız gibi görünmeyen ululuktan maksact ve gAye değişik olduğuna göre bir Alemden diğer bir atemo dönüşmüş. yAni inkilAplar olmuş, bunlann eczAian lufak luırçalarti blrbiriie birleşmiştir. Gerek cisimlerde geıek korAmel* molli taşların v«-
replika, replika telefonlar, replika telefon, replika samsung s8 edge, replika samsung s7 edge, replika iphone 7 plus, replika iphone 7, kopya cep telefonu, kopya cep telefonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder