Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve kelimeler konularımız

replika telefon ve kelimeler konularımız

replika telefon ve kelimeler konularımız Bu İki İlâhi adın sayılannı dile getirecek olursak (Kebâili atfI bir Meleğin adı çıkmış olur Şimdi Muhammed adlt kimseden W hâcet isteyecek olursan veya bu kimseyi buyruğunun alUna soâs cok olursan Allah'ın yukarda gösterilen iki güzel adını bulmuş ol duğun Meleğe okur, Muhammed adlı kimseden no diliyorsan ve b» Meleği ona vekil kılarsan, o Melek hâcetini görmüş olur. İşte b sûretle ve bu usûl ve ölçü üzre bu rühâni Meleği vekil kılarak d lediğin şeyt yapabilirsin Ben sona bu gizli yön'' ^açıklamış çldus Bunun kıymetini bii Boşan AllahioJidır.
Har hangi bir vefkl eline alırsın bu sayıca yarılan vefkln sayı toplamından 13 sar I2 sor düşersin Elinde bir sayısı kaldığı lakdir rle ayın ÖkO?. Burcunda oldultunu arılarsın Sayı hangi vak İlle son bulursa çıkan sonuç, o isin o burç vaklindo yapılmadım gösterir Ke/.A saailerl clo 7 sor 7 şer düşersin, sayı hangi yedldo son bulur •a. o sayı, o kavkobJn bulunduğu saati göstermiş olur Ru kAldelnr garçake en yakın güzal va tamel kaldalerdir
Konaklan okranmak UUyorsan bunlan M ar 28 ar dûşarain. aa yı hangi konakta son buluru ayın, o konakta oldu^ anlaşılır
Tabtal unturumu» dört ssfatmı Afranmek Mtyorua. bunun İki yolu vazTİır Bunların barflarlnı alıp Uıtarsin, bu harfler tçinda da raca va dakikalardan kaçırun galip oldutunu, kacmm faala otdutu na bakamn Bu 4 tabiat ıı/atından Hangi harflarln fazlaca bulun duguhu lasbit adar düşünür va bunlaı ı tartarak Aid olduAu unaur üzarinda ku^ *1l|gşı
Şayet tütsülerin tabiat ve sA'a'Janna bakacak c; yr^ar.- 4 tabiat unsurunun sa.yjJar]nrrj topiarnjn; abr turiarbar berber berber bl-şersin. sonunda bir sayısı kalırsa, o tütsürün aeeş unstıru^ban; yC du^nu alırsın. 2 sayısı kabrsa„ hava emsurribben 2.”..ar-
sın, 3 kalmış olursa su unsurundan olduğiinu arlarstr- 4 kafeyg olursa toprak unsurundan olduğunu an.larstn. Toprak k'îsm.trnn tı-rnü madenden oluşmakta, havâi cinsten olam da., biçkilerdir., ağsılardan oluşmakta, ateşli olanlar da. yine bitki rsesn el erinden dtHr maktadır.
Daha önceki konulanrmzd.a. tütsülerin adlarını anJatmışsk. yine söz arasında haftanın her gü.n(mım bî.r çeşit tütsüsü ^dsguss söylemiştik. Bir iş için tütsü icâb ediyorsa, o günün tütsüsü ile lunduğun yeri tütsülemen icâb etmektedir.
Ve yine bir yerin veya bir şeyi.n ne ile tütsülenece-ğini
mi
için, elinde bulunan ve.fkin sayıca toplam.!m ve ölçüsünü alır, ücr.' lan harflere çevirir, sonra bu harflerden neleriiL çıktığına bakarsın. Çıkan harf (Fİ harfi ise bunun tütsüsü CFülfül). yâni karafete tanesi olacağım anlarsın. Veya diğer fFe) harfi ile başlavan ITahs Lifoanü yâni bir nevi hindistan sakız çakılı olduğunu anlaıms tx:r-sun. Şayet çıkan harf (Ayni harfi olursa, bunun tütsüsünün CAnbeü veya Meryem otu denilen södlügen otu olduğunu anlamış öturs^js İşte sana kısaca eline bir ölçü vermiş oluyorunL Zirâ Allahüı ^ minin sonu yoktur. Bu kaide ve usûlleri öğrenenlere bu kadannm yeterli olduğunu saymaktayım.
Sonra HoAıt vovA Oku/ Hurcu galır. :ınra IklzJar Burcu, «curadan Yiiııg«>ç Hunu. ***>nradnn «ırAvivU Aralan Burcu. Başak Burcu, Tb* ı rt/i Hur. a Akn>b BuKu. Vay Itunu. O^Jak Burcu, Bakraç vay* Kova Hum u om rton Balık voyıl Balina Burcu galmaktadır Ban «*A* nıılnlımş olrlııgum aoylarrton anladı*ır) dlcuda bir İş yapacağım va* kil <» gunon sıuıUnde. o burca düşen sahiın biçûsûnde ve bulundurun kooııfrırı ndım harfleri ılo yarjir başkaca konak ve menzUlera forAvur oimednn İşini görmcAo çaiışıreın Böylece uğraşın ve çaban İHişmm Kİlıncımiş olur
İlk ly olurak hAcet sAhıbmln adı Ho anaaının adını sorar, y*nl uvllbin Ach vu nnavınm adı ve İ.stenen, yâni mekUûb olan kimsenin adı ılo anaAiıım aıJını bgroninın. iHtoklehni konuşulan ifAdelarInIn şld* ftcıUnc goıu bir duxene w>karHm Vey* İstenilen kimsenin adma geçerli ve uygun ölçüde senin bulunduğun (Sehım> y&ni kısmet âza rino oklersln Burada dikkat edılocek husıls senin bulunduğun gO-nun iohlmlylo bir diğerine tecAvüz edilmemesi gerekmektedir İs-tukUnin HcU senin bulunduğun behlmle bağdaşıyorsa ve istenilen şovden (iaha yüksek veya ısleyondon daha aşağıda bulunuyorsa, o lıAcetin Allahın İzni İle başarı İle son uçlanacağım anlamış olursun.
Ilemeılıuılı Masan Ebü Aiı el Serrac'ın Hocası c^an Muhammed El Mermevı oğlu Ca/er, bu konuya değinerek şöyle der. »Sana gös* lerllmiş bu yolda btr iş yapacak olurean teceden tğjjbte matlûbun adlan ile birlikte her tkıstmn analannın adım öğrenmelidir Bunlardan birinin adını bUaUyorsan. t*llbin admm sehimıyle matlüb nJan kimseninçütym*İtsin, analannın adlarını bınkma
sftUnn başlangıç. .ilmaUdır, Har satırrla tAUbıo adı genmn matlûbunda o satırda anasının adı yazümabdır.
Butun bu anlattıklarımı bir parça geyik derisi ûzena» yatmış olduğun her ıkı satınn altına Allah Teâlâ'mn aduuTaj^^
‘ Vımın Allah'ın adımn altına yeniden üu satır a 1 ersin !' 'nurlardan binnin baş tarafına Allah adının d» ^ ile istekli olan. y4ni tâUbin admuı ilk harfini yararsın. tkıod%^. da ise. lAUb ve matlûbun adlan ile yardımcı Meleklerin sdbnr, yazarsın Bu geyik derisi üzerine yazılan yazılar lamsı*':- -aşağıda meini Türkçe harfleHe yazılı Arapça andia birlikle öu, okur Allah'tan dileğini yerine getirmesini istersin.
Duanın metni şöyiedir:
•Aksemlü aleykiim yâ Melâlketu Rabbül izzeti edbû fûlu bl hakkı hazihil esmAİ vemâ televlü, esriû Jlâ haûlAU a'vanJ bi kaU haceti, elveha. el acele, essaa. billezi evcebe aleykûm el tiatû n U izzeti-İlahi rnbbükünı. ve bima aksimii al A haûlAil avanl. zi^ minhüm an emrlna nezükhü min azAbi-ssari. Ecibû yâ iM5*nl aVanl li hazihil esmAİ ve UIA yûsaUitu Ilahû Aleykûm Melûkeul azâbi. 11 hazihil esmâl, elveha. essaa. billezi evcebe aJeyhûmOitt*' tü bi Izzl Izzl-İlahı ve bl miri rahmetü-llahl 
V.4 5onlan çovnlmı^ olarak bundan çıkan ve sonradan $5z bölümüne eklenen sonu başlangıcı ile kınhp yayılmış olan harfler basamak basamak harf harf olarak arka arkaya addan ada geçerek söz kapısı dışında birleşmiş olur. Burada yanlışlık yapmamağa dikkal edil* meltdir tşie feg •**7 kapısının en buyuk olanıdır Böyle cl—berkte" ***---ın cûAunde ı)k • ımeğını oluşturur Bu kapı”*'' .
harfi ılı n«ıııu:r Bu harfin sonunu başlangıana kınp yayarsan, söz başlangıcının İYİ harfi olduğunu. .'~'n harfinin de (Sadi harfi olduğunu bulmuş olursun lAI çıkıncaya kadar basamak hn*'-mak bunun sonunu başlangıcına çevirip kınp yayarsan, ikinci satırda bunun başlangıcının (Sadi harfi olduğunu ve son harfinin de (K&f) harfi olduğunu bulmuş olureun. Bunun son harfini de başlangıç harfi üzerine kınp yayarsan, önünde sonsuz olarak İlk söz kapısındaki 29 adın çıktığını görür.ıün tşle bu bûyUk söz kapısının Jk ve başlangıç kapısıdır Buna bakacak olursan burada başlangıcın (Yİ harfi, sonu ise (BI harfi olduğunu görürsün, ve yine bu rada 29 adın bulunduğunu görmüş olureun Bu süretle söz bağlan tısının başlangıç ve sonunun 2b addan oluştuğunu bulursun
İkinci söz kapısına gellnceı Büyük söz kapısından (Hal harfim alırsın, bununla birlikle söz bağlaniısmuı derecesini İkinci haşiyeden alırtm ki. bu 26 derecedir Bunun baş harfi (Hfti ve son harf de IB> harfidir Buna çıkarılmış olan harfi eklersin, böylece söz halkası 29 basamak olmuş olur Sonradan bunun sonunu başlangıcına derece derece kınp yaymış olursan böylece odlar birbiri arkasından çıkarak 29 adı oluşturmuş olur İşte bu da büyük söz kapısından çıkmış olur Bunlara bakacak olursan, burada bunların başlangıç ve sonunun (Sadi harfi olduğunu bulmuş olursun Böylece bunun başlangıcına olan bağlantısının toplamı 29 ad olmuş olur kİ. bunlar bu söz kapısının bu şekil ve sıfatla kınhp yayılmasından çıkmış olur.
Söz kapılannm sonunda hûkrru bir yakınlık olarak Allah m adı ile ve yardımcı Meleklerinin adlannı anarak dikkat ve itinâ ile onları dövet edersin. İşte bu tş bOyUk söz kapısının sonlarının kırılıp yayılması sanatıdır. Sonradan başlangıç söz kapısını çevirerek $0* nunu başlangıç olarak yaparsın.
Şunu bllkll Bunun başlangıcı başta bulunmakla sonu İse (Yİ harfi İle sonuçlanmaktadır. Böylece başlangıç lY) harfi ve sonu da ters çevirtimiş ilk söz olmaktadır. Sonradan bunun sonunu dere
beeamnk herf hart olar&K a’-ku pısı dışında bırleşrruj olur Dn* ntla vaniı > > melıdır İşte bu söz kapısını* 4.. bor akızden çıkan sorunde -\ \ basar* * harfi CYI harfidir Bu harfırı ^^unu bHş'.ı:. başlanmcınm <YI harfi olaufunu. **.. du£'jr. j ‘.-!*nu$ olursun lA) çıkır aya kadar basamak bâ.*.*~* ık biHii'i' • ba4İanıncına çeviri] kırıp yayarsan, ikinci bunun ba$lanjtıcının ıSadI harfi olduğunu ve wn harfinin de fKAfı harfi olduftunu bulmuş olunun Bunur. hajfinı de baş-lan^ç harfi ı^zanne kınp yayarsan, önünde ....ı.uı olarak ilk söz kapısındaki 26 adın okü^nı görirsûn işte bu buyuk kapısının ilk ve başlangıç kapısıdır. Buna bakacak olursan burada başlangıcın (Y) harfi, sonu ise (Bi harfi olduğunu görürsün, ve yme bu radn 26 adın bulunduğunu görmüş olunun. Bu süretle söz bağlan-lısının başlangıç ve sonunun 29 addan oluştuğunu bulursun.
İkinci söz kapısına gelinceı Büyük söz kapısından <Hai harfini alırsın, bununla birlikte söz bağlantısının derecesini ikinci haşiyeden alırsın kİ, bu 26 derecedir. Bunun baş harfi (Hai ve son harf do ıB) harfidir Buna çıkarümış olan harfi eklerdin, böylece $6z haJ kası 29 basamak olmuş ölür Sonradan bunun sonunu başlangıcına derece dereoe kınp yaymış olursan böylece adlar birbiri arkasından çıkarak 26 adı oluşturmuş olur (şte bu da büyük söz kapısından çık mış olur Bunlara bakacak olursan, burada bunların başlangıç ve sonunun (Sad> harfi olduğunu bulmuş olursun. Böylece bunurt başlangıcına olan bağlantısının toplamı 29 ad olmuş olur kİ. bunlar bu söz kapısının bu şekil ve sıfatta kınhp yayılmacından çıkmış olur.
Söz kapılarının sonunda hükmi bir yakınlık olarak Allah m adı de ve yardımcı Meleklerinin adlarını anarak dikkat ve İtina De on-lan davet edersin. İşte bu iş büyük söz kapısının sonlarının kırüıp yayılması sanatıdır. Sonradan başlangıç söz kapısını çevirerek sonunu başlangıç olarak yaparsın.
Şunu bllkll Bunun başlangıcı başta bulunmakta sonu ise İYi harfi ile sonuçlanmaktadır. Böylece başlangıç İYİ harfi ve sonu da tora çevİlilmiş Uk söz otmaktadır. Sonradan bunun sonunu der
Pirr:- anlattıklarımı bir parça geyik dcnsi üzerine ysıauı. yazmış olduğun replika telefon her iki satınn altına Allah Teâlâ’mn adını yazs^ır Yazmış ûıUuğun Allah'ın admm altına yeniden iki satır dsha lorsin. Bu satırlardan birinin baş tarafına Allah adının ük hu> ile istekli olan, yûni tâUbin adının ilk harfini yazarsın. İkinci tsiı da ise. tâlib ve matlûbun adlan ile yardımcı Meleklerin adlan yazarsın. Bu geyik derisi üzerine yazılan yazılar lam omlar.-aşağıda metni Türkçe harflerle yazılı Arapça andla birlikle dui okur Allah tan dileğini yerme getirmesini istersin
24 derec«d«n busrûk ve do^ olan ilk wz kapısmd& kaim olan ve sonUn çevnlmış olarak bundan çıkan ve sonradan &oz bölümü ne eklenen sonu başlangıcı »le kınljp yayılf^ -; ‘--ır^c*r basama
harfi İYİ harfidir Bu harfin sonunu başlangıcına kınp yayarsan, sfz baslanfkcmın <Y> harfi olduğunu -zr. harfinin de ISsdl harfi l! d uğun u bulmuş edursun lAl çıkıncaya kadar ^ır. basamak bunun sonunu başlsın^cına çevınp kınp yayarsan. ı!:.r.;: satırda bunun başlangıcının (Sadi harfi olduğunu ve son harfinin de iK&fl harfi olduğunu bulmuş olursun Bunun son harfini de başlangıç harfi üzerine kınp yayarsan, önünde sonsuz olarak ilk söz kapısındaki 26 adın çıktığını görürsün İşte bu büyük söz kapısının ılk ve başlangıç kapısıdır Buna bakacak olursan burada başlangı cm (Y) haıfl. sonu ise (Bl harfi olduğunu görürsün, ve yme bu rada 2$ adın bulunduğunu görmüş olursun Bu sürct^' bağlan* tısının başlangıç ve sonunun 29 addan oluştuğunu bulursun
tkind söz kapısına geilnceı Büyük söz kapısından ıH&) harfmi alırsın, bununla birlikte söz bağlantısınm derecesini ikinci haşiyeden alırsın ki. bu 26 derecedir. Bunun baş harfi (Hâl ve son harf de IBl harfidir Buna çıkarılmış olan harfi eklersin, böylece söz halkası 29 basamak olmuş olur Sonradan bunun sonunu başlangıcına derece derece kınp yaymış olunan böylece adlar birbiri arkasından çıkarak 26 adı oluşturmuş olur İşte bu da büyük söz kapısmdan çık* mış olur Bunlara bakacak olursan, burada bunların başlangıç ve sonunun <Sad> harfi olduğunu bulmuş olunun. Böylece bunun başlangıcına olan bağlantısının toplamı 29 ad ı^tnuş olur ki. bunlar bu söz kapısmm bu şekil ve sıfatta kırılıp yayılmasından çıkmış olur
Söz kapüarmm sonunda hükmi bir yakınlık olarak Allah'ın adı ile ve yardımcı Meleklerinin adlarını anarak dikkat ve itinâ Ue on lan dâvet edeıein. tşte bu Iş büyük söz kapısmm sonlannm kınhp yayılması sanatıdır. Sonradan başlangıç söz kapısını çevirerek sonunu başlangıç olarak yapanın.
Sunu bükll Bunun başlangıcı başta bulunmakta sonu ise İYİ harfi üe sonuçlanmaktadır. Böylece başlangıç (Y) harfi ve sonu da .\(r*rs çevinimiş ilk Söz olmaktadır Sonradan bunun sonunu dere
bu buyûk söz kapısının eon İlk kapısıdır Burada bunUnn ÎT langıç ve sonunun kapı bağlan U ve basamağının başlangış 9^ nunun 28 dereceye dönüşmediğini bulmuş olursun Buûdsn ve kendisine eklenen harfin (Y) harfi olduğunu görmüş oivrr* Yine bunları basamak basamak başlangıcını sonuna dek kır^ mış olursan, bunların arka arkaya red edilmek üzre blrbmee Şm zeyen adlan çıkmış olur. İşte buda büyük söz kapısımn MeSınte Yine bunun beşlangıcmda CYI harfinin bulunduğunu. soDuods 4 tSad) harfinin bulunduğu kendini göstermiş olur Sonredas bş tun bu söz kapılannın şiddetine göre ne gibi şeylerin çtktıgsm renmelıdir ^yet çıkanlar bu anlattıklarımız gibi, baş ve S0Oİ0\ Çevrilerek CAflturesi in s6z usûlü ile çıkmış olursa ehndsn fridlŞ l<8dar. gündüz ve gecelerin saatleri sayısında bunları kınp fsrtnk dır. çıkan sonuçlan ayn bir yere yazarak sondan çıkanları syn sm yazmış olursun
YÜKSEK MAKAM SAHİBİ OLAN DAVOD OCLU SÜLEYMAN PCYGAMBEfUN KÜRSOSO?fON HEYKELİ HAKKINDA BİLGİLER
Bu makamda harfler bağlantılı bölümlerden başlar. İşte sözûfi zor yönü budur Bu da İki dag arasında bulunan bir mSigaranm lA* kini olan, ortalığı alt üst ederek talan eden (Sasidl adlı, fııtınslsr veya kasırgalar babasını lş4ret etmektedir Şayet lügatçe bun «fi anlamını bilirsen, bunun büyük ve çek azametli bir şey anlamış olursun. Sen bu lügatle konuşacak olursan ctnlerlA bsi zorbası, kasırgalsunn başı sana cevâb verm
lekiTiit olur Yeter ki ou yarının çevresine, kınp yaydık adlan yazmağı unulmamahsm 8u fen ve hiicmetlerden her calini kın' Up yaymak aUretkle yedi kez konuşmalısın Bdylece. O Melek dile-dıkin zortM kimse ve koıo kimsenin vücûduna musallat olarak ondan aynimai olur Ona tam tamanuyle hkkım olur Hlc bir taman şeytan o kimseden aynimaz o kiroseyi artık hK bir ktmae kurta* ramaz Çunkû o kimeeye musallat olan Melek sûraklı olarak o kimsenin adını anmış olur Allah daha doğrusunu bOtr
SONU BAŞA CETlftlLMlŞ VE ÇEVRİLMİŞ AtTI HARFLE ALLAH'IN ADLARININ OOACNİLMESf HAKKINDA BtLCÎLER
Bu bir ad anlamına galen Cisim. Isımı denUen altı harften olu| maktadır D- ve K k«ımlan bIrbiriJe bağlantısı oUn bCtyûk kapı O-heunden. her iki kapı veya bûiûmûft kar^ıklı bulunan Melekiennin adiannm «dyledlr
Her kapıda ivey* bPlûmdel bûyuk ve kûçuk oUrak e Melek bulunmaktadır Yekdlfcerine baftlantüı olanlartla. ayrü kırat ve dt-çüdedir Omokl. bunlardan di|da ve Jçde blrbirtne benzeyenlerin adlan üçtür, diker üçü l*e, adlannın haıtiert sonu ba^a getiril rrüs 3 Melekten oiusrnakudır Daha «ncelerf anlattıkımız gibi, bu ad lann sonuna sbıcûk^ biçu olarak tUanmkeUr Bu Melektar her ifln sonunu getirenlerdir İlla bu büyük bdlümûn başlangıç mühürleri ölen IBI faTltureel harfleridir. Bunlar bUdi^mlz, lEUT. B& T* ve Ski gibi harflerdir.
Bunlardan gayri aşakıda gÛeterTnie olduğumuz yazılar, güneş Akrep Burcunda İken bir denir levha üzerine yazılarak bulunçtan
replika, replika telefonlar, replika telefon, replika samsung s8 edge, replika samsung s7 edge, replika iphone 7 plus, replika iphone 7, kopya cep telefonu, kopya cep telefonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder