Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve kelimeler konusu

replika telefon ve kelimeler konusu

replika telefon ve kelimeler konusu Bu harT seyisim kendi emsaliyle çarpacak olureak 9Z4 sayısı Çıkmış olur Bu burcun Us sayısı olan %l sayıyı yukarda bulduğumu t sayıdan çıkaracak olursak, bu burca &id ulvi Alemde bir Meleğin adını bulmuş oluruz. Bu Meleğin adı da fCeşyaiD dir
Feylesof EflAtOn'un yUrUdügO yol ise biri basit, diğeri Mürekkep lyûkUmlUi yoldurkı. bu daha çok izlenen yoldur Buradaki fark Hamel adının harfi tanfi olan 1EI> harfinin kullanılması husûsu* dur Bunun mürekkebi iso, aşağıda görüldüğü gibi kırılıp sayıca harflerle yayılmakta ve; 24 harften oluşmaktadır Bunu emsalıle çarpacak oluraak S7S seyısun bulmuş ^uruz Bu sayıyı dile getirecek oluraak aşağıda görüldü^ gibi (VaisyAil
a — (Bl SevTİ veyA Boğa Burcuı Yukarda açıkladığımız gibi, bazı bUginlar burçların adlarını lEO harfi tarifsiz olarak harf sayılarına gör» dile geürmişlardir. Ve ayni zamanda burcun Üssünü buldukları sayıdan çıkartnuyarak. sonuç aJmişlardır Bu türlü bilginler bu burcu söySa aşağıda görüldüğü gibi kırşp yaymışlar ıs harften oluştuğunu taeblt etmişlerdi
Şimdi haftanın yedi gdnO olan günlerin ve kendilerine tAbl kev-ksUerIn naaal di^e grtlriteceglnd brkalım t
1 — Pasar <CJ AhadI, Bu gdnûn kevkebi CĞnegtIr. Pazar gû-nünûo kırılıp ya ılmaaı da İki yönlüdür Biri basil diğeri, mürekkep yarücnadır. Bes harfien cdugan bu gün adının basil yaydınası 14 harften oluşmakladır Bımu ökrandltimi/ usûl Ozra kınp yayacak olunak, çıkacak harf sayısını anaâllyle dUe gailrip sonuna hir ill
Şimdi bu ıpjne Utbı olan ^neş lEt Şema) adının kırılıp yıyy. ması da ıkı yönlüdür Basit ve mürekkep olarak bunları işleme tsb tutacak olursanız lYukardakı ve daha önceki usûl üzre) size^re-ken adlan vermiş olur Size kolaylık olmak üzre. Güneşin basa ya yılması 15 harften oluşmaktadır Ve sayısı 225 dir Meledi ise iHel rilJ) dır. Mürekkep olarak yayılması ise 27 harften oluşmakta (arpım sayısı $29. bu da bize iTakhaiU adlı Meleği bildirir
2— Pazartesi (D İsneyn); Bu günün kevkebi de Ay yinl (S Kamer) dlr. Bu günün de basit ve mürekkep olarak iki türlü kın* İıp yayılması vardır Basit yayılması 19 harften oluşmaktadır Bu sayıyı kendi emsaliyle çarpacak olursak 3$1 sayısını vermiş olur Bu sayıyı dile getirip konuşturacak olursak (Sonuna bir (İl) tak» ekleyecek olursak) bize lEsşâilI adlı bir Meleğin adım gösterme olur.
Bu günü mürekkep olarak, yânı sayı harfleri ile kınp yaysak olursak, çıkan sayıyı emsâhle çarpar, bulunan sayıyı konuşturacak olursak, bize yine ulvi katta bulunan bir Meleğin adım vermü^ur.
Bu günün kevkebi olan Ay*a (£) Kamer) gelince^ Bu da basit ve mürekkep olarak, emsâli gibi iki yönlü dile getirilebilir Basit olarak kırılıp yayılması U harfle oluşmaktadır. Bunu emsaliyle çar pacak olursak bize 1
Sah gününün k<«vkohi olan Morih yıldızına Rellnce: Bunun da baall vb mûrakkop olarak İki yönü vardır haslt ufarak harfça ya-yılması 15 harflon oluşmaktftöır Bunu du «o^lordı^ımir usûl ü/rc omsiilıle çarpacak ulursak bire 225 i/^>ı:>mı vermiş olur. Bunu da konuşturacak oİurHuk bire (HokrAB) ruh m vermiş olur
Şimdi Morih yıldızının mürekkep olarak kınp yayacak olur* sak 2Û harTlen oluştuğunu görmüş oluru/ Bunu ema&Uyle çarpa* cak olursak, bize 64 i aayısını vermiş olur Bu öğrendiğimiz
usûl üzre dile getirecek olursak bize iCmdUl) adJı bir Mele^rt var lı^nı bildirmiş olur
1 * • Çarşamba Erbia ). Bu günün kevkebt Ularld yıldızjdır. Bu da emsAli gibi basit ve mürekkep olarak iki yönü vardır Bu gU nün basit, yftnl harfi kırılıp yayılması 19 harftan oluşmakladır Gösterdiği mİ 7, usûl üzre bu )9 harfi konuşturabilir ve bundan çı* kacak adı öğrenmiş olursunuz.
Bu günü mürekkep olarak kırıp yayacak olursanız 30 harften oluştuğunu görmüş oluruz. Bunu ernsdılUe çarpacak olursak 900 sayismı vermiş olur. Bu sayı Ebced Harflerinin 9 mertebeetnden biri olan B8B sayısına yakın olduğu için, buldu^muz ooo sayısın dan bü sayıyı çıkaracak olursak, geriye 12 sayısı kalmış olur. Bunu dUe getirip sonuna illi takısını ekleyecek olursak bize ulvi Alemde iBeyAU) adlı bir Meleği
Mu KUnlIn kuvkohl ı»la»ı Mb»rM*rl yrİ4İı/*rıa K«*lbMAı MunuA ^ bıiHU vu ımux>kkop olarak Jkı turlu yayılma r/i»klı vurdu*. jkfı
ImıTl yayılnın«ii lü lıai'flım oUiı»mukladır Suyıcct yAm rnurtrkkep dt ruk kır'ilıp yuyılmıisırla 40 bar'fUm oluı^makturlır Hunlurı kınıı/ uhUI ıı/re >>arr rıayılur'ı nrnHAlılo <;ur7>ıp #<«)r<rkon r»uyıyı duşUıkf lan Konra dıbr ^otırorok olunuık, hty^ hu ^umin krrvkobiııln ıkl yöAJ urİİArrnı vormkş olur
OCuma (Kİ Cum'al liu KdnUn kavkahi do KJ Zdhro yıld *ıd»r Hunlarm har İkisini konu^iurrruik İçin, yukarda «öHİ^nlliS:lml usûl ü/.rn lyJom yapmalıdır Husll olarak yayılması 17 harften olu maktarlır Rumi oitihAİİ^İo çarpacak olursak 2S0 sayısını vermiş olu Hu saytyı dilo «rotimrok olursak, bizo ITafrAJII adlı bir Melo^dn va hıkını bildirmiş olu
Zühal yıldızıdır. Bu gUnun kırılıp yayılması da basit ve mürekkep olarak iki yönlüdür Basil yayılması, buna harfi yayılma da denir 8u 19 harften oluşmaktadır. Bu sayıyı emsaliyle çarpacak olursak 169 sayısını vermiş olur Bu sayıyı dile getirip konuşturacak olursak (Taşran I adlı bir Molekin adını bize bildirmiş olur
Bu günUn sayı harfleri İla, mürekkep olarak kırılıp yayılmasına gelince: bunun 92 harften oluştuğunu görmüş oluruz. Bunu emsaliyle çarpacak olursak, bize 1024 sayısını vermiş olur. Bu sayı 9 iTierteboU Ebced Harflerinin en yüksek mertebesinden daha büyük sayıyı topladığından, bu sayıdan IlII sayısını düşecek olursak geriye 87 sayısı kalmış olur. Bu sayıyı öğrendiğimiz usûl üzre dile getirip sonuna bir ihl takısı ekleyecek olursak cZehyAlli adlı bir Melegm varlığını bize bildirmiş olur.
Şimdi bu günün kevkebı olan iZuhai) yıldızına gelince; bunun da üü yönü vardır Harfi, yâni basit yon un un kınlıp yayılması 14 harften oluşmaktadır Bu harf sayısını emsÂlile çarpacak olursak bize 196 sayısını vermiş otur Bu sayıyı dite getirip konuşturacak olursak bize ulvi âlemde bulunan tVezkâllI adlı bir Meleğin adını vermiş olur.
Zühal yıldızının rakaml. yâni murekkeb yönüne gelince: bunun 25 harften oluştuğunu görmüş oluruz Bu sayıyı emsaliyle çarpacak olursak bize 625 sayısını vermiş olur Bu sayıyı dile getirecek olursak bize ulvi
• Hak Te&lâ’ya 40 sabah vakti rIyâzatJa ib&dci edenirr hu^ şa erişocokrcıi replika telefon gibi, kalblerlndrn hikmet gOaU doğup Uşaru Teaia. o kimselere keşif kapılarını a^oıış olur.» buyurmuşlamv ^ u&üJu ve bu sözJen dıkkailo öğrenip kalbine sindirecek oluna • lah ın yardımı ve izniyle kurtuluşa enşebilır^in
Şimdi yukarda gösterdiğimiz ve açıkladığımız husUslarde ^ yapa<*ak olursan (Talibin) yânı, isteklinin adı ile iMallubuni ne ısiemldiKinm adını alır&ın bu tkı adı aşağıda göstereceğim uk torAzlyo vurur tartarsın^ Her ikisinden bin doğru dıgon bunun ık> olabilir İstenilen şey hayır iş) ise isteklinin adını tikten ene slıriı legi geriye bırakırsın, böylece lAMb maiJCıb olsun malKıb ds t4tt otsun, maitûb. (Atıb olana kadar işine devam edersin Bu ines şı ihtiyâcın ölçüsünde dikkatle davranırsın. zırA bu İş dikkat v« r« rAseilc başarıya ulaşır. Bazdan da bu işin şöyle yapılmssım üvı sûrmuşlcıdır. Her iki harfin adlanm bir birioe kanşiırarak yıp* mnsını tavsiye ederler Fakat yukarda anlattığım gibi şöyle ban ket edebilirsin.
Her iki adın (yâni talıble matlûbun! birbirine katarak yur bunları kınp yayarsın. Böytocc isteklinin (tâlıbin! harflen üe. oai lûbun harflerini bunlardan çıkanrsın. her iki adın harf sayıltm alır bir dörtgeni) vefk içine korsun, bu vefklen iz ve işârellehâk getirir, böylece maksâdına enşebılırsin
Bir diğer usûl vardır ki; bu harfleri uçlu, dörtlü, beşli oUnl harf sayısına göre bir sıraya kor öylece işe başlarsın Şunu bOf bulun işler bu usul üzre yûkûmlu olarak yapılır
Diğer bir usûl olarak da her ıkı adın harflerini ister uzuDİup na ister, genişliğine göre loplar, bu harf toplam işi son buldukttf sonra bunları harflere göre bir sıraya kor. öylece dile geünrsâ Her beş harfi bir kez dile getirir ve sonuna Sûryânice olan IİM m eklersin. Böylece adlann Melekleri belirmiş olur. Bu Melekkf vekil kılar isteyeceğini onlardan istersin.
Feylesof EflAtûn'un izlediği yolu deha önceleri açıklamıştık fin sözcüğüne (yâl harfini ekleyerek tYâi** 'vJım oluşturduk da. ulvi katla bir Meleğin adı olmakladır.^ ^ ördeğe göre pacağın işde bu ölçü ile hareke
Ben şahsen bir çı^ yerlerde $e2ip dolaşlım Oertv^ım bu ver lerde bir çok 6ncmh tanhı »*eHen ;ıyapri etlim Geçmiş ranıanlarta yapılıtn ve ramanımııa kadar ^en Ihmmlann buvuk ve kııçııAt^* n»^ ılyAret ederek iıHİkık eihnı Runlann içme p^ırtıın. bunların ıçm de bir çok İlim dalının buluiHtuAuTia kAn( idim Bûvuk ihramın içi nn gtrtiftim vakik Nı^h Tııfamtıduı Önce Yunanlıların bu ıhnkmın İçinde 96 ha7.(neyi sakladıklarına d Air bir cok ya2i ve hlaiminr gîir dum Bu husı^su. bu tılsımları çdfarak anlamış oldum Bu hazine* larrion birine ıbrtı^ım vakit burada yauh bir kilab buldum Bu kitabın Firik, Kimya dalında en dn0^ bıbhlen ıhUvA ettiğini anladım Bu kıtab ûtehndo çalışaıyüı, bir kıUb telif etlim İçindeki honı^ ■'•^çıkladım. Bulmuş olduivm her meselenin başına Kimya lığından bir (lUfi harfi koydum Zamanımız inşanla
Kkluk «umrkiı* ıl**rı Kilmı^bn\iı hu ınkaM:ıiar<lıın biri : ,>f mechklui ı bu ılım iltılındu kutuliKiıu trşûü ctdocok ve ı*K bu muı^ulı v r«’vuı ı>Kn ı» vakıl Huk Toı^lA’nın I N A I'i/.jK, J l(U'f ıltıu Kh>ı ilınılor u/uı ındoKi vekil Mofek « t 11)0 yuiılımd« luilurunak onlun, hu ılım dalturıiKİe ^ •('.«tiik susii'Vi*'uklot uu bilıiK'fiM'klodlrlvr hu sebeple ıı.ıM.tdıılm •hunlıuı bulunlur yok olmukhır<lır Bu gibi k kİ nmııır^tır-, diye kon ulucuk luiılır Vo ylm>, bunlar V • >i( olul uk kulım^iıt', iddutstndH bulunuc (iklurdır. uiıİKuln bulunun kımselor, oski brlffinlei'in bu kıüıplan V r< ınmiıklnrını düşunomıyorlur. /.ırU bu ıJimlcrdo bir ikil V.»iller vardır Bir insan bu gibi ıhnıiori ancak lUbl tAat. doğruluk ^mivİu inuın. hol Al lokma yemekle elde edebilir
Ky okuyucum ^unu bılkh Yuv.ı fazlalığındaki hikmet ve gizlilik İli» $ozcû|;unde bulunrnakladu* Ri' >ımdı değişik düşünce ve sâz İen anlamamaya çalışacağı? 2^^yet daha önceleri anlallığımız gibi geriye donup çıkftrmak için bir ada İlil so/cugunu ekleyecek olursak karşınıırda bu sorcugun Hı/mel Mologı belirmiş olur Bu sözcükle uç harf olan lElif*Yû l^iml dan oluşmakladır Bu uç harfU tın sözcüğünün sayıca kıymelı 41 dır Khf ı + Y 10+L 30;;= 41 eder Hır buna tV% sayısı» adını vermiş oluruz Yapacağımız işte bu sa yıyı la ban sayısından düşen/.
Şunu bılkı' Bu iil> sözcüğünü oluşturan harfler dört tabiat un-ürundan çıkmıştır. Şöylekı tElifi harfi ateş unsurundan. IY> harfi oprmy unsurundan. İL» haKı de su unsurundan çıkmıştır Bu harf-»rden bazısı çift olarak tekrarlanmaktadır Bunun sebebi de şudur £hf> harfi rütbeyi ifilde etmekte fY» harfi inceliği ifâde etmek ?diT kı. böylece bu ıkı harf rütbe makamında kullanıl maktadır unu böyle bilmelisin'
(L» harfine gelince, su unsurundan gelmektedir Bir çok yazar ır bazı hususları diledikten gibi kitap sahıfelenne geçirip yazmış ZTiır Esaslı bilginlerin do&ru olarak yazdıkları ve kitaplarında sbit ettikleri konulan, bu gibiler onlan taklide başladılar Bun-n kendi bilgileri gibi gösterip kendilerine mâl ettiler İşte, bu m dalı içinde işin l^zuk ve kötü tarafı bunlardan çıkmıştır ki; )ltri harfi ile iki lYâJ ve (LâmI harfinin ^UU>ajnnden arş nAht bidir. Dilediği kimselere kendi ruhundan buyruğu Ilı? vereceğini ve rir* buyurulmak ladır.
Yukardakl Ayuie dikkat odilocok olursa IHefH kelimesinden sonra Hak ToAİA dorocolorüon &b/ etmekledir ilimdi IHeflI koli mosim inceieyollm; R 200 « F ho 4 V lo f Ayn 70 : Rofıü '«00 l)u
kolimonin Ebced Harfloıi hesAbma gön 360 olduı^nu görmüş olu* ruz ZIrA iki yönlü İlil ussünO toplamış ulunak yine bize 360 sayı smı vermiş olur. Bu bilimin Astronomi ile bağlantısı vaibi. kıyAmel iminde o Melek Allah ı teşbih ederek Hak Tekli dan senin hakkında afv v© mağfiret istemiş olur Ule bu Melek karşına çıktı mı. ürkmeden çekinmeden onu güzelce karşıla, dile digln konuda onunla konuşmaya çalışmalısın
Şimdi, bu gösterdiğim usul u/erinde yararlı bir İş görmek ister sen ve dilediğin bir kimseyi yanına getirmek gayesini güdüyorsan şöyle davranırsın, istediğin kimsenin adını alır Bunun harflerini ayrıntılı olarak yazar kaç harften oluştuğunu sayarsın Bu sdm harflerine uygun düşen Allah ın güzel adlarından birini alırsın Buna üs sayılan (tll sözcüğünü eklersin Oluşturmuş olacağın cümk ile and içerek, o kimseyi yanına getirmiş olursun Şimdi bunun as sil yapılacağına dâir bir örnek verelim Yanma getirmek istediğin kimsenin adı (Arapça harflerle yazılmak şartı ıloi Muhammed ol sun. Bu adın sayıca kıymeti görüldüğü gibi M 40+ M 6 hM 40 ı-D *-Muhammed 02. Şimdi. Muhammed adına uvgun düşen Allah’ın güzel adlarından (Basiti ve (Vedudl adlandır Bu iiâhl adlann harf sayılarının toplamı görüldüğü gibi 02 sayısını bulmuş olur
replika, replika telefonlar, replika telefon, replika samsung s8 edge, replika samsung s7 edge, replika iphone 7 plus, replika iphone 7, kopya cep telefonu, kopya cep telefonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder