Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve kelimeler bilgi

replika telefon ve kelimeler bilgi

replika telefon ve kelimeler bilgi İkincisi. dörtJö ve altılı vefklerden alınır ki. en yakın yol budur. Bundan şiir, kâfiye veya nesir konu.su gibi sonuç elde edebiliriz.
Ûçûncüsö. bir çok kanunlara dayanmaktadır kİ. nazım yolu üzerinden şiir tartısı olan riciz kendini göstermiş olur
Bunlardan merkez denilen ktsım ile iş yapmak için
Dilediğin bir kimsenin adını alır, gösterdiğimiz gibi harflerini kınp yayarsın Sonradan aşağıda gösterilen ve sorgu harfleri olan tek ve sâbit harflerle bu adın harflerini kanştıorsm. Bu harflere bakarak harflerin tümünün sayılarını rakamla yazar (yâni sayar) terazilerden ve dört tabiattan düşersin. A.şağıda göstereceğim gibi bunlar elinde anahtar olarak kalmış olur. Şâyet elindeki sayı hava terazisine uyuyorsa, sayı tükenmceye kadar düşer gende kalan harf leri sayar onlan bitiştirirsin, bir kelime eksik çıkarsa sen ona bir kelime ilâve edersin. Boylece maksadına erişmiş olursun
Bu kanun emirleri aşağı mertebelerden biridir ki. Halife Me -mun zama/ımda bir çok bilginler, bu kanûn yolu ile bir çok fal kitaptan telif etmişler, bunun üzerinde duran kimseler, bu bilimi kolaylıkla öğrenmişlenli
Bir hAcelın adım almak lıaılli'nm kııarsm. yftlıl luıı-f'- ^ la/fuza göre bir ''H avnnlılı ya/aiMn l'n l'urfloıi kıılııp h»ı(^ ile kanslımrak ya/ar bımlann suvılm 'mi' uınııınıı toplm lyspjn lan sonra) bu -,yıUn ona katlar Imvıık sayıları oluşturarak ve sJtılı vefklerc indirirsin So>*"". l>u sayıları lablullar ü«rln*
mus olan dünlü l.erAr.idnn gıkanp düşersin Klindu kalarak
harflere çcvirei-ek bunları kendıno anahtar yaparsın llıından,
ra önündeki sayılan toplar, buuın diğer vofklor üzcrirıdo ..............
marnlarsın
Bu kanunun bir dlgcr tatbik yönü vardır klı o da şUylrtir
Sır höcetin adı ile dilediğin kimsenin adını alır, harrienm; yayarsın, bu harfleri kutup adının harfleri ile lamamlle kanggş rak yazarsın Sonra bu harfleri don lerftzı tabiatına indirir, -. hangi terazide son buluyorsa bu onun anahlan otmuş olur dan terazinin sayılarını bir biri ai'dına basamaklarla sayar, buu yılardan harfleri bulup yazdığın takdirde, kâbillyet öltıine gn önünde nazım ve nesir olarak kBfiyeli bir şiir yazısı çıkmışı ’ Allah'ın izni ile bunun bir örneğini sizlere göstereceğim. Şbjlrtı
Bir hâcetin adı ite, o h&cet sahibinin adını alırsın, günün« lini güneşin doğuş ve batışını tesbil eder, orlalamasım tok olınt alırsın Ve yine bunların arasındaki burçları şiir ve mûsiki' si ile birlikte alır, bunların harflerini aşağıda göstereceğim kvuiı üzre tümü ile aynntıiı harflerle yayıp kırarsın, sonradan kik harflere bakar, bunlardan mükerrer olmayan harfleri alır. ı]ı|n yere yazarsın Bunlara (Artık) harfler denir. Sonradan öncekıhc^ lerden mükerrer olmayanlarla karıştınr, harflerin sayı kıyneUrff toplarsın. Bulacağın sayıyı kendi nefsile çarpar, sayılardan m kalanlan bu dört tabiat ve ter&ziden düşersin. Bu sayılardan pk' sonuç, o harfin anahtarı olmuş olur. Bunlan harflere çevirecekdn-san istediğin kâfiyeden bir şiir çıkmış olur.replika telefon îşte bütün bunlırft karda açıklamış olduğum üç kanünu kısmının kapsamıdı
Buna ^re sana bir kimse ReUr. her hangi bir lUm daim, cak olursa, o vakit Cuneş uydusunun kırıç harflerim aJır eJ!? bıJımm harften ile kanştırır. bunlann sayılarını ioplaıstn sana luzı^mlu sonucu vermiş olur
Bir kimse sana a^k ve sevp urennde veya doktorluk v«y% ^ hangi bir bilim dalı ûzennde bir soracak otursa bu kn rekva gOsterdıiKinı usûl üzre Bakraç Burcunu kullanırsın'
IYararlı bir usûl! « $unu bılkl* Burçlardan her hanfi bkr bata bir hareket üssü vardır kİ. bu Us harflenn yerine geçerli dar k yolda bir ie yapmak istiyorsan ve çıkış gerçeğini o^frenmek «şe san. o çıkış yerinin üssünü lır bunlan burçlardan ılkıma ur^ na iIRve edersin.
Burçların üsleri şöyledir :
1— Koç Burcunun üssü veya başlangıç yeri IBAI harfıda k yılardan da 2rdir Vefklerden de IKaf • Hâ • Y& • Ayın-Sadi gıç ayetidir
2— Oküs Burcunun ussu iTahI haKıdır. sayılardan de Be.' Vefklerden de üçlü vefktır
3İkizler Burcunun üs harfi IY4I harfidir, sayısı de tt* Vefki de 4*10 vefktır
4— Yengeç Burcunun üs harfi (Taht harfidir. seyıUrduc
dir Vefkide altılı vefktir.
$ — Arslan Burcunun us harfi tHAl dır, sayılardan tidir ki de. yedili vefktir
6— Ba^k Burcunun üssü iR&t harfidir, sayısı de Udûr^d ki de ddrtlü vefktir
7— TerAzi Burcunun üssü İVavI harfidir, sayısı Udûf.’*^ kj de sekizli vefktir
5_ Akreb Burcunun üs harfi (Hel harfidir. sayü&rdSJt*-Vefki de dokuzlu vefktir
9— Yay Burcunun üs harfi İCİml harfidir, sayısı t Vefki üçlü vefktir.
100^1 ak Burcunun uasû (HAİ haKtdir. MyılenUn ^ Vefklerden dörtlü vefktir.
11— Bakraç Burcunun üssü İBâl hailidir, Sayüanian
\£ Hıılık vey<) RMİlntı Hurcunun ussu IKIIT) harfidir ayılar 20,İl., VcfUı do ycrlIlJ vrHaır
VukardA sözunu bııi'çiann uslorinl anlamaktan mak
sad, bu kanûhlar «tn*oı{ıtur her hanaı bir isi yapmak ısiadiAm lak dirde. soru sâhıbtnın adım alır bunu adlann harfi ila tndknr. bu harflarm saytlûVım koyarak bu burçlara göra ıhan;p burrA nyarsa» toplarsın, bunları IstinUk harflerinin Onuna va sonuna koymak $0* roii ılo, murad ve maksadına erksobilmen için gösterdiğini usûl ve kAidnic)*ıi ''niışırsi'n' Un kAid»' maksada varmak İçin en kestir-
me yoldur
DArt unsurun düşürülmesi keyfiyetine ^lince :
Düşürülecek ala^iı harflev Hav>> harfler ıai9'dur Su*
lumsu harfler ısiS'dır ToprakcTl harfler laie'dır. Her hangi bir )$• de bunlardan birini düşürecek ı ' n önceden harflenn sayılarını toplar, sonradan bu unsurlardan avgun olan binni düşersin En yüksek kutup harfler
Mütercimin sOzüne dikkat« ıSayın okuyuçulanm bu kitap ve içindeki butun açıklamalar Arapçadaki Ebced Harfleri ürerine kurulmuştur Bu şiiri Türkçe'ye çevirocok olursak yapılacak İşten uzaklaşmış oluruz, bu şiir veteri harfleri içinde toplayan ozel anlamlı bir şiir olduğundan metnini Arapça olarak göstermeyi yeterli bulduk).
Yukardaki şiirle bir İş yapacak olursan, kutup veleri harfleri-m farla ve eksik olmadan olduğu gibi yazarsın. Buna dört aded Arapça ıNûnl harfi liAve ödersin. Sonradan soru soranın sorusunu 44 harf olmak üzre oksik ve fazla olmadan alırsın. Butun bu harfleri birbiri içine katarsın Bunları bir cetvele halâsız olarak sa yılarıyla birlikte yazarsın. Böylece elinde bu İşi yürütecek bir yu-ian tutmuş olursun. Sonradan cetveldeki harflere bakar bunları bulunca her harfi ona uygun olan uneûr harfinden düşersin. Bu düşürdüğün harfleri sıralar bunlardan en az sayısı olanım alır, sonradan harf saytlannı yukarda gösterilen kanûn gereğince tümünü topladığın takdirde dilediğin cevâbı Allah'ın izniyle bulmuş olur* sun. Bu işi görmek için değişik bir çok usûller vardır kl, bunları uzun boylu anlatmaktan sai^ nazar ediyorum, şimdilik bu kadarla yetinmiş oidıcn
rın ilkidir. Oz.et olarak diyebiliri/, kı. bu harf lAhadl yAnı bir& Atluh dan çıkan bir harftir Bu harfin Utvi Alemi» içinde sûv bir kuvveti vardır Bu harfin sayıca kıymeti itt sayısıdır Burna» laffuz ve okunuş ve yazılışı üc harften oluşan tf^lif lAm, Fii < ibiirettır Bu uc harfin sayıca kıymeti ise t fil I dir Bu sayı >g İr Icrı dile ıcetirmekt<^ır kı. o da tElif-YA.-KafI dır Burada <Qjf^ k fi t(> sayıdır <Va) harfi t lO) sayıdır, (Kaf) harfi iso < 100) a re Bvınları toplayacak oJur*sak flfl) sayısının olıı^lurmaKta dduitt» fcörmüş oluruz Hak ToAlA'nın bu haı~flere sayıca uy/^ım «di iKif adıdır Hu ilıthi a<lı ınceloyocok olursak iKıtft zo, (Rllf) ı. ifA) * bu açtın harf sayılarını toplayacak olur.sak «IIH .sayısını butmuş*^ rıız. Hu sayıyı CElİf) hardım oluşturan üc hurfJo çarpAcai< ohrvi <3331 sayısını bulmuş oluru/. Böyleeo ttlD sayısını, meptrhekf^l^ re çarpacak olursak, bızloro Kbced Harflerinin t»> mertebedeki ** yılarım vermiş olur Bu hususu daha bulunmaktayız Bu sayılar kuvveti oluşturmuş ı>Ju
Bu sayıyı kendi emsAJİyle çarpacak olursak <14441 sape <4 mış olur. replika telefon BuncJcLn Bbced Harflerinin sekiz mertebesinden Ükl 0m <11111 sayısını çıkaracak olursak <3331 sayısı bulunmuş olur kİ nun Ebced Harflerinin sekiz mertebesinden fOim. LAm. $lıii lerinin sayı toplamına yakın ve eşit olduğunu ^örmOş oluruz ^e» ifade edecek olursak COelşl olarak okunur. Buna hİelekJerin sd t fallarından <tl> sozcUA^ütiO ekleyecek olursak <OefşAill adlı Usr Ain adı bulunmuş olur. Bu ad ulvi AJem içindeki sayıyı föstsrai olur. Yukarda sOytediAimiz aibi <Cl<tıl harfi I3> sayılıdır Kendi er sdüfyle çarpacak olursak <ei sayısını bulmuş oluruz. Bu da <T«Î harfini ifade etmektedir. <Olmi Harfini fYahI harfi ile konuşnrt cak olursak, ve buna adet üzre <VAl fiArfini de eklemiş oluru CCetyŞİll adlı bir Meledi bulmuş oluruz. Bunların Arapça harT^r-ifade şekiller
Bulunan harf sayısını kendi emsÂlIfe çarpacak olursak lıeieJ »âyısım bulmuş olurui. Bundan İlk mertebe üssünü çıkaracak olursak 1790) sayısı kalmış olur kİ, bunu sekiz merlebell Ebcod toplu harflerinin bir mertebe üstündeki sayıdan çıkaracak olursak ItSOl sayısını bulmuş olurMZ. Bu sayıyı konuşturacak olursak aşağıda k^rüldO^ ^bl (Nuk) y&nl (N-K> sMcU^ü çıkmış olur. Buna Adet üzre tY&Un ekleyecek olursak. Aşağıda görüldü^ gibi INukyAU) adlı bir Mele^n adını bulmuş ^uruz. Bbyleca bu ueûl üzre lilvl Alemdeki sayı ile Melâikesinin adı bizce belirmiş ol
Yukarda tşAret ettitimiz gibi iDoJl harfinin sayıca kıymeu 4 dûr demiştik Bunu kendi nefşi İle çarpacak olursak ıl eayısını bulmuş oiunjz. Bu aayıda iDoll harfinin temel 9 harfi ile çarpılacak olurea bize 49 sayısını vermiş olur 8u sayıyı dile getirecek olursak ve buna esas tek yazılan İDİ harfini ekleyecek olureok aşozda görtildllâra gibi 1D»H.MI harfleri bulunmuş olur Bunların sonuna (YUli sıfatını ekleyip lûmOnü birleştirecele olmakla batini ise şOyJadir. ^ tinin sayıca kıymeti beştir Bunu kendi nefsiyle çarpacak o*** zs sayısını vermiş olur Bu sayıyı dile getirecek olursak »e b» Adet üzre (yaJil sıfatım bağlayacak olursak, görulecak^ * Meleğin adını elde etmiş oluruz. Bu Meledin adı da iHekrüH muş olur İşle. Ebced Harflerinin bu tûrlu hust^ıyyeU v® bulunmaktadır Ebced Harflerini oluşturan 29 harften her bir husûslyyeti ve gizliliği vardır kı. bunlarla yAni bu hâdle’ mensûb olan MelAıke adlarını bu yoila ve bu usûl üzre buJmuf üe ruz Burada dikkat edilecek husûs harfleri yayıp kırarken eksa ^ ya fazla bir şeyin yazıl mamasıdır Aksi halde çıkacak so
g«urm<'k(Mtr Ham^t. kelimesi e&as i Ü banale 3 harfçe a duş-mftkiaclır Fvıniar> cH. M. Ll haz^endır. Eflâcdn'dan ^yn bilginler bu û? harfi sayıca azaltırla görüldü^ gibi kıymetlendirerek, bu bur«u dile geilrml^lerrUr Bu burcun 3 harflik adım sayıca kınp yayacak olursak 19 harften oluştu^nu görmüş olumır
replika, replika telefonlar, replika telefon, replika samsung s8 edge, replika samsung s7 edge, replika iphone 7 plus, replika iphone 7, kopya cep telefonu, kopya cep telefonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder