Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefonlar ve madde ile kuvvet bilgisi45

replika telefonlar ve madde ile kuvvet bilgisi45

 evet arkadaslar mddde ne demek ve kuvvet nedemek  en güzel bilgileri bizleri ve replika telefonlar takip ederek bulabilirsiniz replika telefonlar dediki bedeni vefatından sonra soğuyacak yerde ısındığı, kendine ait sıcaklık derecesinin yükseldiği malumdur, jjjjlıun merkezine dair değerlendirmelerimizi hasrettiğimiz [ölümde bedenden büsbütün [642] ayrılmış bazı hayvan jıjşlarınm oksijenli kan şırıngası sayesinde canlandırıldıkları ve duyularınm işletildikleri malumdur. İşte bu hadiseler Ateriyor ki, öldükten sonra da bir müddet hayat devam Jdiyor. Profesör Preyer'in bu husustaki tecrübeleri, en küçük İftarda albüminoid kalmaymcaya kadar hayatm devam {önekte olduğunu açıkhkla ortaya koyuyor.

Bu değerlendirmelerden sonra biraz ayrmtıya girersek göreceğiz ki, yalnız oksijen, hidrojen, karbon, azot vesaire gibi jjasit cisimler değil, hatta birtakım bileşik cisimler de herhangi bir tabiatta bulunurlarsa bulunsunlar, kimyasal bir kanşım teşkil ettikleri zaman daima bir hayat ortaya koymaktan geri j;almazlar. Kâinatm en önemli ve en esash bir kısmı olan ve organik varhklarm oluşumlarmda pek büyük bir rol oynayan suya gelince, hayatm ortaya çıkışmda bunun da önemi aşikârdır. Susuz ne hayvansal ne de bitkisel bir hayat vücuda gelebilir. Su ağırlık kanunları gereğince nüfuz eder, tahrip eder,
(özer ve akar, çağlayanlar teşkil eder, nihayet buharlaşır. [643]
Bunım gibi organizmamn içinde de dışmda icra etmekte olduğu vazifelerin aymsım icra eder. Tebeşir tuzlan (seles -.icaries) gibi inorganik bir halde bulunan maddelere gelince ^ar çözünük bir halde hayvanlarm kemiklerinde, bitkilerin iokularmda mevcutturlar ve orada da inorganik âlemde olduğu gibi gayet sert ve mukavemetli bir halde bulımurlar. Akciğerlerimizde siyah kammızla temas halinde bulıman oksijen, gazların genleşmesi kanunu altmda bu vazifesini icra oderek söz konusu kana latif kırmızı bir renk verir. Kanm 'tinde bulunan karbon oksijenin teması sayesinde yanar. Fakat ^ işlem yalnız akciğerlerde gerçekleşmez, aynı zamanda “idenin diğer taraflarmda ve ciltte de gerçekleşir. Sonuçta karbon içeren cisimler gibi asit karbonik meydana gelir bu suretle fizyolojik ısı denilen hayvamn hareketi ^çekleşir. Ve anlaşılır ki, bu ısı vaktiyle sanıldığı gibi hayat ^''Velinin bir tezahürü değil, aksine tıpkı odun ve kömürle bir fırınm ısısı gibi basit bir ısıdır.
reaJ<siyonun sonucudur. Mide, içerisinde birtakım maddelerin karşılıklı etkileşimle çözülüp birleştiği bir karniye (comue) benzetilebilir. Burada cereyan eden kammlar ise tamamıyla kimyasal bag kanunlarıdır. Bir karni içine konulan bir zehir parçası herhangi bir panzehir ile etkisiz kılınabilir. Midede de tamamıyla böyledir. Oraya dâhil olmuş zararlı bir maddenin kimyasal bir mukabil ile etkisiz kılınması güç bir şey değildir. Birtakım gıdalarm mide dâhilindeki ikametleri müddetince ve gerek bağırsaklardan geçmeleri esnasında ne gibi kimyasal değişimler arz ettikleri zamanımızda en küçük ayrmülarma varıncaya kadar taranmış ve ispat edilmiştir. Yine bu gıdaların ne suretle almmaları gerektiği ve ne suretle bedene faydalı ve zararh olacakları, yine kimya sayesinde ve bu işlemlerin dışmdaki kimya tecrübelerine uygunluklan dolayısıyla gayet bilinir ve belirli bir hale getirilmiştir. Sindirim işlemi tamamıyla kimyasal bir işlemdir. Doktorlarm verdikleri bütün ilaçlar ancak kimya bilirninin [645] birer sonucu olabilir. Hatta birtakım mekanik kuvvetlerimiz bile kimyamn kapsamı dairesinden kaçamaz.
Bu hususta fiziksel süreçler de dikkate almmaya değerdir. Karun hareketi tamamıyla insan elinden çıkmış birtakım makinelerin hareketi gibi mekanik bir harekettir. Kalp birtakım kapakçıklarla, supaplarla tıpkı bir buhar makinesi gibi donanmıştır. Özellikle bu kapakçıklarm ve bu supaplann icra etmekte oldukları vazifeler düzen ve mükemmeliyet bakımmdan buhar makinelerinden hiç de ayırt edilemezler. Akciğerlere dolan hava, boğumlarm çeperlerine çarparak solunumumuzun hırıltısmı oluşturur. Havanm bu suretle akciğerlerin derinliklerine kadar girip çıkması tamamıyla fiziksel kuvvetlere tâbidir. Kanm, ağırlık kanununa rağmen kalpten yukarılara kadar çıkması da yine mekanik bir etkiye tâbidir. Yine bu mekanik etki altındadır ki, bağırsakların üpkı kurtlar gibi yumularak icra ittiği kıvnmsal hareketlerle dışkı maddelerini dışarıya atarız. Kaslarm hareketiyle insan ve hayvanların konumlarım değiştirmelerine [646] vasıta olan hareketleri de yine mekanik birer harekettir. Gözün hareketi, ışığm kuvvet ve zayıflığına göre aldığı şekiller bile aym kanunlarm etkisi alhnda olduğu gibi, yapısı da fotoğraf makinelerindeki karanlık hücreden hiç farksızdır. Kulağa
bedenimizdeki bütün hadiselerin ve yaşamakta olan j^mamızın her türlü hareketlerinin fizik ve kimya ’^^^jılarıyla ilişkili olduğunu maddeten göremez de bu ^*susta bazı güçlüklere ve bazı muammalara rastlarsak bunları ^"jastgelciiğimiz şeylerin tabiatma atfetmekten ziyade, henüz Ja husustaki bilgimizin eksikliğine atfetmek herhalde daha jağru olur. Özellikle bilgimizdeki bu eksikliğin günden güne jzaldığı ve bilimin ilerlemesi sayesinde kâinatta hiçbir juıammanm dikiş tutturamayacağı da açıkça görülmektedir.
Şurasını da ımutmayahm ki, bizim bu yakınlarda icra etmiş olduğumuz tecrübelerden sonra artık insanda özel bir hayat luvvetinin mevcudiyetine inanmak hiç de makul bir [647] liareket olamaz. Eskiden icra ettiğimiz ve hayat kuvveti esası jzerme kurulu tecrübelerden hiçbir sonuç elde edemediğimiz halde, her şeyi tabiatm kanunları üzerine kurmaya başladıktan »nra pek az zaman zarfmda ne kadar önemli bilgüer elde ettik.
Nutfe denilen şey hayat meydana getiren ve bizzat hayat sahibi olan bir buhar yayıcı sıvı değildir. Aksine spernüer iardımıyla ve mekanik bir surette hareket eden bir maddedir, laktiyle bu hadise asla açıklanamaz ve hayatı aktaran bir hüharm mevcudiyetine inanılırdı. Yine organizmalara ait hırtâkım meseleler, örneğin dışsal temasla geçen hastalıklara lesaireye ait her şey açıklanamaz bir muamma halinde idi. dayat kuvveti teorisi bu muammayı çözmek için hiçbir kolaylık a^layamıyordu. Ne zaman ki tamamıyla mekanik bir esas ^rine dayanan titreşim hareketi keşfolundu, artık bu gibi Meselelerin çözümü de kolaylaşmaya başladı. Bu dikkate değer ^eket -ki bu hareket hayatm etkisi altmda değildir- [6481 uzun Müddet devam eder. Hatta bir ölünün bederd çürüyüp yok ®Waya kadar o bedende titreşim hareketi görmek ^•^ündür. Bir kaplumbağa üzerinde icra olıman gözlem sözkonusu kaplumbağanın öldüğü günden itibaren etleri tamamıyla çürüyüp yok oluncaya bu hareketleri sergilediği görülmüştür. Bundan sonra kan keşfi gelir ki, kanm vazifelerine dair yapılan pek açık bir hale getirmiştir. Özellikle soğurma vesaire gibi hadiseler ancak bu suretle ilebilir. İşte..replika telefonlar yazdı ve snuyor..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder