Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefonve allah bilgileri

replika telefonve allah bilgileri 

bugün  bu güzel bilgileri sizlere sunuyoruz< replika telefon dediki Seferlerinin birinde Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)\^^ \ luktan yakındılar. Büyük bir abdest kabı istedi, getirdiler. Sonr^ M ağzına aldı. İçine üfledi mi yoksa üflemedi mi, Allah bilir. İnsanlar? ^ na kana içtiler ve kaplarını da doldurdular. Benden aldığı zaman? i idi ise öyle (dopdolu) göründü bana. Yetmişiki kişi idiler.” (843, ' | İmran b. Hüseyin de aynısını rivayet etmiştir.Taberî, Katade'nin (naklettiği) hadîsi. Sahih ehlinin zikrettiği şekildenbaji türlü zikretti:Peygamber (aleyhisselâm):
“Emirlerinin katli kendisine ulaştığında, Mu’te ehline yardım tnai, sadiyle onlarla (yola) çıktı.” İçinde Resûlullah (sallallahu aleyhi vejei lem)'\n birçok mucizelerini anlatan uzunca bir hadîs anlattı.
Yine orada Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellemy 'ın, ashabına suyuyj. rm kaybedeceklerini söylediği anlatılmaktadır.

“Bu kabını bana sakla, çünkü onun ileride bir haberi olacak!". ;
İmran b. Hüseyin'in naklettiği hadîs de, aynı konuyu ele almaktadır “Seferlerinin birinde Peygamber (sallallahu aleyhi ve se//em)’le ashalu I susamışlardı.” Ashabından iki kişiyi:
—Falan yere gidin orada bir kadın bulacaksınız! Onda, sırtındailji
damacana su yüklü bir deve vardır, diyerek yola koydu. (Gittiler, kadiEii buldular) ve onu Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)"ın huzurunajt'l tirdiler.
O iki damacanadan bir kaba su kondu. Kabın içine Allah'ın söylem» istediği şeyi söyledi, sonra suyu tekrar damacana iade etti. Sonra dama canların ağızları açıldı. İnsanlara emretti, yanlarında bir şeyi bırakntaiEi ya tüm kaplarını doldurdular. —İmran dedi ki—: Damacanalar bana(bt dan sonra) daha da dolu gözüktü. Sonra kadına, elbisesi doluncayakadJi yiyecek toplandı. Ve kadına şöyle hitab etti;
—Haydi git, senin suyundan hiçbir şey almadık (eksilmedi). Lâkin lah (c.c.) bizi ondan suladı..."'
Seleme b. el- Ekvâ’dan:
Allah’ın Nebisi (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu;
(843)İmam Müslim: Sahih. 5. Kitabu’l- Mesacid ve Mevazii's- Salalı, 55. BabuKaJaı»' Faiteti ve istihbabi tacile kazaiha, Hadîs No. 311 (681) de Ebu Katade'den tahriç etmiiftir /nn)'” z/; Sünen, “ Ebvabü'l- Eşribe, Babu Ma Câe Enne Sakiye’l- Kavmi Âhirühûm Şürben ile yine Ebu Kaıade'den, İbn Mace, Sünen, 30. Kitabu’l-Eşribe. 26 Baku Sakiye’l-KavnnA Şûrben. 3434 No. ile yine Ebu Kaıade’den tahriç etmişlerdir.
MÜSTECAB DUASI SAYESİNDE YEMEĞİN
— “Bir abdest suyu var mı? Bunun üzerine bir adam içinde birazcık su bulunan ciltten yapılma ufak bir kap getirdi. Onu bir kâseye boşalttı. Hepimiz ondan abdest aldık; bin dörtyüz kişi (idik). Kaptan çokça su dökülüyordu.”
Ömer (radıyallahu anh)’\n rivayet ettiği Ceyşü’l- Üsre, hadîsinde;
"Öylesine susamıştık ki, nerde ise kişi devesini boğazlayıp midesini sıkıp suyunu içecekti. Bunun üzerine Ebu Bekr (radıyallahu anh) Peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) dua yapmaları için ricada bulundu. Peygamber ellerini kaldırdı, dua etti; gökten yağmur boşanana kadar ellerini indirmedi. İnsanlar kaplarını doldurdular. Yağmur orduya bir şey yapmadı.” (844).
MÜSTECAB DUASI SAYESİNDE YEMEĞİN ÇOĞALMASI
Amr b. Şuayb (radıyallahu anhl’dan
Zil-Mecaz'da, Peygamberi arkasına (devenin üstünde) alıp giderlerken. Ebu Talib, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e dedi ki;
—Çok susadım.
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hemen deveden indi, ayağı ile yere vurdu ve yerden su çıktı.
Ebu Talib'e:
—“Haydi için!” buyurdu. (845).
Bu babta hadîs sayılmayacak kadar çoktur. Yağmur duasında, yağdırılan yağmurları da bu cümleden sayabiliriz...
Kadı ve Şehit Ali (rahimehullahi aleyh), bize El-üzri, Er-Razî, El-Cu-lûdf. fbn Süfyan. Müslim b. el- Eiaccac. Seleme b. Şebib. Haşan b. A yen. Ma’kıl, Ebu’z-Zubeyr (tariki ile);
Cabır (radıyallahu anh)’dan şöyle nakletmiştir;
Bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'c gelip yiyecek (azık veya zahire) istedi. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona, yarım vask‘" arpa verdi. Adam, hanımı ve (evine gelen) misafirleri ondan yediler. Nihayet (ne kadar kaldı diye) onu tarttı. Sonra gelip durumu Peygamber ('sa/Mahü aleyhi ve sellem) e bildirdi; Peygamber (aleyhisselâm) ona;
(844)Ibn Hu/eyme ve Bezzar Sahih’Itrinde Be> haki de eserinde tahriv etmişlerdir. Suvûfı. Mena-;hıl Shf. 39.”
(845)Ibn Saad hadîsi; Bana Ishak b. Vusulü ’I-Ezrak tahdis etli, o da: bana Abdullah b. Av fdan
ŞİFA-İ ŞERİF tercümesi
— Eğer tart masaydın, elbette ondan (uzun zaman) yiyecektiniz ve su-de o (pek uzun zaman) kalacaktı! buyurdu (846).
Ebu Talha’nın rivayet ettiği o meşhur hadîs de bu kabildendir (847).
Enes (radıyallahu anh) koltuğunun altında biraz arpa ekmeği getirdi, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) emretti ekmek parçalara ayrıldı. Allah’ın, demesini istediği şeyi söyledi. Ondan tam seksen veya yetmiş kıyı doydu (848).
Cabir (radıyallahu anh)’dan nakledilen hadîste:
“Hendek günü, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) duası (bercke tiyle) bir ölçek arpa ve bir oğlakla tam bin kişi doyurmuştur*’ diye varit olmuştur.
Cabir (radıyallahu anh) dedi ki;
“Allah’a yemin ederim ki, hepsi yediler, gittiler ve bizim tenceremir hâlâ olduğu gibi kaynıyordu. Hamurumuz olduğu gibi ekmek yapılmak için (öyle) hazır duruyordu. Allah’ın Resûlü (sallallahu aleyhi vesellemi bereketli olması için hamura ve tencereye okuyup dua edip üflemişler-di.”
Cabir (radıyallahu anh)'dan bu hadîsi, Said h. Minâ ve Eymun rivayet etmişlerdir (849).
Sâbrf’ten de aynısı rivayet edilmiştir. Ensardan bir adamla bir kadından nakletmiş, fakat isimlerinin kim olduğunu söylememiştir. Dedi ki:
“Bir avuç hamur getirildi, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) onu güzelce bir kaba yerleştirdi ve dua etti. Ondan bütün evdekiler, odada-kiler ve etrafta bulunanlar yediler. Orası Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'le birlikte gelen (cemaatle) dolmuştu (bu maksadla). Hepsi doyduktan sonra kaptaki yemek hâlâ evvelki gibi duruyordu. " (850).
(S46) İmam Müslim: 43. Kiıabû'l- Fadail. 3. Bubün fi Nlu’cızalı'n- Nebıyyı (s.a.v.l de9(228lıSola hadİN metnini Cibır (r a.) lahnç elmıyiir.
(847)/mam Buharı; Sahih. 61. Kitabu’l-Menakıb, 25 Babu Alâmâti'n-Nübüvve rri-Ulam'datw (r a.)'dan, İmam Müslim: Sahih. 36. Kilabu'l- Eşhbe. 19, Babu Ma Yefaulü'd- Dayfii lıaTebıahu{i;-râmen Dcahü Sahibü'l- Taami 142 (2040) No.lu ile Ebu Talha (r.a.)'dan 143 (...) No. ile Enesb .Mi-lik (rj./'dan rivayeti tesbit ve lahriç eylediği gibi usûlü veçhile onunla ilgili diğer tarihleri de dercole
mışdır. İmam Tırmizî: Sünen Ebvabü'l- Mcnakıb. Babun Mın Bercketı'n- Nebıyyi ts.a \ ) Teksiri) |
Taami’de 3634 No.lu metni Enes b. Malik (rj./dan rivayeti tahriç etmiştir, /mam Buhari; Sahih. KıtabıT Eı'ime, Babu Men Ekele halta Şebca’da Enes b. Malik (r.a.)’dan, KıtahU'l-Evman. Babu IzaHtldt en la Ye’iedimû fe ekele Temren bi Hubzin...” de Yine Enes b. Malik (r.a.)'dan tahriı; e\l«my.t /mam Ibn Mâce; Sünen. 29. Kitabü’l-El’ime 47. Babu'l-Hubzi’l-MUlekkabi bi’s-Semin de 5342Ncüs metni Enes b. Malık (r.a./'dan tahriç etmiştir.
(848)847 No.lu (ahriçte gösterilen kaynaklara bakılmalıdır.
(849)İmam Buharı; Sahih. 64. Kitabü'l- Megazi. 29. “Babu GazvetiT- Hendek ve HıyeT-Ahab' da Cabir (r.a./’dan İmam Müslim; 36. Kıiabü’l-Eşribe, 20. Babu Cevzili’s-mbacii GayruhûllâOîi> men Yesiku bi rızahi bi zalike. 141 (2039) No.lu metinle Cabir (r.a.)'dan tahnç etmiştir..replika telefon sizin icin sunduk.

1 yorum: