Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefonlar ve allah bilgileri2

replika telefonlar ve allah bilgileri2 

evet arkadasalr sizlere en güzel yazılarımızı yazan replika telefonlar dediki Ben o hurmadan Allah yolunda şu kadar harcama yaptım'’ şeUiok geçer (861).
Bu hikâyenin aynısı Tebûk gazvesinde, anlatılır. Hurmanın on tanecÜ ğu söylenir.
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) fena halde acıkır. Peygamber (sa/lillic aleyhi ve sellem) ona, kendini takip etmesini söyler.
(860)İmam Buharı; Sahih. KitabuM-Hibe, Babu Iza Vûhibc Dcynen ald Reculm'de Cabir(arit Kâh b. Malik (r.a.) urikiyle tahriç elmi$ıir.
(861)Kaadı lyaz merhumun Şifa'sma aldığı metin aynı lafızlarla İmam Be>'h^tı tarafındın-' riç olunmuştur. İmam Tirmizî; Sünen, Ebvabü’l-Menakıb. Menakıbû Ebi HüfejTe(ra.)daîS38N^ metni kendisinden tahriç eylemiştir.
MÜSTECAB DUASI SAYESİNDE YEMEĞİN.
Giderler, kendisine (önceden hediye) edilen bir maşraba sül bulur. Ona Ehl-i Suffe’yi çağırmasını emreder.
Ehu Hüreyre der ki:

—Bu süt onlara ne yapar, biraz içip onunla güçlenmeye hepsinden çok ben layığım. Fakat Resûlullah (sallallahu aleyhi vesdlem) Suffc ehlini çağırmam için ısrar etti.
Çağırdım, geldiler. Sıra ile içip iyice doydular. İçmedik tek kişi kalmamıştı. Ondan sonra Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) maşrabayı aldı ve;
—Sen ile ben kaldık. Otur ve iç! dedi. İçtim.. Yine “İç!” dedi.
İçtim. Devamlı olarak “İç” diyordu ve ben de içiyordum. Nihayet dedim ki:
—“Seni gerçekle gönderene yemin olsun ki, arlık içecek yerim kalmadı. Bunun üzerine maşrabayı aldı, Allah’a hamd edip besmele çekti ve kalan (sütü) içti.” (862).
Halid b. Abdu’l - Uzzâ’dan:
“Peygamber (aleyhisselâm) bana bir koyun verdi.Çoluk çocuğum çoktu. Koyunu kestiğim zaman onian etten doyuramıyordum. Peygamber (aleyhisselâm) o koyunun etinden yedi. Artanı kovama koydu. Bereketli olması için dua buyurdu. Et çoğaldı ve çocuklarımın hepsi yediler ve doydular.” (863).
Dolabi Acur/’nin rivayet ettiği hadîsde:
Ali ile Fatma (radıyallahu anhûma) evlenirlerken, Allah'ın Nebisi (sallallahu aleyhi ve sellem) Bilâl 'e;
Dört veya beş mudluk bir tabak getirmesini, bir deve kesmesini emretti. Bilâl dedi ki; Ona getirdim. Başına dokunup dua etti. Sonra topluluğa ikram etti. Küçük cemaatler halinde yediler, doydular. Birazcık bir şey kalmıştı. Yine bereketlenmesi için dua etti. Ve hanımlarına getirilmesini emretti, onlara da şöyle buyurdu:
“Bundan yiyin ve gelen (misafirlerinize de) yedirin!” (864).
(862)İmam Tirmiıî; Ebvabu Sıfali’l-Kıyame, Babun “Eblû’s-Sofeıi >'<kfi>him ke’sû Lebenin Mu'-:ueten li Nebiyyina (s.a.v.) de 2479 No.lu metni Ebu Hüreyre (ra.) lahriç eımijtir.
liram Buhari; Sahih. Kıiabü'r- Rıkak, "Babü Keyfe Kânc İyyü'n- Nebiyyi (sallallahu aleyhi w selem) ve Aihabuhu ve Tahalliyhim mine'd- Dünya" da Ebu Hüreyre (r.a.)'dan ııhriç ctmi}ür.
(863)“İmam Beyhaki Eser’inde tahriç eımiştir." Sflyûrr, Menahil, Shf. 40.”
Aliyyû'l- Kaari. "Ibn Me'kula. Ikmal'de.," Hannaş'a gelince: O Ebu Hannaf Halid b. Abdü'l- Uz-ı’dıt, Sahabl'dır. Ebu Bijrü'd- Dolabi Kiiabü'l- Esma ve Kûna'da senedi ile ( .. An Mesud b Halid a Halid b. Abdü'l- Uz/m h. Selime Ennehu Ecreze'n- Nebiyyû (sallallahu aleyhi ve sellem) sâıen ve İKlYalû Htlıd kesiyren....) diyerek Şifa Şerhi, C. I, Shf, 351 hadisin Dolabl'deki meınıni vermiştir,
(864)İmam Ebu Bekir Muhammed b. Hüseyin Ibn Abdullahi’l-Bağdadi, EJÂcurri, Kitabü’s-Şeriali ı$-Sûne(i" de hadîsi lahriç etmiştir.
Haz ret i Enes (radıyallahu anh)'dan:
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) evlendiğinde annem UmmiSûk yim biraz yemek yaptı, bir kap içine koyup Allah’ın Resulüne (sa//a//â4; aleyhi ve kellem) götürdüm.
—Onu (buraya) bırak, git falan ve falanı çağır, rastladığın herimi na da söyle, buyursunlar! emrini verdi.
Gittim adlarını verdiği kimselerle her rastladığım kimseleri davet etîr Üçyüz kişi civarındaydılar. Sofrayı ve odayı doldurmuşlardı.
Peygamber (aleyhisselâm) onlara:
—Haydi onar onar halka olup sofralara oturun, deyip elini üzerine koydu ve dua etti. Allah'ın, söylemesini dilediği şeyleri (duasında)
Hepsi doyuncaya kadar yediler. Sonra bana;
“Haydi kaldır!" emrini verdi.
Yemeği koyduğum zaman mı, yoksa kaldırdığım zaman mı çoktu,h miyorum (865).
Bu üç bölümdeki hadîslerin ekserisi Sahıh’te varit olmuştur. Bu böJc deki hadîslerin anlamında sahabîlerden on kişi birleşmiştir. TabıındenorV rın bir misli kadar kişi onlardan rivayet etmişlerdir. Sonra sayıları hesif^; namayacak kadar büyük bir kitle (bunları) rivayet etmiştir.
Bu bölümdeki varit olan hadîslerin çoğu, meşhur kıssalarda, açık top', luklarda rivayet edilmiştir. Bu gibi yerlerde ancak gerçek olan şeylerar,'.!; Iıp nakledilir. (Şer'a) aykırı olan bir husus görülürse, hazır bulunanlari; hiç kimse sükût etmez, hemen itiraz eder. (Bunlarda böyle bir itiraz sor. medığme göre, demek ki. hepsi sahihtir)...
AĞACIN KONUŞMASI, ONUN GERÇEK PEYGA.MBER OLDUĞUNA ŞEHADET ETMESİ VE ONUN DAVETİNE İCABET
ETMESİ...
Bize, Ahmed b. Muhammed b. Gelbûn. Ebu Ömer et- TalemenkiB. Bekrb. el- Mühendis, Ebû'i- Kasim el- Beğavi, Ahmed b. İmrjnd-Afıx-ı sî. Ebû Hay yân et- Teymî, çok doğru bir zat idi. Mücahit (senediyle).
fbn Ömer (radıyallahu anh) dedi ki:
“Bir yolculukta Allah’ın Resulü ile birlikteydik". Ona bir bedeviyakli: tı;
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona:
— Ey Bedevi nereye böyle? diye sordu.
1865) Kaynaklar için 857 No.lu luhncc bakmalıdır
AĞACIN KONUŞMASI. ONUN GERÇEK PEYGAMBER....
—Aileme gidiyorum!
—Hayırlı bir işte bulunmak İster misin?
—Nedir o?
—Allah'tan başka ilâh olmadığına, onun birliğine, şeriki de bulunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ge-tirmendir!
—Bu söylediğine şahidin var mı?
—“Vadinin kenarında bulunan şu Semure ağacı beni doğrular! buyurdu ve ağaç hemen ayaksız yürümeye başladı, gelip Resûlullah (sallal-lahu aleyhj ve sdlemyın huzurunda durdu, üç kere Onun gerçek peygamber olduğuna dair tanıklık etti. Sonra yerine döndü.” (866)
Büreyde (radıyallahu anh) (868)'dan:
Bir Bedevi Allah’ın Resulü (sallaUuhu aleyhi ve sellem)'den bir mucize istedi. Peygamber (aleyhisselâm) ona şöyle buyurdu:
—Şu ağaca de ki: (Allah’ın Resulü seni çağırıyor)!
Bunun üzerine ağaç sağına, soluna, önüne, arkasına doğru meyletti (sallandı), kökünü bağlayan damarlar kesildi, sonra yeri yarıp damarlarını sürükleyerek Allah'ın Resûlü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına tuzlu bir halde geldi, önünde durup:
—Esseiâmü aleyke ya Resûlallah! dedi. Bunun üzerine Bedevi dedi ki:
—Emret de yerine dönsün!
(Emrettiler) ve ağaç yerine döndü, damarlarına yerlerini gösterdi ve dümdüz durarak eski halini aldı. Bedevi buna çok şaşırmıştı, hemen şöyle haykırdı:
—İzin ver de sana secde edeyim!
Allah’ın Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
—Ben, bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, mutlaka kadının kocasına secde etmesini emrederdim!..
—Öyleyse müsaade buyurun da ellerinizi ve ayaklarınızı öpeyim!
Bunun üzerine Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona izin verdi (867).
Sahihte. Cabir b. Abdullah (radıyallahu anh)'dan nakledilen uzunca bir hadîsle şöyle geçer:
(SMlImjm lle//jr re Beyhaki sahih bir senedle uıhriı; etliler "SUyüti. Menahil; 40”, Alnyü'l-kairi Darımf '. lahnv elli. Şcrhı’^-Şıla” C I. 353.
(867)/manı Be/zar. MuNneü'ınde BürcyJc h Hu>a\h (r.a ) rivayeti tahrıy etmiştir (İ6H) BurevıJc b Husayh (r a ) h Ahdullahı'l- Ev/enıı, Resûlullah (s a. s . i Hicreti »racında Müslüman olmuştur. Medine-i Münevvere'ye gelip yerleşti. Bu hadise Hendek harbinden önce olmuştur Hu-dcybıye seferine ve musalahasında bulunmuştur. Ilay-i kclimullah i(;in Horasan'ın Merv şehrinde gazı olmu> ve orada ınıhali dâr-ı belcoa eylemıjıiır.replika telefonlar yazdı ve sundu..

1 yorum: