Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika saat ve balkan bilgi

replika saat ve balkan bilgi

 Dünya Savaşı sırasındaki ve sonrasındaki olaylar, toallıkl* Yltı « tVtrkfyr dışındaki Balkan ülkelerinde Komünist reıımleıin kurvlmaaı ve w«tvt etki alanının Balkanlara yayılması itibanyia önemlidir Chıislophcr A f gı>re, 194S yılından sonra komünizmin Balkanlara girişi, bölgenin tanhl Avıaılan gevmişe oranla koklu bir yenilik getirmiştir Dolayısıyla. Balkan tart-yılı, bir parantez olarak kalacak 4S yıllık bir dönemin başlangıcına um vurması itibarıyla tam bir donum noktasını teşkil etmektedir
 replika saat

I So|uk Savaş döneminin Balkanlar açısından temel özelliği, bu dönemin ürd* İBİan *Çifl Kutuplu Güç Dengesi^nin taraflarından biri olan Sovyet Bloku ile H Moku'nun arasındaki sınır bölgelerinden birini Balkanlann oluşturman İMiştur İkincisi ise, Sovyet Bloku’nun dağılmasının, aslında, Rus Çin uyuş-ısKğından önce Yugoslavya'daki aynlıkçı hareket sonunda Balkanlar'da baş-■asıdır Bunlara eklenebilecek üçüncü bir nokta ise, İkinci Dünya Savaşı*ndan ■fg güneye. Akdeniz ve Orta Doğu ya yönelen Sovyetler'in İran'dan lon Balkanlar daki girişimlerinin Yunanistan İç Savaşı'nda Batı nın zaferi, |BsUvy*a'nın Moskova'dan kopması: hatta Çin nufuzunun Balkanlara kadar Ması sonunda başansızhğa uğramasının, onlan, Türkiye üzerinden aüa* ■k Olta Doğu'ya inmek gibi, sonu başından belli olan bir serüvene itmışnr I smıven. Sovyetler'e büyük kaynak kaybına ve olanakianmn aşın düzeyde fasına neden olduktan sonra. Balkanlardaki gırişimiennt de başanmlı|i Mıştır.
ftğer taraftan. Stalin’in 1953 yılında ölümünden sonn. Sovyet&er BlıÜfTMİt piına gelen gelişmeler Balkanlan da etkilemekten geri kalmamıştır Bu anı> jsu üstüne çıkan Rus-Çin Uyuşmazlığı da Komünist dünyasının lideril|irıâe
AriMTutMı'ta 4m 9rnmkMrpkk.U>wfm Iraktı Wrywd»ne fiu« İskMt MNiuçtf (Mr RiTMİf açığında an Ttt&nun 1900 ytitnd*
lfh*0|| Orp00 CDMEl ON vv Vı bttTNk (4çnda
■atı OuMjnMMM ân, YNfMfannra’rufi hrIirlı kalıiMton «Irvct. M yddnn luto b«r lura Hatta •onnyanna kadar tttmukştdr
■uioğuk Savaş dönemınîn ilk iK on yıllık dOnrmmda. AmavuttuH.
■ulgarittan. Romanya va Yugoalavya, dtrfci 0o|u Avrupa ulkrleOna oranU. Nr AHtıılr haiımuı bir dış politika izleme olanak bulmuşlardır. Amavuflar'ın ve Romenler in Kremim den bakımsız dış politikalar izlemelerine. Sovyet liderli findeki defışme. komunifderin pn'de ıkddan ellerine geçirmeleri, özellikle de. dünya gUç dengelerindeki değişmeler olanak sağlamıştır
Balkanlar, buyuk devletlerin nufuz bölgelerine ayrılmasından dolayı Avrupa'nın Doğu Avrupa dışındaki diğer önemli bölgelerinden köklü bir farklılık göstemek. ayrtcs bazılanna Sovyet bazılarına da Amerikan modeli »unulmatı. bu gynlıkian sadece devleclenn değil, halkların da etkilenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla Savaştan sonraki yıllarda. Balkan milletlehnin uluslar arası fU-tulennde meydana gelen değişikliklerden daha önemli olmak üzere, iç politika alanında görülen köklü gelişmeler ağulık kazanmış, amlan değişiklikler, halkla-nn günlük ymaroını ackdemış, üstelik daha önceki ûç ytiz 3nllık grltşımden de daha kapsamlı ohnuştur. Bu kapsamda komtınısderin siya» ve iktisadı programlan toplum ynpısı Oıennde parpalayia bir etki yapmıştır.
Yinunıstan da bir tç savaş hayimn. fiskat senunu getiremeyen Blstler. Romanya. Bulpnstaa. Yugoslavya ne Amavuduk'U komimıst ier kurmayı haşarahümışlerdır Fakat Balkan Ipocnûmst ûlkelenMİeB Bulgırtstan Komünist Blok ııa diğer uyden ve doğal olarak Sovyet Sotyahst Cumhunyeclen Birliği (SSCB) de başlangıçta kurduğu ibşlolen tonuna kadar turdurmuftur Baştangi0a Sovyedeıie iyi ikşkiler içinde bulunan Yugoslavya 1le SSCB'nin arası 194B'de açılmış. Moskova'dan kopan Belgrad yönetimi daha.replika saat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder