Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

Replika telefon ile osmanli tarihi bilimi bilgi

replika telefon ile osmanli tarihi bilimi bilgi

 replika telefon


replika telefon ile osmanli tarihi bilimi bilgi Dobrotiç mâcera peşinde koşan bir prens olup Karadeniz’de doa^ veya korsan gemileri vardı. Merkezi evvelce Varna idi. Emmona yania;^ Emine burnu bölgesi ile Misivri yakınındaki Kozyak (Kozak köyü) kaleiejj buna aitti; fakat sonra buraları, Varna da dahil olmak üzere, Çar Aleksa^J ailesine geçmişti. Dobrotiç, Bozcaada meselesinden dolayı kendisine etmiş olan adamn müdafii Civani Muazzo’yu himaye etti. 1374 senes^ Trabzon imparatoru Andronik o s Komnen o s’u indirerek onun yerine bej^ Yuannis Paleologos’un oğlu ve kendi damadı olan Mihail’i Tro6w/ı’aim. parator yapmak istemişti. Kendi idaresindeki yerleri Bulgar replika telefon kilisesinden aynij, İstanbul patrikliğine bağlamıştı; Dobrıca ismi kendi adından kalmıştır. Kara, deniz’de kolonileri olan Cenevizlilerle çok çarpışmıştı; fakat 1385’de Cenevizli, lerle banştıysa da az sonra vefat etmiştir. Yerine geçen oğlu îvanko 27 Mayıs 1387’de Cenevizlilerle bir ticaret muahedesi yapmıştır. Bunun memeleketi 1381 de Candarb zade Ali Paşa’nm Bulgaristan’ı işgali esnasmda Cenevizlilerle dost >lan Türklerin işgaline uğramadı; İvanko’nun 1389’daki Kosova muharebe-inde asker verdiği anlaşıbyor.
2 Bulgaristan Makedonyası’nda bulunan Kon s t an tin Bulgar prenslerin-n olarak gösteriliyorsa da hakikatte Sırptır. Bundan evvel Kuzey Makedonya'* Sevastokratör rütbesinde olan babası D ey an ölünce validesi Çariçe Odok* a üç oğlu ile Köstendil^ Kumanova^ Kratova, Iştip, Ustrumca, Petriç ve hava* de büküm sürüyorlardı; zengin madenlere sahip idiler. Türklere vergi ve r veriyorlardı; 1379’dan itibaren Kostantin tek başına idareyi eline almi} \müne kadar Osmanblara sâdıkane bağh kalmıştır; Kostantin 1394 senesi harında Yıldırım Bayezid’in bizzat Eflâk üzerine yaptığı seferdevn-den muharebede yine kendisi gibi Osmanb hizmetinde bulunmuş olan Sırp beyi Marko Kraliyeviç ile beraber raaktûl
OSMANLIl AH VHE BAIKAN DEVLETLERİ
T^ıdin^^ her ne kadar S t r a t i ş i m i r’e <1 usnniş dr hu büyük bir »^?ırçaya P«hir» olan ve bahası iarafınrian v« liahdiığa lâyık görülen kardeşine k«^şı haset ediyor hı; hattâ S l r a t i ş i m i r. Osmanb hâkimiyetini kabul ile biraderi Şişman’a karşı kayın biraderi Eflâk prensi Layko (Vladislav) ile, damadı Bosna kıralı Tvart-ko ya güvenmiş. Şişman ın elinden SoJy(i*y~ı almış ve yine biraderi ile mücadelesinde Osmanhlarla da anlaşmak istemişti; fakat bu ittifakın akdinden evvel Balkanlara göz dikmiş olan Macar kırah I^ayoş (Ludvig) buralara inmek için 1365 yazında Stra-tişimir’in elinde bulunan Vidin şehrini almış ve kıral ile ailesini esir ederek Hırvatistan’a yolladıktan sonra ^ Vidirı*İTi muhafaza -sim da Erdel voyvodası Dionisiüs’e havale etmişti. Bundan başka mutaassıp bir katohk olan Macar kıralı bura halkını katolik yapmak için zorlamış ve iki yüz bin Bulgari, Ortodoksluktan çıkarıp zorla replika telefon katolik yaptırmıştı; Bulgaristan’a gelen rahiplerin mezalimi korkunç bir şekil aldığından bu vaziyetin devamma artık tahammül edemiyen Batı Bulgarları, 1369’da kıral Şişman ile Eflâk prensini kendilerini kurtarmağa çağırdıklarından, Macarlar Eidin’den atılarak katolik rahipleri de katledilmişlerdi; fakat 1370’de VidiJİ*G giren Layoş bu harekete karşı müthiş surette intikam almıştı.
VidİTİ*irL zaptı kiralın yapacağı haçh seferleri için mühim bir nokta idi. Daha sonraki tarihlerde Eflâk prensi Vladislav veya Layko’nun gayretiyle kurtarılan Vidin^ S tr ati şimir’e verilmiş ve o da Macarların hâkimiyetini kabul ile Layko’nun hemşiresinden doğan iki kızım Macar kırahna rehin yollamıştı.
Çar Şişman, hükümdarhğmdan az sonra (1367’de) Osman-lılara karşı yardım istemek üzere Avrupa’ya gidip oradan dönen
imparator Yuannis’i ----ihtimal ki onun makamına göz dikmiş
olan Andronik o s’un teşvikiyle-- hapsetmiş, fakat imparator
Yuannis’in dayısı Savua kontu Amade e, Fransız ve İtalyan şövalyeleri ve bir donanma ile 1366’da IstanbuVa hareket ederel 23 ağustosta Gelibolu^yn zaptetmiş ve sonra ÎstanbuVdan Kara
^ Bu aileye Vidin Şişmanlan derler. Fidin’de prens olan Şişman’dan sonl erine oğlu Mihal prens olmuş ve bu Mihal sonra Bulgar çarbğına intibe lilmiştir.
® Stratisimir’in kansı, Eflâk prensi Aleksandr’m kızı olup bun! şpt yıl Hırvatistan’da kalmışlardır.
denizce hareketle Süzebohj. İh-. ..fa üzerine yürüyüp ora\^ alnrrj irn mütareke ile Yuan n ı ı içinde (1367) Şişman Türkhrit ! dırdıysa da Strati şinıırın k \ ı»» * ile Macarlardan yardım görnu sj u. r Daha sonrak
Paşa tarafından zabtı üzerine Şişman, Osm anlı him asker vermeği kabul eylemiş ve kız karde«' M
Hüdavendigâr’a vermişti (Takribi tarih 1370) V manii bânedaniyle akraba replika telefon olmasına rağmen, kat’i hir hareket eden TürkJerifi istilâsının önüne geçememiş, Eski ^ ¿dınmıştı (1371). Bundan başka Bulgaristan, iki kardeş arag^ da mücadele sahnesi olmuştu; Stratişimir, elindeki yerj^^ ruhanî idaresini Tırnova patrikliğinden ayırarak İstanbul rikliğine bağlamıştı; bundan başka Stratişimir, 1371’de Şj. mantın elinden Sofya^yı almışsa da daha sonraları burayı te^ mecbur olmuştu. Srtatişimir, biraderine karşı olan bu müca. delelerinde Eflâk prensinden yardım görüyordu.
Çandarh zâdeistiklâline sahip olmıyan Bulgaristan onu
Ali Paşa^nın tekrar elde etmek için fırsat koUuyordu; o Ja Bulgariatan^i bilhassa Türklere karşı yapılan Bosna, Sup, istilâsı Hırvat ve Arnavutluk ittifakına girmek istiyor sa da açıktan açığa bunu yapmağa cesaret ede niyordu; fakat Şişmancın bu ittifaka girmek istediği ve n lanını beklediği Sultan Murad’ın gözünden kaçmadı; hm ;erine Osmanlılarca^ Ploşnik mağlûbiyetini müteakip Bulga m ittifaka girip filî harekete geçmelerinden evvel Bulgari İn işgaliyle bu devletin barb harici bırakılması münasip g rek vezir-i âzam Çandarlı zâde Ali Paşa, otuz binkişil kuvvetle ve süratle Bulgaristan’a yürüdü (1388) veiyd
lireçek, Bulgarların tarihi isimli eseri, Hammer ise HalkondiVi Şişmanım kendi kızım verdiğini yazıyor
gizli muhaberesi üzerine Bulgaristan’a gelmiş ise de mağlûp olarak çekilmişti; Şişman’ın bu vaziyetini haber alan Yıldırım Bayezid, ikinci bir taarruz vukuunda Bulgarların Macarlar’la beraber hareket edebileceklerini düşünerek bu kırallığı ortadan kaldırmağa karar verdi ve 1393’de büyük oğlu Süleyman Çelebi kumandasiyle sevkettiği kuvvetler, üç ay muhasaradan sonra 17 Temmuzda Bulgar başkenti olan Tırnova*yı aldılar. Bu arada Bulgar patriği de esir edildi. Şişman’m âkibeti ise kat’î olarak bilinmiyor^. Osmanlıların, Bulgar kırallığını
^ Bulgaristan’ın istilâsı esnasında Osmanlı hükümeti oradan bazı Bulgar ailelerini Anadolu’ya naki ve iskân etmişlerdir; meselâ Mihaliç nahiyesi köyle-■inden “Karye-i Bulgarlar Rumeli’den sürgünlerdir” ve “Karye-i Kurşunlu Rumeli’den gelmiş kâfirlerdir” gibi Tahrir defterlerinde bazı kayıdlar görülüyor TII No. Bursa tahrir defteri 179, b).
- Jireçek’in kaydına göre, Bulgar vekayinâmesi, Kıral Şişman’ın 3 Haran 139.S senesinde pâdişâhın emriyle öldürüldüğünü yazmaktadır. Şildber-'r’den naklen lorga ise Şişman’m esir olup mahpus iken aym sene, aym ay aynı günde eceliyle öldüğünü ve oğlu Aleksandr’ın müslüman olarak Sam-n sancak beyliğine tâyin edildiğini beyan etmektedir.
Stratişimir ise Niğebolu harbinden evvel Haçlılar taraf çip onlara sadakatle hizmet edeceğine yemin eylemişti. muzafferiyetinden sonra Vidin artık doğrudan doğruya idaresine ahnmış ve Niğebolu^daki Türk sancak beyi kendisine merkez yapmıştır. Bu sırada Stratisimir’in Konstantin, Sırp despotu İste fandın yanma kaçarak 1422 nesinde orada ölmüştür.
Jireçek*in Geschichte der Bulgaren (BuJgarlarm tarihi) eserine göre (Prag 1876) XIV. yüzyıldaki Bulgar kırallanm^ şeceresi 
ırkıiKİan olan Sırjılar, Bizans arazisine tfo.. v-iy. n A varlara karşı imparatorluk replika telefon tarafından yedinci asırda hınluda yerleştirilmişler ve sonra orada bir devlet kurnmşlardır. Sırbistan’ın ehemmiyeti onüçüncü asrın ortalarından itibaren artmağa başlamıştır; Sırp kırab Istefan’m halefleri birinci Uroş (1243—1276) ve Draguten (1276—1282) zamanlarında Sırbistan, hatırı sayılır bir Balkan Devleti olmuş >e Bulgarlarla Bizanslıların zararına olarak büyümüştü; 1282 de yukarı Vardar vadisi ve sonra da Üsküp elde edilmiş ve bunlardan başka bir aralık 1283’de Serez ve Hristopolis mıntıkaları abn-mak suretiyle denize inilmiş ve daha sonra da Ohri, Prespe ile Doğu Makedonya ve Arnavutluk istilâ olunmuştu (1296).
Sırp kırallığının bu işgal ve istilâsı zayıf bir balde bulunan Bizans İmparatorluğu tarafından ister istemez kabul olunduğu gibi imparator II. Andronik, kızını Sırp kırab Miloten’e vererek onunla akrabalık tesisini de muvafık bulmuştu (1298).
Osmanblann gasıp imparator Kantaküzen’e yardım etmek üzere Rumeli’ye ilk geçişlerinde Miloten’in torunu ve Istefan Uroş’un (1321 — 1331) oğlu olan meşhur Istefan Duşan (1331 — 1355) Sırp kıralı bulunuyordu; Duş an, babası Uroş’un zamanında Bulgar Çarı Mihail ve müttefikleriyle yapılan ve Mihail’in ölümüyle neticelenen Velbujd muharebesinde nam almıştı; bu Velbujd veya Köstendil muharebesi Sırplara Köprülü (Veles) ile Prosek ve Iştip"*! kazandırmıştı (28 haziran 1330). üroş bu galibiyet tadım az sürdü; çünkü replika telefon kendisi banş ve sükûn tarafdan idi; fakat Sırp boyarları yani beyleri muharebe istiyorlar ve kiralın yerine oğlu Duşan’ın, gelmesini arzu ediyorlardı. Bundan başka Duşan’ın babasına karşı itimadı yoktu; çünkü kendisini verasetten mahrum bırakarak Bizanslı prensesten doğmuş olan diğer oğlunu kıral yapacağı zannında idi. Bundan dolayı boyarlarla birleşmiş olan Duşan, babası üroş’u hal’ edip boğdurduktan sonra kıral olmuştu. Bu sıradı Sırp hududı, kuzeyde Tuna ve Sava’dan, güneyde Istrumca v Pirlepe^ye^ batıda Bosna’dan Rilo dağı’na ve /struma’ya kada uzanmakta idi; fakat bundan sonra Sırbistan, Duşan zamamı la, en parlak devrini yaşadı ve onun hayatı müddetince sÖ2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder