Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

Replika telefon ile osmanli tarihi bilimi bilgisi

replika telefon ile osmanli tarihi bilimi bilgisi

 replika

replika telefon ile osmanli tarihi bilimi bilgisi müştü; arzusunda da haklı idi; çünkü Balkanlarda Broç, 5gj, nik. Kavala limanlariyle Mora ve Doğu Trakya istisna edi^^ olursa yarımadanın mühim bir kısmı ya doğrudan doğruya vey^ müttefik olarak hâkimiyetini tammak suretiyle ona tâbiydivelju tarihlerde Bizans İmparatorluğu da dahilî mücadelelerle yıtıj. makta ve yıpranmakta bulunuyordu; işte bu haller Dıışan’a vermişti. Bundan dolayı uzun bir muhasaradan sonra Serez'i almış ve 1346’da Sırpların ve Rumların imparatoru olarak Sırp Patrikliğine tâyin ettiği başpiskopos ile Tırnova Patriği’nin elleriyle üsküp kilisesinde taç giymiş ve Istanburdan ayn olarak İpek kasabasında bir patriklik tesis etmişti. Duşan’ın bu hare keti üzerine İstanbul Patriği kendisini aforoz etmişi ve h bal Bizans'ta telâş ve heyecan uyandırmıştı.
Duşan'ın tstanbuPu denizden kuşatacak donanması okî İlgından, bunu temin için Venediklilerle anlaşmak istediyse i liyasî meşguliyetlerinden dolayı Venedik Cumhuriyeti, özür dil lekJe beraber^ bir taraftan
mrk I< ın Mit' senes fiden heri Mizan sın imparatorluk mücadelelerimi»' mühim r»d oymvaıı Osmanlı hükiırnrJan O . c a n
IG y ıh* anlaşmak i«.in hir h<y et f^öndermiş w kızanı daGrlıan’m okluna \ »'rme^ teklif etmişti; fakat hu tehlikeli -azîyeti d.»yan ve hu sırada Dimetokn da imparatorluğunii ilân etmiş olan Yuannis K a İl t a ^ ii zen, geri döndükleri esne-îa Duşan’ın elçilerini pusuya düşürüp öldürtmüş ve Duşan’ın, Orhan’la anlaşma teşebbüsü bı kadarl kalmıştı G Maamafih Duşan vefatına kadar Is-tanbur^ alı I \k için uğraşmış ve son zamanlarda karşısında rakip olarak Orhan Bey’i görmüştür; Çünkü Bizanslılara yardımı siyasetine muvafık gören Orhan 1353’de oğlu Süleyman Paşa kumandasiyle Rumeli’ye ilk yerleşme geçişini yapmış ve bu hal Duşan’ı telâşa düşürmüş, fakat Türklere karşı kendisini teşçi eden Papa, Sırp kiralını Türkler üzerine^ yapılacak mücadelenin önderi ilân etmişti.
Duşan bir aralık müfrit isteğinden vazgeçerek ortodoks kilisesiyle anlaşmak üzere İstanbul’a bir hey’et gönderdiyse de bu hey’ete, Duşan’ın imparatorluk dâvasını bırakması ve I^ar-dar nehri’^nin doğusundaki araziyi terk etmesi şartiyle anlaşmak mümkin olabileceği bildirilmişti. Bu suretle yapılan mukabil teklife hiddetlenen Sırp kıralı, seksen bin kişilik bir ordu ile İstanbul üzerine yürürken hareketinin ikinci günü genç
başka Üsküp, Pizren, taraflarını elde eden Sırp boyarlanj^^j Vukaşin de kıral Uroş’ı tanımıyarak derhal kırallığmı î|!^ eylemiş ve kardeşleri Goyko ile Uybyeş a da kendisiyle ber faaliyete geçmişlerdi (1366). Bunlardan İv an Uybyeş^ biraderi Vukaşin’e tâbi olarak Serez ve Menlik taraflarına^ bulunup kayın pederi de Drama''da valilik ediyordu; Vardar neb. rine kadar Güney Makedonya'mda da Bogdan adındaki Sırp beyi, nin idaresinde bir valilik vardı.
Bunlardan başka Adriyatik sahilindeki Pomarie Sırp bral-lığı ile Duşanhn elde ettiği sahalarda birtakım küçük beylikler meydana çıkmış ve bu bağımsızlık cihetiyle de Osmanlı istilâsı kolaylaşmıştı^. 1371’de Osmanlı istilâsına karşı koymak üzere Vukaşin^in tertip ettiği Çirmen muharebesi^ Sırpların mağlûbi-
^ Tesalya^ Epir ve Etolya despotu olan Simeon, biraderi Duşan’ın ümû ve büyük Sırbistan^ın parçalanması üzerine Simeon Paleolog Uroş iyle Sırp ve Rumların imparatoru olarak tac giymişti; çünkü bunun validesi mm prenseslerindendi. Simeon 1367 senesinde EpiPi damadı Tomas’a bı* mş ve 1371 senesinde ölmüştür. Tesalya^da Simeon’un yerine oğlu îvaı f geçmişti Türkler bu İvan zamanında Tesalya^yı ilk defa işgal etmişlerdir 1410*da piskopos olarak ölmüştür.
Ouşan^ın ölümünden sonra ayrılan prensliklerin mühim bir kısım Bi mparatorluğundan alınan doğuda Serez^den başlayarak batıda Pindüs v< t arasmda idi Daha ötede Adriyatik denizine doğru Arnavutluk v< I
yetiyle neticelenmiş* ve bu muharebede Uybyeşa iJe Goyko Meriç nehrinde boğulmuşlar ve Kıral Vukaşin de kaçarken yolda hizmetçisi tarafından öldürülmüş ve Sırpların şark hududu, yani Maki donya, Türk istilâsına karşı açık kalmıştı; bunun üzerine Osmanlılar, Îstroma ve Vardar nehirleri civarına ve hattâ Ohri havalisine ve daha içerilere kadar ilk akınlanm yapmışlardır; bu akınlar esnasında Makedonya ile Pizren kıralhlclayı kısa hir müddet için Osmanh himayesinde olarak varhklannı muhafaza etmişlerdir.
Vukaşin'in yerine geçmiş olan oğlu Marko Kır aliye viç’-in merkezi Pirlepe idi; Kesriye şehri de buna ait iken karısının hiyanetiyle 1380’de burayı Arnavutluk prensi İkinci Balşa’-ya kaptırmıştı.
Uroş’un elindeki Kuzey Sırp kıraUığı heniiz müstakil bir vaziyette idi; fakat orada da dahilî idare iyi olmayıp Mor ava ile Tuna^yA doğru Macar hududı yakininde Rodnik bölgesini idare etmekte olan Sırp prenslerinden Laz ar replika telefon Grebliy ano viç ile damadı Brankoviç yan müstakil surette Morava^ lyhar ve Zeniça taraflarını ellerinde bulunduruyorlardı.
Sırp despotuKıral TJroş 1367’de evlâd bırakmadan ölünce,
Lasatr samanıyukanda adı geçen Laz ar, kıralhğa intihap
edilmiş, fakat kıral adını almıyarak despot ve prens ünvaniyle bir kısım beyleri etrafma toplamıştı. Laz ar daha evvel, yani 1356’da Uroş’un sarayında bulunmuştu. Yine Sırp beylerinden olan damadı Vuk Brankoviç, hemen hemen müstakil olarak hüküm sürüyordu. Makedonya Sırp kırab Vukaşin ve onun ölümünden sonra oğlu Pirlepe kırab Marko Krali-
yeviç^, Lazar’ı tanımamışlardı; bununla beraber Lazar,
1 Bizim tarihlerde, 137Tde yapılan Çirmen muharebesinden bahsedilmiyor ve bunun yerine 1363*de yine burada yapılan ve Svrp s%ndtğv denilen meşhur muharebe gösteriliyor. Bu harbe Osmanh tarihlerinde Sırp sındı^ denilişine ve filvaki Sırplarm tertip ettiklerine göre ikisinin bir olduğu hatıra geliyorsa da bu 1371 harbinde Sırplardan başka milletlerin harbe iştirakinden bahsedilmiyor. Halbuki 1363 harbinde Macar kırab Layoş*un bulunduğu vesikalarla sabit oluyor, * Marko KLraliyeviç yani kıral oğlu Marko, Sırp kahramanı olaratf tanınmakta ve bakkmda bir bayh efsane rivayet edibnektedir. Marko*nuI kızı, üç sene kadar Bizans
Lazar, Osmanh hâkimiyet inden kurfı ‘ ı.,k iı m lerken^ I387\le Osmanh akıncılarının Pîoşnık rnuharci '' mağlûp olmalarını fırsat bilerek Türkler aleyhine hir itıifai^ ^ cıKİa getirilmesine muvaffak olmuş, fakat 15 Haziran İ3fj^) vukua gelen Kosova muharebesinde maktül düşmüştür. ' Yıldırım Bayezid^ maktul Lazarhn oğlu İs te fan j, zar ev iç ve validesi ile dostça münasebet tesisini siyasetine uyg,^^ görmüşü ve Lıı galibiyetten arazi işgaliyle istifade etmek mcnıişti. Aradaki muahede mucibince yeni Sırp despotu biihası gibi, Osmanhlara haraç ve asker verecek ve muharebe neticesinde elde edilen ganimetlerden aynı derecede istifade eyli. replika telefon yecekti. Yıldırım Bayezid, genç Sırp despotu Lazareviç’. in kız kardeşi Despina^yı almak suretiyle arada bir de akrabalık tesis etmişti^, Lazareviç’e aleyhtar olan bazı Sırp beyleri, bunun hakkında Yıldırım Bayeizid’i şüpheye düşürecek surette tezvirlerde bulunarak entrika çevirmek istemişlerse de İs tef anın validesi Militza oğluyla beraber Bursa’^ya Osmanh sarayına gidip hakikî vaziyeti anlatmış olduğundan
miş, Lâtinler Epir yani Güney Arnavutluk’ta bir despotluk cüda getirmişlerdi. Daha sonraları izdivaç dolayısiyle Avlonya sahili Napoli kıraliığına intikal ettiyse de bu kıralk^ elde eden Sicilya kıralı Şarl Danju 1272’de Arnavutluk’ta nü. fuzunu tesis ile burada Arnavutluk kralı ünvanını alıp kendisin^ bağlı birtakım küçük prenslikler meydana getirmiş fakat bu hal Bizaslılar ile Anjüvenler arasında uzun süren mücadeleye sebei
OsmanlIların Osmanbların Arnavutlukta ilk faabyetleri 1383’de Arnayotluk başlar; Türk akıncıları tarafindan sıkıştırılan harekâtı Valona (Avlonya) prensi memleketini Venedik Cumhuriyeti himayesine koymağa mecbur olmuştu; bundan sonra Osmanlılann Arnavutluk üzerindeki ikin-
^ Arnavutluk senyörlerinden T o p i a aüesi Kuzey ve Güney Arnavutlukta iki kol replika telefon olarak hüküm sürmüşlerdir. Bunlarm nüfuzları Güney Arnavutluk’ta Draç’dan İVardo’ya ve diğer taraftan Droç’m doğusundaki Akçahisar'dan (Kro-ya) OhrVye kadardı. Kuzey Topia’lan sıhriyyet yolu ile Napoli Anju’lariyle yani Fransa kıralLk hânedaniyle birleşmişti. En meşhuru Tanusio Topia idi ki bunun zamamnda ve 1343 senesinde Sırp kırah Duşan buna ait yerlerin çoğunu ele geçirmiş ve Işkodra ile bazı şehirleri de Venedikliler işgal eylenüşlerdi. Bu Topia, Drac\ ancak Napoli kırabnm yüksek hâkimiyetini tanımak suretiyle muhafaza edebUdi. Bunun oğlu Andre Topia’dan doğan Şarl üe Jorj’dan evvelkisi Arnavutluk tarihinde şöhret kazanmıştır. Şarl Topia 1358*de Epir despotunu devirmiş, Kroya’yı almış. Kuzey Arnavutluk’ta nüfuzunu göstermiş ve 1363 senesinde de büyük bahası tarafindan Napoli kırah Robcrt’in nüfuzu altına terk edilmiş olan Draç'ı almıştır. Şarl Topia bu teşebbüslerinde Raguza Cumhuriyeti ile Arnavut senyörlerinin yardımlarım görmüştür; Elbasan da bunun işgali altında bulunuyordu. Şarl Topia diğer Arnavutluk prensi Balşa ile mücadelesinde, Osmanbların yardımım gördü. Vefatı 1388 senesindedir. Yerine oğlu Jorj geçtiyse de Papa ile arası açık olduğundan Balşa’lann işe kanş-masiyle bir kısım mülkünden mahrum edildi ve Draç da Venediklilere geçti. Vefatı 1392 senesindedir. Oğullan, bu zararlara rağmen, bir müddet daha Orta Arnavutluğu idareye devam etmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder